ကစၢ်ဆှၢပှၤ ~ God Guides Me

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၁, ၂၀၂၁ ကစၢ်ဆှၢပှၤ တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၃၃, ၅မိၤၡ့ ၃၄:၁-၁၂, လူၤကၣ် ၂ဝ:၂၇-၄၇, လူၤကၣ် ၂၁:၁-၄, စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၄၉:၁-၂၀ ‘‘…ပှၤလၢယွၤအဲၣ်အီၤကအိၣ်ဝဲလၢအဃၢၤခၢၣ်သနၢၢ်, ကကွၢ်က့ၤအီၤသ့တနံၤကျၢၤ, ကအိၣ်ကဆိးဝဲလၢအဖံဘၣ်ခိၣ်အကဆူးလီၤ.’’၅ မိၤၡ့ ၃၃:၁၂ […]

Read more →