ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်ဒီ:အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ:မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပတၢ်လိၣ်ဘၣ် ~ Jesus Christ Is Powerful And Meets Our Needs

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂, ၂၀၂၁ ကစၢ်ခရံာ်အိၣ်ဒီ:အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီ:မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပတၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၃၃, ၄မိၤၡ့ ၃၄, လူၤကၣ် ၉:၁၀-၂၇, ကတိၤဒိ ၈:၂၂-၃၁ ‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်ဟံ:န့ၢ်ကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်, ဒီ:ညၣ်ခံဘ့ၣ်န့ၣ်, ဒီ:ကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူမူခိၣ်ဒီ:ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ, ဒီ:စိၢ်ဘျဲ:ဝဲဒီ:ဟ့ၣ်လီၤဝဲလၢအပျဲၢ်အဘီၣ်, ဒ်သိ:အဝဲသ့ၣ်ကပာ်လီၤလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အမဲာ်ညါလီၤ.’’လူၤကၣ် ၉:၁၆ […]

Read more →