ကစၢ်ခရံာ်အမ့ၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ် ~ Jesus Christ Is The One I Depend On

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃, ၂၀၂၁ ကစၢ်ခရံာ်အမ့ၢ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၃, ယိၤၡူ ၄, ယိၤၡူ ၅:၁-၁၂, လူၤကၣ် ၂၂:၁-၃၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅ဝ:၁-၁၅ ‘‘ဒီးလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်, ဒီး ယကမၤပူၤဖျဲးနၤ, ဒီး နကမၤလၤမၤကပီၤယၤလီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ […]

Read more →