တၢ်ပျၢ်ဖျဲး ~ Pardon

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၁, ၂၀၂၁ တၢ်ပျၢ်ဖျဲး  တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့  ၁၅, ၅မိၤၡ့ ၁၆:၁-၂၀, လူၤကၣ် ၁၃:၃၁-၃၅, လူၤကၣ် ၁၄:၁-၁၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၄:၁-၁၂ ‘‘နွံနံၣ်အကတၢၢ်န့ၣ်, နဘၣ်မၤတၢ်ထူၣ်ဖျဲးလီၤ.’’၅ မိၤၡ့ ၁၅:၁ စံးဘျုးကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလၢအပျၢ်ဖျဲးန့ၢ်ပှၤလၢပတၢ်ဒဲးဘး […]

Read more →