ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ ~ God Is With Us

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၉, ၂၀၂၁

ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ မိၤၡ့ ၂၅, ၂ မိၤၡ့ ၂၆, မၢ်ကူး ၄:၃၀-၄၁,
မၢ်ကူး ၅:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၁-၆

‘‘တုၤယလဲၤလၢတၢ်သံအကဒုကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ နအိၣ်ဒီးယၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၄က

သရၣ်လၢဖံးလံးပံးတဂၤစံးဝဲ, ဖဲပှၤကညီတဂၤသူၣ်အုးသးအုး, သူၣ်ဘၣ်ကိၢ်သးဘၣ်ဂီၤ, ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မး, အိၣ်သယုၢ်သညိ ထဲတဂၤဧိၤအခါန့ၣ်, ပှၤတဂၤဂၤ မ့ၢ်လဲၤအိၣ်သကိးအီၤ, တတဲတၢ်နီတမံၤဘၣ်သနာ်က့, ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤတဂၤန့ၣ်အသး, မၤမုာ်က့ၤအသး, ဒုးပူၤဖျဲးအီၤလၢတၢ်အဲၣ်ဒိးမၤသံလီၤအသးဒၣ်လဲာ် သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ် လၢပလိၣ်ဘၣ်လၢပှၤကအိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ.

ပဝဲဒၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်, ပပျံၤတၢ်တဂၤတမံၤတမၠိလီၤ. ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတဖၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအိၣ်ဝးတရံးပှၤဒီးပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အါမးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအတၤပှၤအါမံၤပာ်ဃုာ်ဒီးမူခိၣ်ကလံၤတ ဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး, တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါလိာ်သး, တၢ်အိၣ်စံၤအိၣ်ဃဲၤ, တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအကလုာ်ကလုာ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤတ ဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်တၤပှၤလၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ထံၣ်တၢ်ထဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီးပသးကဒံဝ့ၤဒံဝီၤဟူးဝး ဆှဲးဆှိးလီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢပတလိၣ်လၢမူဖးလၢပစီၤဘၣ်. ကစၢ်ယွၤတ့လီၤပှၤလီၤ. ပမ့ၢ်အဖိ, အဝဲအိၣ်ဒီးပှၤ, ဆှၢ ပှၤလၢပသးသမူအတၢ်လဲၤကျဲဒီဘိညါလီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလီၤ. ထဲနာ်အီၤတုၤလီၤတီၤလီၤဒီးသန့ၤနသးလၢ ယွၤတက့ၢ်. အဝဲကမၤမုာ်နသး, ကမၤလီၤမၢ်ကွံာ်နတၢ်ပျံၤ, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤခဲလၢာ်လီၤ. နတအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်မနုၤတဖၣ်ဒုးသးပ့ၤနီၣ်ယၤလၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးယၤလဲၣ်. ယပလၢၢ်ဘၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးယၤကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤဒ်သိးယကသ့ၣ်ညါလၢနအိၣ်ဒီးယၤဒီး ယလဲၤခီဖျိတၢ်လၢယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ခဲလၢာ်ကသ့န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့လီၤ, အၤမ့ၣ်

ဖံဟဲန့ၢ်ဖီစ့
က့ၤသစ့ၤမနၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အဲၣ်လ်ဘနံၢ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 19, 2021

GOD IS WITH US

Bible in A Year: Exodus 25, Exodus 26; Mark 4:30-41, Mark 5:1-20;
Psalm 23:1-6

“Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me…”  
Psalm 23:4a WEB

A teacher in the Philippines said, “When a person feels sad, worried, afflicted, and lonely, if someone visits that person, although no words may be said, it can encourage that person, comfort him, or even help him to free himself from the intent to commit suicide.” This tells us that we need  others. 

We, in this world, are afraid of different things. We have fears and anxiety.  Sadness may surround us, leaving us in need of many things. What challenges us include weather anomalies, conflicts, scarcity, illnesses, job issues, etc. Many things challenge us in many ways. If we just look at the world, we will waiver and feel shaken. Remember that we did not create ourselves. God created us. We are His children. He is with us. He guides us all the way in our lives. He is omnipotent. Believe in Him and rely on Him. He will comfort you and take away your fears and anxiety. You are not alone. 

Reflection

What are the causes that make us forget God is with us? Do I feel and know God is with me?

Prayer

God, please help me to know You are with me and give me the ability to face everything I need to face.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Phee Heinaypaw Say
Gethsemane Karen Baptist Church
Albany, New York