တၢ်အဲၣ်တခီတၢၤ ~ One-Sided Love

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၄, ၂၀၂၁

တၢ်အဲၣ်တခီတၢၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၃၃, ယိၤဘး ၃၄, မးသဲ ၂၃:၁-၃၉
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၈:၂၅-၃၆

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအမဲာ်အိၣ်ဝဲလၢပှၤကညီအကျဲအဖီခိၣ်, ဒီးကယဲၢ်အလဲၤတၢ်န့ၣ်ထံၣ်ဝဲလီၤ.’’
ယိၤဘး ၃၄:၂၁

ပဝဲကညီဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူ, အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, အတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်, အိၣ်ပှဲၤဒၣ်ထဲကစၢ်ယွၤ အတၢ် အဲၣ်ဒီးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤတခီတၢၤန့ၣ်လီၤ. ပလဲၤတၢ်ဒ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါမျးကယၤပှဲၤပှဲၤ တန့ၢ်သနာ်က့ ကစၢ်ယွၤတမၤဟးဂီၤပှၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်ဖံဖုတဖၣ်ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဆီၣ်သနံး လၢကျဲအါဘိအဃိဘၣ်သုးလီၢ်သုး ကျဲတဆီဘၣ်တဆီ, ဟဲတုၤလီၤဆူကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၃:၁၂) စံးလၢ, ‘‘ပှၤတကလုာ်လၢယွၤမ့ၢ် အကစၢ်, ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢယွၤဃုထၢအီၤလၢအတၢ်န့ၢ်သါအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ.’’ ဒ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤ စီၤအၤဘြၤဟၣ် – တၢ်လီၢ်လၢနယီၢ်လီၤကမ့ၢ်တၢ်န့ၢ်သါလၢနဂီၢ်အသိး, ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်န့ၢ်သါအါမးလၢ ပဝဲတဖၣ်အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ . ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလီၤဆီကတၢၢ်လၢ ပဝဲစရခၠူးစ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ပတၢ်ဘါယွၤအလီၢ် လၢအမ့ၢ် ပှၤလဲၤအီသံးဂဲၤကလံၣ်မၤမုာ်သးလၢမုၢ်နၤခီအလီၢ် (night club) န့ၣ်လီၤ. ပဒုးကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်လီၢ်လၢအကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်တၢ် ဆူလီၢ်စီဆှံလၢအမ့ၢ်တၢ်ဘါသရိာ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအံၤမ့တမ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်တခီတၢၤအဃိဒီး ပကန့ၢ်ဘၣ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်တဘိန့ၣ်လဲၣ်.  မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤထီဘိတက့ၢ်. ဒ်သိးပကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤထီဘိအဂီၢ် (ကတိၤဒိ ၁:၇) စံးဝဲ ‘‘တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါအခီၣ်ထံးလီၤ. တၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သိၣ်လိန့ၣ်ပှၤဟးဂီၤဖိတပးကဲဘၣ်လီၤ.’’ အဃိပဝဲကညီဖိတဖၣ်, လၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤလၢကစၢ်ယွၤတခီတၢၤအံၤ မ်ပကကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးသ့ၣ်ညါ ယွၤလၢပကျဲကိးဘိဒဲးအပူၤတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

ကိးနံၤဒဲးယတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ, ယတၢ်ဆိကမိၣ်, ဒီး ယတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ်, အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢယွၤအတၢ်ဘၣ်သူၣ် ဘၣ်သးအပူၤလံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိး ယတၢ်အိၣ်မူ, ယစုအတၢ်မၤ, ယခီၣ်အတၢ်ထွဲ, ဒီးယသးတၢ်ဆိမိၣ်န့ၣ်, မ်အဘၣ်နသး တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.  

သရၣ်မုၣ်ခုၣ်လီၤအဲၣ်
စရခၠူးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စရခၠူးစ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 4, 2021

ONE-SIDED LOVE

Bible In A Year: Job 33, Job 34; Matthew 23:1-39; Psalms 18:25-36

“For his eyes are on the ways of a man. He sees all his goings.”
Job 34:21 WEB

As Karens, our lives, faith and experiences are filled with God’s one-sided love and blessings. Although we are unable to fully obey God’s Word, He does not destroy us. And because of the many kinds of oppression that our forefathers had to suffer, they had to move frequently and finally ended up in the United States of America.  Psalm 33:12 says that, “Blessed is the nation whose God is Yahweh, the people whom he has chosen for his own inheritance.” As God blessed Abraham – every place on which the sole of your foot treads shall be yours,   God arranged innumerous inheritance for us as well. 

God’s arrangement for those of us at Syracuse Karen Baptist Church is unique in such a way that we get to worship at a venue that used to be a nightclub. Through this we were able to witness the restoration of a place of iniquity into a place of worship and holiness. If this were not for God’s one-sided love, how could we have received this opportunity and blessing? May the Lord’s name be praised forevermore. 

For us to receive eternal blessings, Proverbs 1:7 says that, “The fear of Yahweh is the beginning of knowledge; but the foolish despise wisdom and instruction.” Therefore, as people who have been loved with a one-sided love by God, may we be wise and acknowledge Him in all our ways. 

Reflection

Is my daily living, thinking or attitude pleasing to God?

Prayer

Lord, help me in my life, in the work of my hands, and in the steps that I take. May my heartfelt thoughts be pleasing to You. In Jesus’ name we pray. Amen. 

Tharamu Khu Laweh 
Syracuse Karen Baptist Church
Syracuse, New York State