လဲၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ကစုဒု ~ Come To A Desert Place In Quietness

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၂, ၂၀၂၁

လဲၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ကစုဒု

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၃၁, ၂မိၤၡ့ ၃၂, ၂မိၤၡ့ ၃၃:၁-၆, မၢ်ကူး ၆:၃၀-၅၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၅:၁-၇

‘‘ဒီးလဲၤလၢကဘီပူၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤကစုဒုလီၤ.’’
မၢ်ကူး ၆:၃၂ 

တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲအါပူၤအါတီၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လဲၤညီနုၢ်ဝဲလၢတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်က စၢၢ်ဒီခိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ကဘီပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်လုၢ်ဟံၣ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ပှၢ်မုၢ်ကနၢ အလီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်လဲၤညီနုၢ်ဝဲလၢတၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါအဂီၢ်, တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအသီအဂီၢ်, ဒီးလၢတၢ်ပာ်စီဆှံသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံအတၢ်ကွဲးဖဲအံၤန့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ, ကစၢ်ခရံာ်ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်, ခီဖျိ လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်ဟဲဟဲက့ၤက့ၤအါဝဲအဃိ, လၢအဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါအီၣ်တၢ်အီတၢ်အဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်  တအိၣ်ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ခရံာ်စံးဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်, ‘‘ဟဲသုကစၢ်ဒၣ်သုဝဲဆူတၢ်တဒၢလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်, ဒီး အိၣ်ဘှံးတစိၢ်တလီၢ်တက့ၢ်.’’ အဝဲသ့ၣ်ဟးထီၣ်ဝဲကစုဒုဒီးလဲၤဆူပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢယတၢ်အိၣ်မူတနံၤဘၣ်တနံၤအတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အပူၤ, ယမၤဘၣ်ထွဲယသးဒီးဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဒီးယတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢာ်ကွံာ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤအဃိ, ယတူၢ်ဘၣ်လၢယလီၤဘှံးလီၤတီၤက့ၤလၢနီၢ်ခိနီၢ်သးဒိၣ်မး န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်လၢယကလဲၤဒီးအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ,  ဟံးန့ၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဟံးန့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ရ့ဒီးကစၢ်ယွၤကစုဒု, ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ်, လၢတၢ်ဖးလံာ်စီဆှံယွၤကလုၢ်ကထါ, တၢ်ကတိၤ တၢ်ဒီးကစၢ်ယွၤခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်ပှၢ်မုၢ်ကနၢလၢယဂီၢ်, လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒီးယထံၣ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤလၢယန့ၢ်က့ၤတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်, တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢနီၢ်ခိဒီးနီၢ်သးလၢယွၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပှၢ်မုၢ်ကနၢလၢနဂီၢ်ကမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢနဂီၢ်ကစီဒီဧါ. ကစၢ်ခရံာ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤတၢ်အိၣ်မူလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ အလီၢ်, မုၢ်လၢ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဂၤဘၣ်တဂၤ ကဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ အဆၢကတီၢ်အဃိ, တဲဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်ဒ်အံၤ, ‘‘ဟဲသုကစၢ်ဒၣ်သုဝဲဆူတၢ်တဒၢလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်, ဒီးအိၣ်ဘှံးတစိၢ်တလီၢ်တက့ၢ်.’’ (မၢ်ကူး ၆:၃၁) နပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ကမ့ၢ်, နတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနရ့ဒီးယွၤကစုဒု, လၢနကမၤန့ၢ်က့ၤတၢ်သးခုတၢ်သးမုာ်, တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢတၢ်အိၣ်မူဆူညါအဂီၢ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ခရံာ်သးဘိဧၢ, ဒ်ပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ဂ့ၤဝဲလၢနဂီၢ်, လၢနမၤန့ၢ်က့ၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအသီအသိး, ဒုးလဲၤယၤဆူ ပှၢ်မုၢ်ကနၢအလီၢ်ဒ်သိးယကအိၣ်ဒီးဂံၢ်ဘါလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဟဲဂ့ၤဆှံ
ထၢၤဘၢၣ်န့ၤကၢၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ယူၣ်တံၣ်ကၣ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 22, 2021

COME TO A DESERT PLACE IN QUIETNESS

Bible in A Year: Exodus 31, Exodus 32, Exodus 33:1-6; Mark 6:30-59;
Psalm 25:1-7

“Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while.”  
Mark 6:32 KJV

There were many places where Jesus travelled for ministry: on the mountains, by the sea, inside the boat, in the temple. But, usually a desert place is where Jesus went to rest, refresh and consecrate himself.  The scripture tells us that Jesus and his disciples did not have time to rest or eat because they were attending to many people coming and going. So, Jesus said to them, “Come ye yourselves apart into a desert place and rest a while.” Then, they went away by themselves to a solitary place.  

In my daily life, I work very hard for a living and time just flies so fast. I get so exhausted physically and mentally.  The desert place for me to rest and refresh is spending personal time with God privately and quietly, reading His word and talking to him in prayer. This is my desert place where I find satisfaction and strength physically and spiritually. 

Reflection

 Is there a desert place for you? Jesus values his desert place and hopes for his disciples to take time and rest. He said to his disciples, “Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while” (Matthew 6:31). Your desert place can be  your personal time with God in quietness, in which you will find comfort and strength.

Prayer

Dear God, just as the desert place was good for you and replenished your strength, please help me go to the desert place so I will have the strength I need to face each day.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Haigay Shee
Tabernacle Karen Baptist Church
Utica, New York