ယွၤလၢပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ ~ The God We Can Trust

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၇, ၂၀၂၁ ယွၤလၢပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၅မိၤၡ့ ၂၈:၁၅-၆၈, လူၤကၣ် ၁၈:၁-၃၀, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၄ရ:၁-၉ ‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်စံး, တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသသ့ဘၣ်န့ၣ်, ယွၤမၤဝဲသ့လီၤ.’’လူၤကၣ် ၁၈:၂၇ ပထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢအအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢခဲလၢာ်, တၢ်လၢမၤဝဲတသ့ဘၣ်အိၣ်ဝဲအါမံၤလီၤ. ထီဘိပှၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိလိၣ်ဘၣ်ပှၤလၢကမၤစၢၤအီၤလီၤ. ယွၤမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်သန့ၤအလီၢ်လီၤ. […]

Read more →