တၢ်နာ်လၢလီတဲစိအပူၤ ~ Faith Over The Phone

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁, ၂၀၂၁

တၢ်နာ်လၢလီတဲစိအပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၄မိၤၡ့ ၃၁:၂၅-၅၄, ၄မိၤၡ့ ၃၂, လူၤကၣ် ၈:၄၀-၅၆, 
လူၤကၣ် ၉:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၁-၈

‘‘ယအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ယွၤအကျဲလီၤ. ဒီးပာ်အသးဆူယအိၣ်, ဒီး ဒိကနၣ်ယဃ့ကညးတၢ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄ဝ:၁

ကိးမုၢ်နွံဒဲး, မုၢ်ဃုနံၤဟါခီ ၃:၃၀ နၣ်ရံၣ်, အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်အိၣ်မဟၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သရၣ်တဖၣ်တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.  လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်အပူၤ, အိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသကိးလိာ်သးလၢကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ, ဝံၤပိာ်ထွဲထီၣ်အခံဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တဖၣ်, ဒီးတနွံဘၣ်တနွံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ်ဘါသကိးတၢ် ဝံၤ, ဒီးတၢ်တဲသကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, လီတဲစိတဖျၢၣ်ဟဲနုာ်လီၤလီၤ. ဖဲတၢ်ဖီၣ်ထီၣ်အီၤ ဒီး ဒိကနၣ်အီၤန့ၣ်, မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဂၤအတၢ်ဆဲးလီၤလီတဲစိန့ၣ်လီၤ. လၢလီတဲစိအပူၤစံးဝဲဒၣ်, သရၣ်ဧၢ တနံၤအံၤ, ယဝၤလဲၤမၤကွၢ်အသးဒီးကသံၣ်သရၣ်စံးဘၣ်အီၤလၢအဝဲဒၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါအဃၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအခဲအံၤအဝဲအလိၤကိၢ်, တၢ်တကံပဝံအီၤ, ကသါတမုာ်ဘၣ်. ဒီးဖဲန့ၣ်ပစံးဘၣ်အီၤကိးန့ၢ်သိလ့ၣ် လၢကလဲၤဆှၢ နဝၤဆူတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်မီၤ, ဒီး အဝဲစံးဝဲဒၣ်, သါကိးတဘၣ်ဘၣ်. သါတဲကီၤလၤကျိာ်တသ့စ့ၢ်ကီးဘၣ်. ဒီး သါဝၤစ့ၢ်ကီးအသးတဆူၣ်လၢကလဲၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. အဝဲစံးဘၣ်ယၤလၢမၢယတဲဘၣ်သုလၢလီတဲစိအ ပူၤလၢသုကသ့ၣ်နီၣ်ဘၣ်အီၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်နာ်ဝဲလၢသုမ့ၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်အတၢ် ဆါကဘျါက့ၤ, ဒီးတလိၣ်လဲၤထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ပဝဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဖၣ်ပပာ်ကတီၢ်ကွံာ် တၢ်တဲသကိးအဂုၤအဂၤတဖၣ်, ဒီးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီပဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဂၤအံၤအဂီၢ်လီၤ. ပူၤကွံာ်ခံနွံဒီးအဝဲဒၣ်ဆဲးလီၤလီတဲစိဒီးစံးဝဲဒၣ်သရၣ်ဧၢ, ပစံးဘျုးဘၣ်သုဒိၣ်မးခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ အခဲအံၤ ယဝၤဘျါက့ၤလံ, ဒီးနွံလၢကဟဲန့ၣ်အဝဲကစံၣ်လီၤမၤက့ၤတၢ်လၢအတၢ်မၤလီၢ်လီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်ကွဲးထီၣ်လံာ် တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ယွၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အအိၣ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ                                   

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအပူၤကွံာ်တဘျီဖဲနအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ယွၤအကျဲဒီးအဝဲဒိကနၣ်နတၢ်ဃ့ကညးတၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဝံၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤလၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိတက့ၢ်. 
(ဝံယၡါယၤ ၅၉:၁) ‘‘ကွၢ်ကွၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ယွၤအစုဖုၣ်လီၤတုၤအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တသ့ဘၣ်, ဒီးတမ့ၢ် ဘၣ်အနၢ်ဃၢဝဲ တုၤအနၢ်ဟူတၢ်တသ့ဘၣ်.’’ (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၃:၈) ‘‘မဟါဒီးမဆါကစၢ်ခရံာ်မ့ၢ်တၢ်ဒ် အလီၢ်လီၢ်လီၤ.’’ (မၤလကံ ၃:၆) ‘‘ယဲဒၣ်အံၤ ယမ့ၢ်ယွၤလီၤ. ယတကဒံကဒါဘၣ်.’’ 
(၂မိၤၡ့ ၁၅:၂၆) ‘‘ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤဘျါက့ၤပှၤလီၤ.’’ 

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                           
ကစၢ်ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်, ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ, နမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဆၢကတီၢ်လီၤ. ဝံသးစူၤမၤအါထီၣ်ဘၣ်ယတၢ်နာ်လၢနပူၤ, ဟ့ၣ်က့ၤယၤသးအတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လၢယပူၤတက့ၢ်. လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.   

သရၣ်ဒိၣ်ကွဲၢ်ကဘီလ့  
အိၣ်မဟၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 1, 2021

FAITH OVER THE PHONE

Bible in A Year: Numbers 31:25-54, Numbers 32; Luke 8:40-56, Luke 9:1-9; Psalm 40:1-8

“I waited patiently for Yahweh. He turned to me, and heard my cry.”  
Psalm 40:1 WEB

Saturday afternoon at 3:30 PM is a weekly scheduled time for pastors from Omaha Karen Baptist Church to worship and meet. The meeting begins with words of encouragement from the scripture, followed by the discussion of matters pertaining to the church business. 

One day, after the worship was over and during the discussion of the church matters, a phone rang. It was a call from one of the church members. She said, “Pastor, my husband just tested positive for COVID-19. He now has a high fever and body aches, and shortness of breath.” I advised her to call an ambulance. She replied “I do not know how to call the ambulance. I can’t speak English. My husband does not want to go to the hospital either.  He wants me to inform you about his situation so you can pray for him. He believes that the prayer of the pastors will heal him.”  We stopped our business meeting and prayed wholeheartedly for this man. She called again after two weeks and said, “Pastor, I really appreciate you. Because of your prayer, my husband is now healed and will be able to return to work next week.” We later received an appreciation letter along with a thanksgiving offering to the church.

Reflection

Think of a time when you waited on the Lord and He turned to you and heard your cry. Share that experience with your family members. 
Isaiah 59:1 –   “Behold, Yahweh’s hand is not shortened, that it can’t save; nor his ear dull, that it can’t hear.”
Hebrews 13:8 – “Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.” 
Malachi 3:6 –  “For I, Yahweh, don’t change.” 
Exodus 15:26 – “for I am Yahweh who heals you.”

Prayer

God, you are my refuge, my strength, and my help in times of trouble. Please strengthen my faith in You and grant contentment and peace within me. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Saw Kwe Kabaw Lin
Omaha Karen Baptist Church
Omaha, Nebraska