ဃ့တၢ်တမံၤ ~ One Thing I Ask

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၈, ၂၀၂၁

ဃ့တၢ်တမံၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၃ မိၤၡ့ ၄, ၃ မိၤၡ့ ၅:၁-၁၃, မၢ်ကူး ၁ဝ:၁၃-၃၁,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ၂ရ:၇-၁၄

‘‘တုၤယမိၢ်ယပၢ်လဲၤသဒၣ်ယၤဒီးယွၤကဟံးန့ၢ်ထီၣ်ယၤလီၤ. ယွၤဧၢ, ဒုးနဲၣ်ယၤလၢနကျဲ, ဒီးဆှၢယၤလၢနကျဲဒီးဆှၢယၤလၢကျဲလိၤတဘိအပူၤ, လၢယဒုၣ်ယဒါအဃိန့ၣ်တက့ၢ်.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ရ:၁၀-၁၁                                                                                                      

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအလီၤတံၢ်လၢသူၣ်ကံၢ်သးလဲန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢယဃ့လၢကစၢ်ယွၤအအိၣ်, ဒီး ယသ့ၣ်ညါလၢ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်န့ၣ်, ယဖိမုၣ်ပါစူးကွံာ်သး, ယမိ ယပါ ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်တနီၤ ဒုၣ်ဒါ မၤသံကွံာ်, ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢဒူသဝီလၢကီၢ်လါအပူၤလီၤ. ၁၉၉၄ နံၣ်​န့ၣ်, ပဟးထီၣ်ကွံာ်လၢပဒူသဝီ ဒီးပသုးလီၢ်သုးကျဲ ဆူဒဲ ကဝီၤအပူၤလီၤ. ဖဲ ၂၀၀၇ နံၣ်, လါယူၤလံ ၁၃သီ န့ၣ်, ယၤဒီးယဖိမုၣ်ခံဂၤ ဟဲတုၤဆူ ကီၢ်အမဲရကၤ, နယူယီးကီၢ် စဲၣ်, ဝ့ၢ်ရိၣ်ခၠဲးစထၢၣ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီ ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲသပှၢ်တၢၢ်အခါ, ယသူဆိပာ်စၢၤ စ့ပာ်ဖှိၣ်တၢ် မၤဘူၣ်, လံာ်နံၣ်လံာ်လါအပှ့ၤ ခံကယၤဘးလၢအိၣ်လၢယစုပူၤလီၤ. ယဆိမိၣ်လၢယမ့ၢ်ထိခၠဲန့ၣ်, စ့ကအါထီၣ်ဒီးယက သူဘၣ်စ့, မ့ၢ်လၢယစ့လၢယကပှ့ၤအီၣ်တၢ်တအိၣ်အဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယထိခၠဲ ခံကယၤဘးလၢာ်, ယခၠဲတဘၣ်ဘၣ်. ယမၤပှဲၤက့ၤစ့အံၤန့ၣ်လီၤ. ပမိၢ်ပပၢ်သိၣ်လိပှၤလၢတၢ်မၤဘူၣ်န့ၣ်ပကဘၣ်ပာ်လီၤဆီအီၤပာ်စီပာ်ဆှံအီၤလီၤ. တၢ်ထိခၠဲ စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့တမံၤ ဒီး တၢ်မၤလၢာ်မၤဂီၤစ့ န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢတမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအသး ဘၣ်ဒီး ယပီၢ်ယၢ် လီၤသးလၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤအံၤဒီးကွဲသရၣ်ဘါယွၤလီၤ. တုၤလၢခဲအံၤ ပအိၣ်ဘၣ်က့ၤဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. လီၢ်ခံယတထိခၠဲနီ တဘျီလၢၤဘၣ်. (မၢ်ကူး ၁ဝ:၂၉-၃၀) အပူၤ လံာ်စီဆှံစံးဝဲ, ‘‘…ဒီးယ့ၣ်ၡူးစံးဆၢတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယစံးဘၣ်တဲဘၣ် သုတီတီအံၤ, ပှၤလၢအဟးသဒၣ် အဟံၣ်အဃီမ့ၢ်ဂ့ၤ, အဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါမ့ၢ်ဂ့ၤ, အမိၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အပၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ, အဖိအမါမ့ၢ်ဂ့ၤ, အဖိအလံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, အစံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢယဃိ ဒီး လၢတၢ်သးခု ကစီၣ်အဃိန့ၣ်, ကန့ၢ် က့ၤအါန့ၢ်အလီၢ်တကယၤ လၢအအံၤတဃၣ်, ဒီးအဟံၣ်အဃီ, ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်, ဒီးအဒီပုၢ် ဝဲၢ်ခွါ, ဒီးအမိၢ်, ဒီး အဖိအလံၤ, ဒီးစံာ်ဧိၤပှဲၤဧိၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်မၤအၢမၤနးအီၤ,  ဒီးတၢ်မူအထူအယိာ် လၢခဲကိာ် တဃၣ်န့ၣ်, ကိးဂၤဒဲးလီၤ.’’ လၢကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, ယမၤတၢ်လၢ ခီပနံာ်ခံနံၣ် လီၤ. ယမၤဘၣ်တၢ်လၢယွၤအဂီၢ် ဒီးအတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ် ခီဖျိလၢပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ ကဝီၤပူၤလီၤ. ပဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်သနာ်က့, ပတပျဲအတြီဃာ် ပှၤလၢပကမၤတၢ်လၢယွၤ အဂီၢ်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. ယစံးဘျုးကစၢ်ယွၤဒိၣ်မးလီၤ. ယဃ့တၢ်တမံၤ လၢ ယကဒိကနၣ် ကစၢ်ယွၤ ဒီးယထံၣ်လၢ ယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ. ဒုၣ်ဒါအိၣ်အကလုာ် ကလုာ်လီၤ. ဒုၣ်ဒါ တနီၤမၤသံသးသမူ, ဒီးဒုၣ်ဒါတနီၤ ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်ပှၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤဟံးထီၣ်ယၤ, ဒုးနဲၣ်ယၤလၢအကျဲ  ဒီးဆှၢယၤလၢ ကျဲလိၤတဘိ အပူၤအဃိ ယစံးထီၣ်ပတြၢၤ အမံၤစီဆှံလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ   

လၢနတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤ ယွၤဟံးထီၣ်နၤ, ဒုးနဲၣ်နၤလၢအကျဲ, ဒီးဆှၢနၤလၢကျဲလိၤတဘိအပူၤဒ်လဲၣ်. မိၢ်ပၢ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒီးပှၤလၢပဃၢၤမ့ၢ်လဲၤသဒၣ်ပှၤဘၣ်ဆၣ်, ယွၤတလဲၤသဒၣ်ပှၤနီတဘျီဘၣ်. ထဲဃ့အီၤလၢတၢ်တမံၤ-တၢ်နာ်န့ၢ်ယွၤလီၢ်တံၢ်လီၤဆဲးလၢကဒုးနဲၣ်နၤကျဲအဘၣ်လၢနကဘၣ်ပိာ်န့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ထုကဖၣ်   

စံးဘျုးနၤလီၤ, ပၢ်သးဘိဧၢ, ယဃ့တၢ်တမံၤလၢအမ့ၢ်တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်နၤအဂၢၢ်အကျၢၤ ဒီးတၢ်လၢတဘၣ်နသးန့ၣ် မ်ယတမၤဘၣ်အီၤလၢတၢ်ပၢၢ်သူၣ်ပၢၢ်သးအပူၤ တုၤလၢတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတစုတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤ, အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ထံဆှံ
ရိၣ်ခၠဲၣ်စထၢၣ်ကညါဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ရိၣ်ခၠဲၣ်စထၢၣ်, နယူယီးကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

February 28, 2021

ONE THING I ASK

Bible in A Year: Leviticus 4, Leviticus 5:1-13; Mark 10:13-31; Psalm 27:7-14

“When my father and my mother forsake me, then Yahweh will take me up. Teach me your way, Yahweh. Lead me in a straight path, because of my enemies.”  
Psalm 27:10-11 WEB

One thing I ask from the Lord is unshakable faith streaming from my heart and soul. I know He answers my prayer. In 1993, my husband died; my parents and some of my siblings were killed by the enemy. As a result, we had to flee from my village in 1994 and entered into a refugee camp. On July 13, 2007, my daughter and I were resettled in Rochester, New York, in America.  Once when I was facing hardship, I borrowed $200 from the money earned from selling calendars for church fundraising. I thought if I played a lottery, I would have more money I could use for buying food. However, I did not win the lottery. I paid back the money. Our parents taught us to set aside God’s money untouched.  Playing the lottery can also be considered a form of gambling. I knew it was not God’s will and I had to repent from my mistake. I invited pastors to come and pray for me. Since then, I have not played the lottery. Mark 10:29-30 reads, “Jesus said, “Most certainly I tell you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or land, for my sake, and for the sake of the Good News, but he will receive one hundred times more now in this time: houses, brothers, sisters, mothers, children, and land, with persecutions; and in the age to come eternal life.”” In America, I have been working for a company for two years. I also work for God and the Gospel in the area of women’s ministry.  We were persecuted, but that does not deter me from serving God. I am very grateful. I asked God for obedience. I see my family is blessed. There are different kinds of enemies. Some kill and some tempt  you to sin. God received me, taught me His way, and led me to a straight path. May God’s Name be praised forever!

Reflection

In your life, how does God receive you, teach you, and lead you to a straight path?  Our parents and brothers and sisters may leave us, but God never leaves us or forsakes us. Do ask for one thing–unshakeable faith that directs you on the right path.

Prayer

Thank you, Father God. One thing I ask is unshakable faith that produces self-control to avoid what displeases You until the end of my life on earth.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Htee Shee
Rochester Karen Baptist Church
Rochester, New York