တၢ်လုၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး ~ A Sacrifice That Pleases God

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၇, ၂၀၂၁ တၢ်လုၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယိၤၡူ ၁၁, ယိၤၡူ ၁၂, လူၤကၣ် ၂၄:၁-၃၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁၀-၁၉ ‘‘ယွၤအတၢ်လုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤလီၤ. တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသးန့ၣ်, ယွၤဧၢ နတမၤဘၣ်အီၤတရီတပါဘၣ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁၇ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢယမ့ၢ်ပှၤသးစၢ်တဂၤ, ဒီးဂံၢ်ဘါလၢပှဲၤလၢယဂီၢ်အခါ, ယတမ့ၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်မိၢ် […]

Read more →