ပှၤခရံာ်ဖိကဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢအနီၢ်ကစၢ် ~ Christians Must Know God Personally

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၄, ၂၀၂၁ ပှၤခရံာ်ဖိကဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢအနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၂၁, ၅မိၤၡ့ ၂၂, လူၤကၣ် ၁၆:၁-၁၈, ကတိၤဒိ ၉:၁၃-၁၈ ‘‘တၢ်ပျံၤယွၤမ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့အခီၣ်ထံး, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်စီတၢ်ဆှံတဂၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးလီၤ.’’ကတိၤဒိ ၉:၁၀ တဘျီယမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိအဖိလီၤ. လၢယနီၢ်ဆံးဒံးအခါယမိၢ်ယပၢ်လဲၤဆှၢယၤထီဘိလၢအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိလီၢ်, တုၤ […]

Read more →