တၢ်သးဒိၣ်ထီၣ်တြီယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ~ Anger Obstructs Blessings

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀, ၂၀၂၁ တၢ်သးဒိၣ်ထီၣ်တြီယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၃၁:၃၀, ၅မိၤၡ့ ၃၂, လူၤကၣ် ၁၉:၄၅-၄၈, လူၤကၣ် ၂၀:၁-၂၆, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၄၈:၉-၁၄ ‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးနကထံၣ်ဘၣ်ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤလၢနမဲာ်ညါလီၤ. မ့ၢ်နာ်သက့ဒ်န့ၣ်ဒီး နတဘၣ်လဲၤနုာ်ဖဲန့ၣ်ဆူထံဧိၤကီၢ်ဧိၤ လၢယဟ့ၣ်လီၤပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဘၣ်.’’ ၅မိၤၡ့ ၃၂:၅၂ […]

Read more →