တၢ်လဲၤခီဖျိလၢတၢ်ကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိ ~ The Journey To Becoming A Christian

 လါအ့ဖြ့ၣ် ၃, ၂၀၂၁ တၢ်လဲၤခီဖျိလၢတၢ်ကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၃၅, ၄မိၤၡ့ ၃၆:၁-၁၂, လူၤကၣ် ၉:၂၈-၅၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၉-၁၇ ‘‘ပှၤလၢအဃုနၤခဲလၢာ်န့ၣ်မ်အသူၣ်ဖှံသးညီသူၣ်ခုသးခုလၢနပူၤတက့ၢ်. ပှၤလၢအအဲၣ်ဒိးနတၢ်အုၣ်တၢ်ခီၣ်န့ၣ်, မ်အစံးတထံၣ်ဃီ, မ်ယွၤဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၁၆ခ ယတၢ်လဲၤခီဖျိတချုးလၢယကဲထီၣ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤဒံးကစၢ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်, ယမိၢ်ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤဘါသ့ၣ်ခိၣ်မုၢ်ဃါ, […]

Read more →