ကစၢ်ယွၤဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤယၤ ~ God Found Me

လါအ့ဖြ့ၣ် ၆, ၂၀၂၁

ကစၢ်ယွၤဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၄:၁၅-၄၉, ၄မိၤၡ့ ၅, လူၤကၣ် ၁၁:၅- ၃၂, 
ကတိၤဒိ ၈:၃၂- ၃၆

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအထံၣ်န့ၢ်ယၤန့ၣ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်အမူဒီးကဘၣ်ယွၤအသးလီၤ.’’
ကတိၤဒိ ၈:၃၅

မ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်က့ၤယတၢ်အိၣ်မူအနံၣ်၂၀ဆံဘျဲၣ်န့ၣ် ယတမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအတီအလိၤဘၣ်. ခီဖျိလၢတသ့ၣ်ညါ လၢယွၤန့ၣ်မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တန့ၢ်ဘၣ်မိၢ်ပၢ်လၢအဲၣ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်. ဒီးတသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤ ယကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်ဒ်ခရံာ်ဖိတဂၤအသိးဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်မူဖဲတၢ်ဘၣ်ယသး, တသ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤ, တသ့ၣ်ညါ ဖးလံာ်စီဆှံလၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မုၢ်တနံၤ ဖဲလၢကစၢ်ယွၤဃုထံၣ်ယၤန့ၣ် ယသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤယသးဒီး ယသ့ၣ်ညါ လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ယကဘၣ်စူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤမတၤမတၤလဲၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤဒုးသ့ၣ်ညါယၤလီၤ. တၢ်အိၣ်လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဂၢၢ်တကျၢၤ, တၢ်တနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဘၣ်အဃိ, လၢညါ,  ယဘါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်, ဘါထီၣ်ဘၣ်ပှၤကညီဒ်သိးယၤဘၣ်ဆၣ်, ခဲအံၤလၢကစၢ်ယွၤ အဂီၤထံးလ့ၤတက့ၤ တဆၢအိၣ်မူဒ်န့ၣ်လၢၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤဃုက့ၤယၤဒီး,  ကိးက့ၤယၤ အဃိခဲအံၤယသ့ၣ်ညါ လၢယကစၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ကမ့ၢ်ထဲ ယကစၢ်ထဲတဂၤဧိၤ ဒီးယကစူၢ် က့ၤနာ်က့ၤယကစၢ်တုၤယသံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျုးလၢ ကစၢ်ယွၤဆီတလဲယတၢ်အိၣ်မူဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤပဟံၣ်ဖိဃီဖိ တုၤဃီၤလၢယွၤအဂီၤထံး န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤပှၤလၢအဆိ, ဒီးပထံၣ်န့ၢ်အီၤ, ဒီးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပကအိၣ်ထဲလၢတၢ်ဘၣ်ပသးဧါ, ကျဲအမ့ၢ်အတီန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ထဲယွၤအကျဲတဘိဧိၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤဃုထံၣ်က့ၤနၤလၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဆှၢပှၤတက့ၢ်. ပတၢ်အိၣ်မူတအိၣ်ဘၣ်လၢပစုပူၤဘၣ်. ဘှီက့ၤပှၤ ဒ်သိးပကမ့ၢ်နဖိလၢအိၣ်မူထဲတၢ်ဘၣ်နသးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့ၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

စီၤဖိဆံး
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 6, 2021

GOD FOUND ME

Bible in A Year: Deuteronomy 4:15-49, Deuteronomy 5; Luke 11:5-32; Proverbs 8:32-36 

“For whoever finds me, finds life, and will obtain favor from Yahweh.”  
Proverbs 8:35 WEB

When I look back over my life of 20-plus years, I was not someone who had true faith. It was because I did not know Who God really was. I did not have parents who loved God either. I had no clue how to lead a Christian life. I lived as I pleased. I did not know God or the scripture, the word of God. But, there came a day when God found me; I came to understand in Whom I should put my trust because He taught me. In the past, I even bowed down to idols and worshipped people just like me because of unsteady faith and a lack of understanding.  Now, I am in God’s presence and I do not desire to live as I did. God found me and brought me back to Him and therefore my God is Jesus Christ.  Only Jesus Christ will be my God and I will trust in Him to death. I thank God for changing my life and my family’s lives. Today, my family is also in the presence of God. God found us first, just so we can find Him and receive life.  

Reflection

Are we just going to live to please ourselves? The only right way is the way of God.
How has God found you in your life? 

Prayer

God, please direct our paths. Our lives are not in our hands. Please transform us so we can be your children who live to please You. In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Saw Poe Seik
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona