ပှၤခရံာ်ဖိကဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢအနီၢ်ကစၢ် ~ Christians Must Know God Personally

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၄, ၂၀၂၁

ပှၤခရံာ်ဖိကဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢအနီၢ်ကစၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၂၁, ၅မိၤၡ့ ၂၂, လူၤကၣ် ၁၆:၁-၁၈,
ကတိၤဒိ ၉:၁၃-၁၈

‘‘တၢ်ပျံၤယွၤမ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့အခီၣ်ထံး, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်စီတၢ်ဆှံတဂၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးလီၤ.’’
ကတိၤဒိ ၉:၁၀

တဘျီယမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိအဖိလီၤ. လၢယနီၢ်ဆံးဒံးအခါယမိၢ်ယပၢ်လဲၤဆှၢယၤထီဘိလၢအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိလီၢ်, တုၤ လီၤလၢယသးစၢ်တစု, မ့ၢ်လၢယမိယပါခံဂၤအံၤအဲၣ်ဒိးဝဲဒၣ်လၢယကမ့ၢ်ဖိတဂၤလၢအအဲၣ်ကစၢ်ယွၤဒီးပျံၤယွၤ ဒီး ယကကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤတဂၤလၢအမၤယွၤအတၢ်မၤလီၤ. ဒီးတၢ်လၢမိၢ်ပၢ်န့ၣ်တအဲၣ်ဒိးဝဲလၢအဖိတဖၣ်ကတုၤလၢ တၢ်ဟးဂီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံမ့ၢ်တဲလၢအဖုၣ်န့ၣ်ယမိၢ်ပၢ်ဆှၢယၤဆူလံာ်စီဆှံကၠိ, ဒီးဒ်ပှၤဖျိအသိးဖျိထီၣ်ယဲစ့ၢ်ကီး လီၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယွၤဒီးတၢ်ကဘၣ်ညိကွံာ်သးတအိၣ်ယဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်. ယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဝံၤ မၤသကိးယွၤအတၢ်မၤဒ်အိၣ်ဝဲအသိးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယွၤဒီးတၢ်ဘၣ်ညိကွံာ်သးလၢဟီၣ်ခိၣ် အံၤတမၤယဲဘၣ်. ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါတတီၤတဲဝဲဒ်အံၤ, ‘‘ပှၤလၢအမၤယွၤအတၢ်လၢတၢ်ကၢၣ်တၢ်ကျူန့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်အၢတက့ၢ်…’’ (ဝံယံးရမံယၤ ၄၈:၁၀) ဒီးမ့ၢ်တဲလၢအဖုၣ်န့ၣ်, ယကဲထီၣ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဖှီၣ်သး ဖှီၣ်,  ဒီးသးအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ်တၢ်, ဒီးယနီၢ်ကစၢ်မၤကမၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးယကဲထီၣ်စ့ၢ် ကီး ပှၤထိးဘၣ်တၢ်တကဆှီ, ဒ်ပှၤဟးဂီၤမုၣ်တဂၤအသိးလီၤ. လၢခံ, ယသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤယသးဒီး, ယဃ့ဘါထုက ဖၣ်လၢယွၤလၢတၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသးနီၢ်နီၢ်ဒီးယနၢ်ဟူကစၢ်ယွၤတဲယၤ, ‘‘ဖိမုၣ်ဧၢ,  ယအဲၣ်နၤဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ.’’ ဒီးဖဲန့ၣ်ယဟီၣ်ကဒီးလၢာ်သး, ဒီးယထံၣ်ကမှံလၢကစၢ်ယွၤဖိးဟုဃာ်ယၤ, ဒီးတၢ်မၤ အသးဒ်ယမံသပ့ၤအသိးဒီးလၢခံန့ၣ်ယဖုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဒီးယသးမုာ်ဒိၣ်မးလီၤ.  ယသ့ၣ်ညါလၢ ယပၢ်ကစၢ်ယွၤ ပျၢ်ယတၢ်ကမၣ်အဃိလီၤ. (၁ယိၤဟၣ် ၃:၆-၉) စံးဘၣ်ပှၤ, ‘‘ကယဲၢ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအပူၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ် တမၤဘၣ်တၢ်ဒဲးဘး ဘၣ်. ကယဲၢ်ပှၤလၢအမၤတၢ်ဒဲးဘးတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, တထံၣ်တ့ၢ်ဘၣ်အီၤဘၣ်, ဒီးတသ့ၣ်ညါ တ့ၢ်ဘၣ်အီၤဘၣ်. ဖိဆံးသ့ၣ်ဧၢ, သုတဒိးလီန့ၢ်သုသးလၢပှၤနီတဂၤတဂ့ၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်, မ့ၢ်အတီ အလိၤ, ဒ်အဝဲဒၣ် တီဝဲလိၤဝဲအသိးလီၤ. ပှၤလၢအမၤတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်, ဘၣ်ဃးဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မုၣ်ကီၤ လံၢ် မၤတၢ်ဒဲးဘး လၢအခီၣ်ထံးလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤအဖိခွါအိၣ်ဖျါတ့ၢ်ဝဲလၢတၢ်အံၤအဂ့ၢ် ဒ်သိးအကမၤဟးဂီၤကွံာ် မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤတဖၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်လၢယွၤန့ၣ်, တမၤတၢ်ဒဲးဘးဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အချံအိၣ်လၢ အပူၤလီၤ. မၤတၢ်ဒဲးဘးတကဲဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအိၣ်ဖျဲၣ်လၢယွၤလီၤ.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ      
တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤနီၢ်နီၢ်အိၣ်ဒီးနၤလံဧါ. ပဝဲကိးဂၤဒဲးမ်ပသ့ၣ်ညါအဲၣ်ကစၢ်ယွၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢပနီၢ်ကစၢ်, ဒီး အသုတမ့ၢ်ဒ်မူဒါဒၣ်ဝဲဒီးသးမံတဂ့ၤ. မ်ကမ့ၢ်ဒၣ်ဝဲလၢတၢ်အဲၣ်ဆၢက့ၤပကစၢ်နီၢ်နီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်
ယွၤဧၢမၤစၢၤယၤဒ်သိးယတၢ်အဲၣ်နၤကအါထီၣ်, ဒီးဟံးဃာ်ယၤယံၤဒီး တၢ်အၢတၢ်သီလၢတၢ်လ့ပစီ တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ကီၢ်ခုၣ်                                                                        
လ့ခၢၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အအိၣ်ဖှိၣ်
လ့ခၢၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 14, 2021

