စူၢ်ယွၤနာ်ယွၤ ~ Trust In The Lord

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၈, ၂၀၂၁ စူၢ်ယွၤနာ်ယွၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤၡူ ၁၃, ယိၤၡူ ၁၄, လူၤကၣ် ၂၄:၃၆-၅၃,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၂:၁-၉ ‘‘ဒီးယဲဒၣ်အံၤ, ယမၤသးဒ်သ့ၣ်စၤယံးသံကစဲာ်တထံး လၢယွၤအဟံၣ်ပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ယသန့ၤသးလၢယွၤအဘျုး အဖှိၣ်လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. ယကစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤလီၤစိၤလီၤထီလီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၂:၈  […]

Read more →