သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ် ~ If You Have Faith

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁, ၂၀၂၁

သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၂၂, ယိၤဘး၂၃, ယိၤဘး၂၄,
မးသဲ၂၁:၁၈-၃၂, ကတိၤဒိ ၃:၂၁-၃၅

‘‘ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ဒီး သုသးမ့ၢ်တဒ့ဒီဘၣ်ဒီး, တမ့ၢ်ဘၣ်သုကမၤထဲတၢ်မၤအသးလၢချၢၣ်ဒၢန့ၣ်ဧိၤဘၣ်. သုမ့ၢ်စံးဘၣ်ကစၢၢ်အံၤ, သုးကွံာ်နသး, ဒီးကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်နသးဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤတက့ၢ်, ဒီးတၢ်ကမၤအသးလီၤ.’’
မးသဲ၂၁:၂၁

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ဟးဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်ဒီးက့ၤက့ၤဝဲဆူဝ့ၢ်ပူၤအကတီၢ်အခါ, တၢ်သၣ်ဝံၤအသးဒီးဖဲအလဲၤတၢ်လၢ ကျဲအခါလီၤ. အထံၣ်ဝဲချၢၣ်ဒၢတခိၣ်ဘၣ်ဆၣ်အသၣ်တအိၣ်ဘၣ်. ဒီးစံးဘၣ်ချၢၣ်ဒၢတထံးန့ၣ်, မ်နသုတသၣ်ထီၣ် လၢၤနီတခီၣ်တဂ့ၤ. ဒီးတၢ်စံးဝဲလၢချၢၣ်ဒၢအံၤဃ့ထီကွံာ်ဝဲတကီၢ်ခါလီၤ. ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဝဲတၢ်မၤအသး အံၤဒီး ကမၢကမၣ်ဝဲဒီးစံးဝဲဒၣ်, ချၢၣ်ဒၢတထံးအံၤဃ့ထီကွံာ်ဝဲချ့သဒံးဒ်လဲၣ်. ဒီးကစၢ်ခရံာ်စံးဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်, ‘‘ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်, ဒီး သုသးမ့ၢ်တဒ့တဒီဘၣ်ဒီး, တမ့ၢ်ဘၣ်သုကမၤထဲတၢ်မၤ အသးလၢချၢၣ်ဒၢန့ၣ်ဧိၤဘၣ်. သုမ့ၢ်စံးဘၣ်ကစၢၢ်အံၤ, သုးကွံာ်နသးဒီ, ကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်နသးဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤတက့ၢ်, ဒီးတၢ်ကမၤအသးလီၤ.’’ ကစၢ်ခရံာ်အဲၣ်ဒိးလၢပကသၣ်ထီၣ်အါထီၣ်လၢတၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်, လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်, လၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢတၢ်သးခုကစီၣ်, ဒ်သိးပှၤကနာ်က့ၤခရံာ်ဒ်ကစၢ်အမ့ၢ်အတီတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ် လိၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ပကအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ, လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဒ်တၢ်မၤအသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မ်ဒ်န့ၣ်ဒီး, ပကမ့ၢ်သကိးခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်-
(၁) အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအပူၤဒီးကဲဘျုးအါအါ,
(၂) အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢတၢ်စိကမီၤဒ်ခရံာ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤ, ဒီး
(၃) အိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢကမၤဘၣ်ကစၢ်ခရံာ်, ယွၤအတၢ်မၤနီၢ်နီၢ်လၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢနကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တနံၤအံၤအတၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, နထံၣ်ဘၣ်တၢ်နာ်အစိကမီၤမ​နုၤတဖၣ်လဲၣ်. အထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤနၤလၢနကသူထီၣ်သၣ်ထီၣ်အါထီၣ်လၢဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤအပူၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, မ်နကမၤအါထီၣ်ဘၣ်ပတၢ်နာ်ဒ်သိးပကမၤနၢၤဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, ဒီးပကမ့ၢ်နခ့နပှၤလၢ အကဲဘျုးအါထီၣ်ဘၣ်လၢကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤဃိယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်နူးနူး
စရခၠူးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စရခၠူးစ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 1, 2021

IF YOU HAVE FAITH

Bible in A Year: Job 22, Job 23, Job 24; Matthew 21:18-32;  Proverb 3:21-35

“Jesus answered them, “Most certainly I tell you, if you have faith and don’t doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you told this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ it would be done.”  
Matthew 21:21 WEB

When our Lord Jesus Christ went with his disciples and returned to the city, he was hungry. He saw a fig tree, but it had no fruit. He said to the fig tree, “May you never bear fruit again!” The tree immediately withered. The disciples marveled at what they saw asking, “How did the fig tree wither so quickly?” Jesus replied, “Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but you can also say to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and it will be done.” Jesus Christ wants us to bear fruit for the advancement of the gospel to bless many, so they may put their faith in the one and only true God. Jesus also wants us to have faith that is endowed with God’s power during this time when we are facing challenges on earth. 

Therefore, let us be the disciples of Christ—

  1. who keep our faith in the truth that blesses others,
  2. who keep our faith in the power that Christ bestows upon the faithful, and
  3. who keep our faith in the multiplication of God’s work channeled through us. 

Reflection

What power of faith have you seen in your daily experience? How does it motivate you to become fruitful for the advancement of the gospel and the blessings for others?

Prayer

Lord, please increase my faith so I can have victory over the world and I can become your servant more useful for you.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Noh Noh
Syracuse Karen Baptist Church
Syracuse, New York