CHRISTIANS MUST KNOW
GOD PERSONALLY

Bible in A Year: Deuteronomy 21, Deuteronomy 22; Luke 16:1-18;
Proverbs 9:13-18 

“The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding.”  
Proverbs 9:10 WEB

Once, I was a child of Christians. When I was young, my parents took me to Sunday School. When I became an adult, my parents wanted me to fear and serve God so I became someone who worked in the ministry. Parents do not want their children to end up in ruin. To tell the story short, my parents sent me to a Bible school. Like others, I graduated. However, my love for God and my sacrifice to Him were lacking conviction. I served as I was supposed to, but I evaded loving God authentically and denying myself for Him.  The scripture found in Jeremiah 48:10a reads, “Cursed is he who does the work of Yahweh negligently;…” I was miserable with worries, misunderstandings, and sinning. I touched unholiness and felt like my life was ruined. Later, I came to understand my ungodly behaviors and prayed in tears. I repented with all my heart and heard God saying to me, “Daughter, I love you the most.”  I cried my heart out again and felt the arms of God holding me. It felt like I was in a trance, and when I woke up,  I felt peace. I knew God forgave me.    1 John 3:6-9 tells us, “Whoever remains in him doesn’t sin. Whoever sins hasn’t seen him and doesn’t know him. Little children, let no one lead you astray. He who does righteousness is righteous, even as he is righteous. He who sins is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. To this end the Son of God was revealed: that he might destroy the works of the devil. Whoever is born of God doesn’t commit sin, because his seed remains in him, and he can’t sin, because he is born of God.”

Reflection

Do you really know God personally? Let us love God with the love that flows from our own hearts, and not with the satisfaction that comes from a sense of duty! That is real love.

Prayer

God, please help me to love you more, and keep me away from evil and temptations. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Kaw Khu
Lincoln Karen Baptist Church
Lincoln, Nebraska