တၢ်လဲၤခီဖျိလၢတၢ်ကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိ ~ The Journey To Becoming A Christian

 လါအ့ဖြ့ၣ် ၃, ၂၀၂၁

တၢ်လဲၤခီဖျိလၢတၢ်ကဲထီၣ်ပှၤခရံာ်ဖိ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၃၅, ၄မိၤၡ့ ၃၆:၁-၁၂, လူၤကၣ် ၉:၂၈-၅၆, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၉-၁၇

‘‘ပှၤလၢအဃုနၤခဲလၢာ်န့ၣ်မ်အသူၣ်ဖှံသးညီသူၣ်ခုသးခုလၢနပူၤတက့ၢ်. ပှၤလၢအအဲၣ်ဒိးနတၢ်အုၣ်တၢ်ခီၣ်န့ၣ်, မ်အစံးတထံၣ်ဃီ, မ်ယွၤဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၁၆ခ

ယတၢ်လဲၤခီဖျိတချုးလၢယကဲထီၣ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤဒံးကစၢ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်, ယမိၢ်ယပၢ်မ့ၢ်ပှၤဘါသ့ၣ်ခိၣ်မုၢ်ဃါ, ဒီး အီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှး, ဒီးကံၢ်စုကံၢ်ခီၣ်န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးတၢ်လုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်ဆူကစၢၢ်ကလိ အကစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အအိၣ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ကဟ့ၣ်ပဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်အီၣ်ကုးအီပှဲၤ, ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီး ပတၢ်ဒုၣ်တၢ်ထူသ့ၣ်တဖၣ်အါမးလီၤ. ပမ့ၢ်မၤတၢ်တခါဂ့ၤတခါဂ့ၤန့ၣ်ပကဘၣ်ကွၢ်ဒီးဒွးကွၢ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး, ဒီးပတၢ်ကွၢ်တၢ်ဒွး မ့ၢ်တဲပှၤလၢအဂ့ၤမးဒီးပစးထီၣ်ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့န့ၣ်လီၤ. တနံၣ်တဘျီ ယမိပါသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ကိးဖှိၣ်က့ၤပဝဲဖိလံၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢကဟဲက့ၤအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ဒီးအီၣ်ဃဲၤအီၣ်ဘှး, ဒီးကံၢ်စုကံၢ်ခီၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တခါအံၤန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအထီဒုၣ်ထီဒါလိာ်အသးဒီးဘျၢထံခရံာ်ဖိအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. ဖဲပအီၣ် တၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လဲၤထီၣ်ဆူပဟံၣ်ပူၤတသ့ဘၣ်. ဒီးပှၤလဲၤစိာ်လံာ်စီဆှံစ့ၢ်ကီးတသ့ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်, ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်သးဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်, ပဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်အိၣ်ကဒုလၢဒဲကဝီၤအပူၤလီၤ. အဃိ ဒီးယမိယပါမၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်ဘါသ့ၣ်ခိၣ်မုၢ်ဃါဒီးနုာ်လီၤက့ၤလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါလၢအမ့ၢ်ဘူးဒးတုၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ လီၤ. ဖဲလၢယနီၢ်ဆံးအခါ, ယမိယပါအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢယကဘၣ်ကဲထီၣ်သီခါ ဒီးအဝဲဆှၢ ယၤလၢသီခါကၠိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢယဟဲအိၣ်လၢဒဲကဝီၤပူၤ, ခီဖျိလၢယထီၣ်ဘၣ်ကၠိလၢပှၤခရံာ်ဖိအကၠိအဃိ, ယနၢ်ဟူဘၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢကၠိဒီးလၢအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိစ့ၢ်ကီးလီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်နာ်ဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်နၢ်ဟူ, ဒီးတၢ်နၢ်ဟူန့ၣ်ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. (ရိမ့ၤ ၁ဝ:၁၇).  ခီဖျိလၢ ယနၢ်ဟူဘၣ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢယသရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်အဃိ, ယသးတအိၣ်ကဲထီၣ်သီခါလၢၤဘၣ်. ယဃု  သ့ၣ်ညါအါထီၣ်ကစၢ်လၢအမူဝဲတဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၀၄ န့ၣ်မ့ၢ်လၢသးစီဆှံအတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤယၤလၢယကဘၣ်ကဲထီၣ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနၤက့ၤ ယွၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢကစၢ်အဂုၤအဂၤလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်, ဟ့ၣ်ယၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီး တၢ်မူလီၤထူလီၤယိာ်တသ့ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်. ယနာ်ထဲလၢကစၢ်ခရံာ်တဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ဃ့ယမိယပါအခွဲးသၢ ဘျီ လွံၢ်ဘျီမးအဟ့ၣ်ယၤအခွဲးလီၤ. ယကဲထီၣ်ခရံာ်ဖိလီၤ. ခဲအံၤန့ၣ်ယကဲထီၣ်ပှၤအသီတဂၤဒ်သိးစီၤပီလူးကတိၤ တၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤကရံၣ်သူးဖိအသိးန့ၣ်ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်လၢခရံာ်အပူၤဒီးမ့ၢ်တၢ်တ့အသီလီၤ. ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤအသိးန့ၣ်, ဒ်သိးပကအိၣ်မူကဲထီၣ်တၢ်ကပီၤလၢယွၤအဂီၢ်, ပကဘၣ်သူထီၣ်သၣ်ထီၣ်လၢနီၢ်ခိ ဒီးနီၢ်သးခံကပၤလၢာ်န့ၣ်, မ့ၢ်ဝဲပှၤခရံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အမူအဒါန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢယွၤအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤနၤအဃိ, နပာ်ဒိၣ်အီၤထဲလဲၣ် ဒီးနစံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤလၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကအဲၣ်နၤအါထီၣ်ဒီးယပှၤဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ကကဲထီၣ်က့ၤခရံာ်ဖိန့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်န့ၢ်ဘျုးစိဝါ
ထံမိၢ်ပှၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိမဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 April 3, 2021

