ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီ ~ The New Canaan

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၉, ၂၀၂၁ ကီၢ်ကနၤဧၣ်အသီ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၅, ယိၤၡူ ၁၆, ယိၤဟၣ် ၁:၁-၂၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၃:၁-၆ ‘‘ဒီးပဝဲဒၣ်ခဲလၢာ်အံၤ, ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢအဝဲဒၣ်အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤ, ဒီးတၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘျုးအဖီခိၣ်လီၤ.’’ယိၤဟၣ် ၁:၁၆ တဘျီဘျီယွၤစံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်လံဒၣ်လဲာ်န့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါလီၤပသးဘၣ်. ဖဲပအိၣ်လၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤပူၤ အခါပထုကဖၣ်တၢ်ဒီးပစံးဒ်အံၤ […]

Read more →