တစဲၤခံဒံးဘၣ် ~ It’s Not Too Late Yet

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၆, ၂၀၂၁ တစဲၤခံဒံးဘၣ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၉:၁၆-၂၇, ယိၤၡူ ၁၀, လူၤကၣ် ၂၃:၂၆-၅၆,ကတိၤဒိ ၁ဝ:၂၁-၃၀ ‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မၤအါထီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤအနံၣ်အလါန့ၣ်ကစှၤလီၤဝဲလီၤ. ပှၤတီပှၤလိၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုလီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤဘၣ် အတၢ်ကွၢ်လၢ်အကျဲန့ၣ်ကဟါမၢ်လီၤ.’’ကတိၤဒိ […]

Read more →