ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ ~ Perfect Storm

ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၇, ယိၤၡူ ၁၈, ယိၤဟၣ် ၁:၂၉-၅၁, ကတိၤဒိ ၁ဝ:၃၁-၃၂, ကတိၤဒိ ၁၁:၁-၈ ‘‘ပှၤအသးစၢၢ်ဆၢအတၢ်တီတၢ်လိၤကမၤပူၤဖျဲးအီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤလီတၢ်ဖိအတၢ်သးကွံန့ၣ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤလီၤ.’’ ကတိၤဒိ ၁၁:၆ တဘျီတခီၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပပလၢၢ်ဘၣ်လီၤဂာ် ဒ်ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးကလံၤမုၢ်တွၤလၢပှဲၤန့ၣ်လီၤ. ကလံၤမုၢ်လၢပှဲၤ လၢချံဖိဆံးအပူၤ..ထဲတဂၤ, ဘူးကလီၤဘျၢတ့ၢ်လၢတၢ်အယိာ်အပူၤ,လပီဖးဒိၣ်အိၣ်ဝးတရံးယၤ […]

Read more →