ယွၤအတၢ်သးကညီၤအဘျုးအဖှိၣ် ~ God’s Merciful Grace

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၅, ၂၀၂၁ ယွၤအတၢ်သးကညီၤအဘျုးအဖှိၣ် တၢ်ဖ:ဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၈, ယိၤၡူ ၉:၁-၁၅, လူၤကၣ် ၂၂:၆၃-၇၁, လူၤကၣ် ၂၃:၁-၂၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁-၉ ‘‘ယွၤဧၢ, သူၣ်ကညီၤသးကညီၤယၤဒ်နဘျုးနဖှိၣ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်နသးအိၣ်တၢ်အါအါကလဲာ်အသိးန့ၣ် မၤပူၤမၤဖျဲးယတၢ်ကမၣ်တက့ၢ်. သ့စီယၤလၢယတၢ်အၢန့ၣ်စီစီတက့ၢ်. […]

Read more →