တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဟဲလၢယွၤ ~ Extraordinary Help Comes From The Lord

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၆, ၂၀၂၁ တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဟဲလၢယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၂၆, ၅မိၤၡ့ ၂၇, ၅မိၤၡ့ ၂၈:၁-၁၄, လူၤကၣ် ၁ရ:၁၁-၃၇ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁-၁၁ ‘‘ယွၤမ့ၢ်ပတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ဒီးပဂံၢ်ပဘါလီၤ. လၢတၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤန့ၣ်ပှၤထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢတၢ်မၤစၢၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်လီၤ.’’စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၆:၁ […]

Read more →