မ့ၢ်နသးအိၣ်ဆီတလဲကွံာ်နတၢ်အိၣ်မူဧါ ~ Would You Like Your Life To Be Transformed?

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၈, ၂၀၂၁ မ့ၢ်နသးအိၣ်ဆီတလဲကွံာ်နတၢ်အိၣ်မူဧါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၅မိၤၡ့ ၂၉, ၅မိၤၡ့ ၃ဝ:၁-၁၀, လူၤကၣ် ၁၈:၃၁-၄၃, လူၤကၣ် ၁၉:၁-၁၀, ကတိၤဒိ ၁ဝ:၁-၁၀ ‘‘ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဘၣ်အီၤ, တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတုၤလၢဟံၣ်ပူၤအံၤ, လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလံ.’’ လူၤကၣ် ၁၉:၉က အါစုအါဘျီပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ပလီၤထွံကွံာ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်အပူၤလီၤ. […]

Read more →