THE JOURNEY TO BECOMING
A CHRISTIAN

Bible in A Year: Numbers 35, Numbers 36:1-12; Luke 9:28-56; Psalm 40:9-17 

“ Let such as love your salvation say continually, “Let Yahweh be exalted!””  
Psalm 40:16b WEB

Before becoming a Christian, I grew up in a household where my parents practiced animism/ancestral worship and the rituals that ensued. Our family made offerings to the mountain gods for prosperity and health. This was just one of the many rituals we practiced!  Before deciding on anything or even making any plans, we ascertained if we should go ahead with it only after making careful calculations. We then went ahead with the plan only if the calculations confirmed an auspicious outcome. Every year, without fail, my parents would gather my siblings and me to make offerings to spirits. Thereafter, our family would feast on the food offerings we had earlier made to the spirits. We also had a wrist tying ceremony and this practice is believed to call upon our guardian spirit. Subsequently when I became a Christian, I knew for a fact that these practices were contradictory to Christian teachings.

Back in the days when we used to live in a village, we did not allow pastors to step foot into our house when we were eating. We also did not allow anyone to bring the Bible into our house. A few years later, war and strife arrived at our village and we had to flee from our home to take refuge at a refugee camp. While we were on the run, my parents ended all their old animistic practices and instead turned to Buddhism, the religion they practice  today. When I was young and before we entered the refugee camp, my parents had ambitions for me to enter monkhood so they sent me away to live at a monastery. But this plan was shelved when we arrived at the refugee camp and I was given the opportunity to attend school. The school was opened by Christians and it was here that I first heard the Word of God from my teachers. “So faith comes by hearing, and hearing by the word of God” (Romans 10:17). From then on, I no longer aspired to become a monk. My thirst for the knowledge of the living God grew and I sought to find out more about His salvation of mankind and His good works. In 2004, the Holy Spirit worked within me and I had a strong desire to become a true believer. I was convinced beyond a doubt that there is nothing in this world that would bring me salvation and eternal life other than Jesus Christ Himself. After I committed myself to become a true believer, I had to persuade my parents. It was only after three to four attempts of persuasion that they relented and I finally became a Christian. I am now a new person as described by Paul in his encouragement to the Corinthians, “… anyone who belongs to Christ has become a new person.”

As believers we must become a light for God. We must not only grow physically. We must also grow spiritually. That I believe, is our duty as a believer of the living God. 

Reflection

As the LORD has saved you, do you hold Him in reverence? Do you praise Him with everything that is within you?

Prayer

LORD, help me to love You more. Help my family members to accept you as Christ as well. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Nay Blut Soe Wah
Tee Moh Bwar Karen Baptist Church
Omaha, Nebraska