ဘၣ်ယိၣ်တဂ့ၤ, ပျံၤအီၤတဂ့ၤ ~ Don’t Worry, Don’t Fear

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၉, ၂၀၂၁

ဘၣ်ယိၣ်တဂ့ၤ, ပျံၤအီၤတဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၃ဝ:၁၁-၂၀, ၅မိၤၡ့ ၃၁:၁-၂၉,
လူၤကၣ် ၁၉:၁၁-၄၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၈:၁-၈

‘‘ပာ်ဆူၣ်သုသး, ဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ. ဒီးပျံၤအီၤတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤနကစၢ်မ့ၢ်ပှၤလၢအလဲၤတၢ်ဒီးနၤလီၤ. တညိကွံာ်ဘၣ်နၤဘၣ်. တလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်.’’ 
၅မိၤၡ့ ၃၁:၆

မ့ၢ်နနၢ်ဟူယွၤနကစၢ်ကိးနၤလၢနကမၤအတၢ်မၤဧါ. မ့ၢ်တၢ်မနုၤမၤတံာ်တာ်နၤလၢနကမၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လဲၣ်. တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးမ့ၢ်တၢ်တခါလၢအထုးကဒါက့ၤပှၤဆူလီၢ်ခံဒ်သိးပသုတမၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲဖဲယနၢ်ဟူ ကစၢ်ယွၤကိးယၤ လၢယကမၤအတၢ်မၤအခါ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဘၣ်ဘီ, လၢယကမၤယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ယိၣ်လၢပှၤအဂၤကတဲယၤ, ကဆိကမိၣ်ယဲဒ်အံၤဒ်နုၤ, ယပျံၤလၢယမၤတၢ်တသ့ဘၣ်. ယပျံၤလၢယတၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ကကမၣ်  လၢတၢ်မၤယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယတအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်, ယထံၣ်ဆံးလီၤယသး, ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်တံာ်တာ် လၢတၢ်မၤယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တုၤယဖးဘၣ်ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါတတီၤအံၤ (ပာ်ဆူၣ်သုသး, ဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ. ဒီးပျံၤအီၤတဂ့ၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤနကစၢ်မ့ၢ်ပှၤလၢ အလဲၤတၢ်ဒီးနၤလီၤ. တညိကွံာ်ဘၣ်နၤဘၣ်, ဒီးတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်.), ယနာ်လၢကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါ တတီၤအံၤ ကတိၤတၢ် ဒီးယၤလိၤလိၤအဃိ, ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤယသး, ဟ့ၣ်ယၤတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ လၢယကမၤယွၤအ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ န့ၣ်လီၤ. ထဲဒၣ်ပကနာ်န့ၢ်ယွၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးလၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤဧါ.  ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လီၤတံၢ် လီၤဆဲး လၢပဝဲနၤယၤကိးဂၤဒဲး အဂီၢ်လီၤ. ပသုတအိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤ တုၤဒၣ်လဲာ် လၢကထုးကဒါက့ၤ ပတၢ်အိၣ်မူ, ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူလီၢ်ခံတဂ့ၤ. ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤလၢပတၢ်အိၣ်မူ ထီဘိတဘိယူာ်ဃီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ထုးကဒါက့ၤနၤလၢလီၢ်ခံ ဒ်သိးနသုတမၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်ဘၣ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤသးဘိဧၢ, ယစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢနတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢနတလဲၤသဒၣ်ယၤဘၣ်. နကအိၣ်ဒီးပှၤ, လဲၤတၢ်ဒီးပှၤ, လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. ဟ့ၣ်ပှၤသးလၢ အအဲၣ်နၤ ဒီးနာ်န့ၢ်နၤလၢလၢပှဲၤ ပှဲၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဝါဒိၣ်ထူ
အမဲရကၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိသရိာ်တၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်မဟၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 19, 2021

DON’T WORRY, DON’T FEAR

Bible in A Year: Deuteronomy 30:11-20, Deuteronomy 31:1-29;
Luke 19:11-44; Psalm 48:1-8

“Be strong and courageous. Don’t be afraid or scared of them; for Yahweh your God himself is who goes with you. He will not fail you nor forsake you.”  
Deuteronomy 31:6 WEB

Do you hear God calling you to His service? Is there something getting in the way of you being in His service? Worries and fears are usually what make us step backward and prevent us from serving God. When I heard God calling me to serve Him, I was very worried and fearful. I was worried others would criticize me or think of me in negative ways. I was fearful I would not know what to do and I would make wrong decisions in ministry. I had no abilities. I thought very lowly of myself. These get in the way of serving God for me. But, when I read this scripture, “Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you,”  I believed God was speaking to me directly, encouraging me, and giving me courage to serve Him. One thing left for me to do is to put my trust in Him. God’s promises are for all of us. Let us not be so worrisome and fearful to the point where they would make us step backward! God is with us at all times. 

Reflection

Are worries and fears stopping you from serving God?

Prayer

Dear God, Thank you for your promise of never forsaking us. You will be with us and go with us. Give us the heart to fully love and trust in You in our lives. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Wah Doh Htoo
American Karen First Baptist Church of Omaha
Omaha, Nebraska