ပှၤလၢတၢ်ဃုထၢအီၤအိၣ်စှၤဂၤ ~ Few Are Chosen

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂, ၂၀၂၁

ပှၤလၢတၢ်ဃုထၢအီၤအိၣ်စှၤဂၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၂၅, ယိၤဘး ၂၆, ယိၤဘး ၂၇, ယိၤဘး ၂၈,
ယိၤဘး ၂၉, မးသဲ ၂၁:၃၃-၄၆, မးသဲ ၂၂:၁-၁၄,  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၇-၁၅

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢတၢ်ကိးအီၤတဖၣ်အိၣ်အါဂၤ, မ့မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်ဃုထၢအီၤတဖၣ်အိၣ်စှၤဂၤလီၤ.’’
မးသဲ ၂၂:၁၄

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢပဖးဘၣ်အံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်ဘီမုၢ်အဂ့ၢ်, ဒီးပှၤဒ်လဲၣ် တဖၣ်ကလဲၤနုာ်လီၤဘၣ်ဆူမူခိၣ်အဘီမုၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကန့ၢ်သါဘၣ် မူခိၣ်အဘီမုၢ်, ဒီးပကလဲၤနုာ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲကျဲးစၢးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤပှၤအသး ဒ်သိး ပှၤသးကအိၣ်လဲၤနုာ်သကိး ဆူ အဂီၤထံးလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်ပာ်ဖျါထီၣ်ယွၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ, ဒ်သိးပှၤကန့ၢ်ဘၣ်သါဝဲမူခိၣ်ဘီမုၢ် ကိးဂၤဒဲးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဖျီအမူးတၢ်ကတိၤဒိအပူၤအံၤ, ပမ့ၢ်ဖးကွၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီး, ပကထံၣ်ဘၣ်, သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ, ယွၤအဲၣ် ဒီးသးကညီၤပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်, ဒီး အဲၣ်ဒိးဝဲလၢပကန့ၢ်သါဘၣ်ယွၤအဘီအမုၢ်အဃိ, ကစၢ်ခရံာ်က တီၤဆိပာ်တၢ်လၢပဂီၢ်လီၤ. ခရံာ်စံးဖဲ (ယိၤဟၣ် ၁၄:၃), ‘‘ယကက့ၤပာ်စၢၤလၢသုမဲာ်ညါ, ဒီးက့ၤကတဲာ်ကတီၤ တၢ်လီၢ်လၢသုဂီၢ်, ဖဲယအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်သုကအိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.’’ 

ကစၢ်ခရံာ် ကိးဝဲကွဲဝဲ ပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒီးပှၤလၢတနာ်ဒံးဘၣ်အီၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢပကလဲၤ ဃီၤဆူအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်လဲၤဃီၤဆူခရံာ်အအိၣ်ဒီး စူၢ်အီၤနာ်အီၤန့ၣ်, ပကန့ၢ်သါဘၣ် မူခိၣ်အဘီမုၢ်လီၤ. ပဝဲပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ်, ပဘၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်စၢၤပသးလၢတၢ်လဲၤဃီၤဆူယွၤအအိၣ်ထီဘိလီၤ. ပှၤတစူၢ်တနာ်ဒံးခရံာ်တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး, တၢ်ကွဲမုာ်အိၣ်ဝဲလၢ ကလဲၤဃီၤဆူယွၤအအိၣ် ခိဖျိအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ် ဒီးကန့ၢ်သါဘၣ်မူခိၣ်ဘီမုၢ်လီၤ. ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်, အတၢ်သးကညီၤ, အတၢ်သးအိၣ်အံၤ, မ်ပစံးဆၢက့ၤခီဖျိလၢ တၢ်တူၢ်လိာ်ခရံာ်အတၢ်ကိးလၢပနီၢ်ကစၢ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒီးတၢ်ကွဲပှၤအဂၤတဖၣ်လၢကတူၢ်လိာ်ခရံာ် အတၢ်ကွဲမုာ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်တက့ၢ်. ပမ့ၢ်မၤဒ်ခရံာ်အတၢ်ကိးပှၤအသိးန့ၣ်, ပမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်ဃုထၢအီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢတၢ်ကိးအီၤတဖၣ်အိၣ်အါဂၤ, မ့မ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်ဃုထၢအီၤတဖၣ်အိၣ်စှၤဂၤလီၤ.
မ့ၢ်နစံးဆၢမၤပှဲၤက့ၤခရံာ်အတၢ်ကိးအတၢ်ဃုထၢဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနကိးပှၤ, ဒီးမ်ပကမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢနဃုထၢစ့ၢ်ကီးအီၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်မါဒ့ထူ
စရခၠူးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စရခၠူးစ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 2, 2021

FEW ARE CHOSEN

Bible in A Year: Job 25, Job 26, Job 27, Job 28, Job 29; Matthew 21:33-46, Matthew 22:1-14; Psalm 18:7-15 

“For many are called, but few chosen.”  
Matthew 22:14 WEB

The scripture we read describes the words of Jesus regarding things about heaven and the kind of people who would enter heaven. Jesus himself desires for us to inherit the kingdom of God and dwell in it with Him. He motivates us so we would keenly desire to abide in His presence. Jesus Christ revealed God’s preparation that invites each and everyone of us.  Looking closely at the parable of the wedding banquet, we will find and realize God’s love and mercy for the world and His invitation and preparation for us to spend eternity with Him. Jesus said, “If I go and prepare a place for you, I will come again, and will receive you to myself; that where I am, you may be there also” (John 14:3).  

Jesus Christ is inviting believers as well as non-believers to come to Him. If we believe in Him, we will inherit the kingdom of God. We, as believers, must prepare ourselves by always abiding in His presence. For those who have yet to believe in Christ, there is also an invitation to receive Christ through faith and inherit the kingdom of God. Let us answer Christ’s love and mercy by accepting His calling in our lives as well as inviting others to receive Him as their Savior.  By doing so, we will also be chosen.  

Reflection

“For many are invited, but few are chosen.” 
How do you respond to Christ’s invitation and choosing?

Prayer

Dear Lord, thank you for inviting us. Please help us so we would also be chosen. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Monday Htoo
Syracuse Karen Baptist Church
Syracuse, New York