​အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤဒ်နအဲၣ်လီၤနသး ~ Love Your Neighbor As Yourself

လါအ့ဖြ့ၣ် ၅, ၂၀၂၁ ​အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢၤဒ်နအဲၣ်လီၤနသး တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၂:၂၄-၃၇, ၅မိၤၡ့ ၃, ၅မိၤၡ့ ၄:၁-၄, လူၤကၣ် ၁၀:၂၅-၄၂, လူၤကၣ် ၁၁:၁-၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၁:၇-၁၃ ‘‘ဒီးကတိၤဆၢတၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အဲၣ်ယွၤနကစၢ်လၢနသူၣ်ကံၢ်သးလဲ, ဒီးနသးဒီဖျၢၣ်ညါ, […]

Read more →