ဒိကနၣ်တၢ် ~ Listen

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၅, ၂၀၂၁

ဒိကနၣ်တၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၃၅, ယိၤဘး ၃၆, ယိၤဘး ၃၇,
မးသဲ ၂၄:၁-၃၁, ကတိၤဒိ ၄:၁-၉ 

‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်န့ၣ်, ကမၢလီၤအကလူးတဖၣ်အိၣ်ဒီးကွဲၤအသီၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးကဒုးအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အပှၤလၢအဃုထၢအီၤတဖၣ် လၢအအိၣ်လၢမူပၤကလံၤလွံၢ်ကျိၤ,လၢမူထံးအဝဲတခီပၢၢ်လၢမူထံးအဝဲတခီလီၤ. ’’
မးသဲ ၂၄:၃၁

တဘျီဖဲယနီၢ်ဆံးအခါယသးအိၣ်ဒၣ်ထဲယဲၢ်နံၣ်အဆၢကတီၢ်, ဒီးတနၤဖဲဖးဖီမုၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, တၢ်သီၣ်ထီၣ် လီၤပျံၤလီၤဖုး, ဒ်သိးစုကဝဲၤကျိအသီၣ်ဒီးပှၤဟီၣ်သီၣ်ဝဲဘူးဒီးပဟံၣ်ကပၤလီၤ. ဒီးပှၤဒိတကျိာ်တြဲၤသီၣ်လၢပဟံၣ်မဲာ် ညါ, ဒီးဖဲန့ၣ်ယမိၢ်လဲၤအိးထီၣ်တြဲၤဒီးထံၣ်ဝဲဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်တဂၤ, ကအိၣ်ဃုနံၣ်, ဒီးပိာ်ခွါဖိတဂၤ, အသးကအိၣ်ထဲ အနံၣ်တဆံလီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခံဂၤကနိးကစုာ်, ပျံၤတၢ်ဒီးဟဲဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ် ‘‘ပှၤဟဲမၤသံယမိၢ်ဒီးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၢ် လီၤ.’’ ဒီးယမိၢ်ကးတံၢ်က့ၤတြဲၤ, ဟဲကိးနုာ်အီၤဆူပဟံၣ်ပူၤ, ဒီးပဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဘှ့ၣ်ဆုးလီၤသကိးပသးလီၤ. ယမိၢ်တဲဝဲပှၤလၢ ‘‘ဒိကနၣ်တၢ်’’ ဒီးယမိဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢယွၤကသွံဒံ, ‘‘ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤပူၤဖျဲးဘၣ်ပှၤဖိသၣ် ခံဂၤ, ဒီးပဝဲစ့ၢ်ကီးဒ်သိးပသုတဘၣ်တၢ်နီတမံၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.’’  မ့ၢ်လၢပဒိကနၣ်တၢ်ဒီးယသ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ မၤစၢၤပှၤလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်န့ၣ်ဟဲစိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးတၢ်ဒီသဒၢလီၤ. ပတပျံၤ ဘၣ်တၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤဘးမ့ၢ်ပှၤလၢအဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်လီၤ. လၢခံကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤ က့ၤအီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်တုၤဒၣ်လဲာ်, လီၤလီၤဆီဆီ, အကျါတခါမ့ၢ်ဝဲ လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤပှၤဃံလၤဒ်သိးစီၤယိၤဘး အဖိမုၣ်တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယွၤဟ့ၣ်တၢ်ညီ, ဟ့ၣ်တၢ်အါ, ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤဘးအိၣ်ဒီး တၢ်ဒိကနၣ်, တၢ်ပလီၢ်သးအဃိ, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤ. (မးသဲ၂၄:၁၃) စံးလၢ ‘‘မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဝဲတုၤအကတၢၢ်န့ၣ်ကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤလီၤ.’’ တၢ်ဒိကနၣ်ကဘၣ် အိၣ်ဒ်သိးပကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတုၤအကတၢၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်တတီတလိၤ, တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, တၢ်ဘၣ်ယိာ်ဘၣ်ဘီ, မၤတံာ်တာ်နၤဧါ. 
နဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနကဒိကနၣ်ယွၤထဲလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်လ့ပစီတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤဒၣ်လဲၣ် နဟ့ၣ်ယၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါခူသူၣ် လၢယကဒိကနၢ်နကလုၢ်အဃိ တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. လၢနဖိခွါကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအမံၤယဃ့ကညးဒီးစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ထံဆှံ
ရိၣ်ခၠဲၣ်စထၢၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ရိၣ်ခၠဲၣ်စထၢၣ်, ​နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 5, 2021

LISTEN

Bible in A Year: Job 35, Job 36, Job 37;  Matthew 24:1-31; Proverbs 4:1-9

“He will send out his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his chosen ones from the four winds, from one end of the sky to the other.”  
Matthew 24:31 WEB

I was five years old. It was midnight. I heard frightening noises of clamor and weapons firing near our house. Then, we heard someone banging loudly on the door.  My mother opened the door and saw a young girl, about six-years old, and a boy, maybe 10 years old. The two siblings, trembling with fear, were looking for a hiding place. Sobbing and catching their breath, they said, “They killed my mother and sister.” My mother immediately let them in and shut the door. We sat around and lowered our heads. My mother told us to ‘listen’ and she started praying in whispers, “God, please protect these two children and us so none of us will be harmed.”  We listened and knew God would help us. We knew that listening to God brings blessings and protection. There was no need to be fearful. Job obeyed God. Later, God blessed him abundantly. Even strangely, God blessed him with daughters so beautiful that no one could find more beautiful women in the whole land than his. That is how generous our God is.  Job listened and was heedful, and God was with him. We read in Matthew 24:13, “But he who endures to the end will be saved.” Obeying God is a prerequisite to standing firm to the end. 

Reflection

Do injustice, fear, worries, and anxiety disturb you? 
How much time do you take to listen to God?

Prayer

Dear God, I am grateful to you. Even in the midst of affliction and temptations, You give me strength in secret to listen to You and I am thankful.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Htee Shee
Rochester Karen Baptist Church
Rochester, New York