ထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဖဲတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ် ~ I Found Help When Hope Was Gone

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၃, ၂၀၂၁

ထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဖဲတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁၉, ၅မိၤၡ့ ၂၀, လူၤကၣ် ၁၅:၁-၃၂, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၅:၁-၉

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤသုကစၢ်မ့ၢ်ပှၤလၢအလဲၤတၢ်ဒီးသု, ဒ်သိးကဒုးတၢ်ဒီးသုဒုၣ်သုဒါလၢသုဂီၢ်, ဒ်သိးအကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုလီၤ.’’
၅မိၤၡ့ ၂ဝ:၄

မ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဃိ, လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးပှၤဒီးမၤစၢၤ ပှၤလီၤ. (ဝံယံးရမံယၤ ၃၃:၃) စံးဝဲ, ‘‘ကိးထီၣ်ယၤတက့ၢ်. ဒီးယကစံးဆၢနၤ, ဒီးယကဒုးနဲၣ်နၤလၢတၢ်အဒိၣ်အထီ, ဒီးတၢ်လီၤလးတဖၣ်လၢနတသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.’’ ဖဲယမၤလိတၢ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိအဆၢကတီၢ်, တဘျီန့ၣ်ဘၣ်ဖဲကၠိပျၢ် ကသုၣ်, ဒီးယပာ်လီၤယသးလၢယကလဲၤဟးလိာ်ကွဲလၢယတံၤသကိးမုၣ်တဂၤအသဝီ လၢလၢၢ်ဒိၣ်တကပၤလီၤ. ဖဲ ၂၀၀၆ နံၣ်, နိၣ်ဝ့ဘၢၣ်လါ ၁၆ သီဂီၤခီ, ယတံၤသကိးခံဂၤ ဒီး ယၤ, ပဒိးထီၣ်သိလ့ၣ်ဒီးပလဲၤလၢကျဲဒီတဘိညါ, ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်တုၤပလဲၤဘူးကတုၤလၢယတံၤသကိးမုၣ်အသဝီန့ၣ် ပဘၣ်လဲၤခီဝဲ ထံကျိလၢအမံၤ (ကိၤလိာ်ကျိ) ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲစးထီၣ်ပၢၢ်ထီၣ်လီၤ. ဖဲပလဲၤတုၤတၢ်လီၢ်အံၤ, ကဘၣ်ဖဲမုၢ်ထူၣ် အဆၢကတီၢ်, ဒီးတၢ်လီၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ, ပယီၤသုးအိၣ်တၢ်အလီၢ်ဒီး အသဝီတဖၣ်အိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိအဝဲသ့ၣ် တဖၣ်ခိးတၢ်အဃိ တပျဲလဲၤဝဲဒၣ် ပှၤလၢ အတမ့ၢ် လၢၢ်ဒိၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်. ပှၤအါဂၤဘၣ်အိၣ်တီၢ် ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤလီၤ. လၢအကျါအတံၤသကိးခွါတဂၤ ခီဖျိလၢအမ့ၢ်လၢၢ်ဒိၣ်ဖိ အဃိက့ၤဝဲသ့, ဒီးအဝဲက့ၤတဲကျၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢသဝီအဝၢ်ဘးခီ, လၢကထုကဖၣ်လၢပဂီၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပဝဲဒီသကိးမုၣ်သၢဂၤ ပလဲၤပာ်ဖှိၣ်  သးလၢတပိၢ်ခီၣ်ထံး ဖီၣ်လိာ်ပစု ဘါထုကဖၣ်လီၤ. တုၤလၢမုၢ်ခံးလီၤနွံနၣ်ရံၣ်ဒီးပှၤတဲပှၤလၢပလဲၤခီဃီၤ ဆူ ထံဝၢ်ဘးခီ သ့လံလီၤ. ဆၢကတီၢ်ဖဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ ဒီးပစုကတၢၢ်ခီၣ်ကတၢၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢ အအိၣ်ဘူးဒီးပှၤဒီး မၤစၢၤပှၤ ဖဲပသုးဘူးပသးဆူအအိၣ် ဒီးနာ်န့ၢ်အီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤအခါလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ကိးထီၣ်ယွၤန့ၣ် အဒူၣ်အဆၢ, အဆၢကတီၢ်အိၣ်ဝဲဧါ. ကစၢ်ယွၤလၢပဘါအီၤ, ပစူၢ်အီၤနာ်အီၤတဂၤအံၤ မ့ၢ်ကစၢ်လၢအအဲၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်ဃူတၢ်ဖိး, တၢ်တီတၢ်လိၤတဂၤ, ဒီး အိၣ်ခိးဒိကနၣ်ပှၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်   

ပၢ်ဧၢ, ဖဲပလိၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်ထီဘိနအိၣ်ဒီးပှၤလီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပတၢ်နာ်နၤကဆူၣ်ထီၣ်ယိာ်ထီၣ်လၢပပူၤ တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်စူၤစဲနၢ်ဒြူ
လ့ခၢၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အအိၣ်ဖှိၣ်
လ့ခၢၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 13, 2021

I FOUND HELP WHEN
HOPE WAS GONE

Bible in A Year: Deuteronomy 19, Deuteronomy 20; Luke 15:1-32;
Psalm 45:1-9 

“for Yahweh your God is he who goes with you, to fight for you against your enemies, to save you.”  
Deuteronomy 20:4 WEB

Because of God’s grace, in times of fear and worry, God is with us and helps us. Jeremiah 33:3 says, “Call to me, and I will answer you, and will show you great and difficult things, which you don’t know.” When I was in Bible school and there was a school break, I decided to visit a friend living in Ler Doh area. On November 16, 2006, my two friends and I travelled by car and there was no trouble. However, we had to cross the river, Kaw Loh Klo, to get to my friend’s village, and that’s when things took a difficult turn. Around noon, we arrived near the river, where there was a Burmese military station. Villages were around that area too. The soldiers were on guard and they did not allow those who were not Ler Doh residents to cross the river. Many got stuck there. Among the group was a man, who was my friend and also a resident of Ler Doh. He was allowed to cross the river. He informed the pastor to pray for us.  The three of us went behind a bush and prayed together holding hands. About 7 PM, we got permission to cross the river. When fear takes over and we are at the end of ourselves, God is near and helps us when we come to Him in faith. 

Reflection

Are there barriers or the right time to call upon the Lord? The God we believe in is the God, who loves fellowship, love, peace, and truth. He always is waiting to hear from us.

Prayer

God, You are always with us in times of our needs. Please strengthen and deepen our faith in You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Suzanna Drew
Lincoln Karen Baptist Church
Lincoln, Nebraska