ပှၤကူၣ်တၢ်သ့လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ ~ The Wise With The Insight

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၇, ၂၀၂၁

ပှၤကူၣ်တၢ်သ့လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၂၁, ၂မိၤၡ့ ၂၂, မၢ်ကူး၂:၁၈-၂၇, မၢ်ကူး ၃:၁-၃၀,
ကတိၤဒိ ၅:၁-၁၄

‘‘ယဖိခွါဧၢ, ကနၣ်ယတၢ်ကူၣ်သ့အကလုၢ်တက့ၢ်. ဒိးနနၢ်လၢယတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးအကလုၢ်တက့ၢ်.’’ 
ကတိၤဒိ ၅:၁

(ကတိၤဒိ ၁:၇) အခီၣ်ထံးတကျိၤစံးဝဲ, ‘‘တၢ်ကူၣ်သ့အခီၣ်ထံးန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ပျံၤယွၤလီၤ.’’ (ကတိၤဒိ ၉:၁၀) အခီၣ်ထံး တကျိၤစံးကဒီးဝဲ, ‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့အခီၣ်ထံး…’’ တၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါဟဲလၢတၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ် လီၤ. တၢ်ပျံၤယွၤမ့ၢ်တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤလၢအတ့လီၤဟီၣ်ခိၣ်, မူခိၣ်, ဒီးပဝဲခဲလၢာ်လီၤ. အဒိၣ်ကတၢၢ်ပကြၢးပျံၤ ယွၤ, ယူးယီၣ်ပာ်ဒိၣ်အီၤ, မ့ၢ်လၢအဝဲအဲၣ်ပှၤ, ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသးလၢပဂီၢ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပျံၤယွၤ, အဲၣ်ယွၤန့ၣ်,ပကဟးဆှဲး  တၢ်လၢတဘၣ်အသးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

(မးသဲ ၇:၂၄), ‘‘ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲဒၣ်, မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤလၢအနၢ်ဟူယကလုၢ်ယကထါအံၤဒီးတိၢ်န့ၢ်ဝဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ်, ယကဒိလီၤအီၤလၢပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢအသူၣ်ဟံၣ်လၢလၢၢ်ခိၣ်တဂၤလီၤ.’’ ဒ်န့ၣ်အသိး, (ကတိၤဒိ ၅:၁-၁၄), ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးပၢ်အတၢ်သိၣ်အဖိခွါ, ဖိမုၣ်, ဖိလံၤတဖၣ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကဒိကနၣ်တိၢ်န့ၢ်ပိာ်ထွဲ ဒီးကဲထီၣ်ပှၤကူၣ်သ့, အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါလၢအတၢ်အိၣ်မူ, အတၢ်လဲၤခီဖျိ, အတၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အပူၤ, ဒီးပှၤ လၢအပျံၤယွၤဒီးဟးဆှဲး, တၢ်အၢတၢ်သီ, တၢ်လ့ပစီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တိၢ်န့ၢ်ယွၤအက လုၢ်ကထါဒီးတၢ်သူၣ်လီၤပသးသမူအဟံၣ်လၢယွၤအကလုၢ်ကထါလၢၢ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. 

ပဖးဘၣ်လၢ (ဒၤနံးယ့လး ၁:၁၇-၂၀) အပူၤ,  ပှၤယူဒၤဖိသးစၢ်လွံၢ်ဂၤ, မ့ၢ်ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါယွၤ, နာ်ယွၤ, သန့ၤ အသးလၢယွၤဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤယွၤအဃိ,  ယွၤဟ့ၣ်လီၤအီၤတၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတုၤဒၣ်လဲာ်ကဲထီၣ်ဘၣ်ခိၣ် နၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢကီၢ်ဘၤဘူၤလိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပှၤလၢအမၤလိဖျိတ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မၤလိအထီတဖၣ်ကိးဂၤဒဲးန့ၣ် တအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်. 
တၢ်သ့ၣ်ညါဟဲလၢ တၢ်ပျံၤယွၤဒီးတၢ်ဒိကနၣ်မၤထွဲ ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ. 
မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, နတၢ်ပျံၤယွၤဒီးတၢ်ဒိကနၣ်မၤထွဲအကလုၢ်ကထါအတၢ်အိၣ်အသးမၤသးဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်ဧၢ, မ်နမံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်တက့ၢ်. ပစံးဘျုးနၤလီၤ. ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါအဂီၢ်, ဟ့ၣ်လီၤပှၤသးလၢအနာ်နၤ, အအိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤနၤလၢသးဒီဖျၢၣ်ညါ, ဒ်ပှၤယူဒၤဖိသးစၢ်လွံၢ်ဂၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအဃိယဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အိၣ်မူဆှံ 
ခနဲးတံးကးတ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဟးထ်ဖီးဒ်, ခနဲးတံးကးတ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 17, 2021

THE WISE WITH THE INSIGHT

Bible in A Year: Exodus 21, Exodus 22; Mark 2:18-27, Mark 3:1-30;
Proverbs 5:1-14

“My son, pay attention to my wisdom. Turn your ear to my understanding.”  
Proverbs 5:1  WEB

The first line of Proverbs 1:7  says, “The fear of Yahweh is the beginning of knowledge” The first line of Proverbs 9:10 repeats, “The fear of Yahweh is the beginning of wisdom.” Wisdom and insight come from the fear of the Lord. Fearing God means respecting Him and honoring Him as the Creator of heaven, earth, and all of us. More than that, we ought to fear and honor God because He loves us and died for us. If we fear and love God, we will avoid what displeases Him. 

Matthew 7:24, “Everyone therefore who hears these words of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on a rock.” Likewise, Proverbs 5:1-14 is about a father teaching his son, daughter, and children to listen and follow his advice. So he or she would be a wise person with the insight and discernment to lead a good life, as a person who fears God, hates evil, and overcomes temptations. Fearing God produces obedience to the Word and building the house of life on the rock.  

Daniel 1:17-20 tells us about the four young Jews who knew, trusted, and depended on God. Because they feared God, God gave them wisdom and insight that led them to become prominent leaders in the land of Babylon. 

Reflection

Not everyone who has advanced education has wisdom and insight.
Wisdom and insight come from fearing the Lord and obeying His word. 
Today, what is the condition of your fear and obedience of the Lord?

Prayer

Heavenly Father, may Your name be praised forever. We praise you. To be the wise one with the insight, please give us the heart to trust you and fear you, just like the four young Jews. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Ohmoo Shee
Connecticut Karen Baptist Church
Hartford, Connecticut