ဘၣ်ယိၣ်တဂ့ၤ, ပျံၤအီၤတဂ့ၤ ~ Don’t Worry, Don’t Fear

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၉, ၂၀၂၁ ဘၣ်ယိၣ်တဂ့ၤ, ပျံၤအီၤတဂ့ၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၃ဝ:၁၁-၂၀, ၅မိၤၡ့ ၃၁:၁-၂၉, လူၤကၣ် ၁၉:၁၁-၄၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၈:၁-၈ ‘‘ပာ်ဆူၣ်သုသး, ဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ. ဒီးပျံၤအီၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, […]

Read more →