တၢ်နာ်လၢလီတဲစိအပူၤ ~ Faith Over The Phone

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁, ၂၀၂၁ တၢ်နာ်လၢလီတဲစိအပူၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၃၁:၂၅-၅၄, ၄မိၤၡ့ ၃၂, လူၤကၣ် ၈:၄၀-၅၆, လူၤကၣ် ၉:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၁-၈ ‘‘ယအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ယွၤအကျဲလီၤ. ဒီးပာ်အသးဆူယအိၣ်, ဒီး ဒိကနၣ်ယဃ့ကညးတၢ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၁ […]

Read more →