တၢ်နာ် ~ Faith

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၅, ၂၀၂၁ တၢ်နာ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၂၃, ၅မိၤၡ့ ၂၄, ၅မိၤၡ့ ၂၅:၁-၁၉, လူၤကၣ် ၁၆:၁၉-၃၁, လူၤကၣ် ၁၇:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၅:၁၀-၁၇ ‘‘ဒီးကစၢ်စံးဝဲဒၣ်, သုတၢ်နာ်မ့ၢ်အိၣ်ထဲသဘၣ်ချံတဖျၢၣ်ဒီး, သုကစံးဘၣ်ဝံာ်တထံးအံၤ, […]

Read more →