​ယွၤအတၢ်အဲၣ်အိၣ်ပှိၤပှၤ ~ God’s Love Protects Us

လါယနူၤအါရံၤ ၆, ၂၀၂၁

​ယွၤအတၢ်အဲၣ်အိၣ်ပှိၤပှၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၁၁:၁၀-၃၂, ၁ မိၤၡ့ ၁၂, ၁ မိၤၡ့ ၁၃, 
မးသဲ ၅:၂၁-၄၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅:၁-၁၂

‘‘…မ့မ့ၢ်ကယဲၢ်ပှၤလၢအသန့ၤအသးလၢနၤန့ၣ် မ်အသူၣ်ခုသးခုသူၣ်ဖှံသးညီတထံၣ်ဃီ, လၢနအိၣ်ပှိၤအီၤအဃိန့ၣ်တက့ၢ်.’’ 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅:၁၁ 

အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ဝဲဖဲ ၁၉၉၆ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်အပူၤအတ့ၤ, ဖဲပဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကၠီၣ်တဲၣ်အကီၢ်ဒဲကဝီၤအဆိကတၢၢ်အခါ, ဖဲဝှ့စူးသဝီကီၢ်ဆၢန့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်အိၣ်ဒၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်လီၤ. ဒဲအခိၣ်ဒုးတခီပှၤဟ့ၣ်ပှၤဖျးစတ့းတိၤပျ့န့ၣ်လီၤ. စှၤသီအတီၢ်ပူၤကၠီၣ်တဲၣ်အသုးပ့ၣ်ဆှါပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအကျါတဂၤ ဟဲဒီးကိးဖှိၣ်ဒဲကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီးစံးဝဲ ဒ်အံၤ, ‘‘ဃုထၢပှၤကဲခိၣ်ကဲနၢ်ဃုဂၤလၢသုကျါ. ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်ဂီၤခီ ၁ဝ:၀၀ နၣ်ရံၣ်. ပကဟဲအိၣ်သုဒီး ဟဲၣ်လံၣ်ခီးပတၢၣ်. သုကဘၣ်လဲၤထံၣ်လိာ်သကိးသး, တဲသကိးတၢ်ဒီးပဒိၣ်သုးဖဲကီၢ်ဆၢန့ၣ်လီၤ.’’ ဖဲန့ၣ်အခါ ဒ်တၢ်ဃုထၢတ့ၢ်ယၤဒ် ဒဲကဝီၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤအသိး ယစံးလၢပတလဲၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်ဟဲတဲဝံၤဒီးက့ၤဝဲလီၤ. အမၢပအိၣ် ကတဲာ်ကတီၤပာ်စၢၤပသးလီၤ. 

ယတဲဘၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်, ဒူသဝီခိၣ်နၢ်တဖၣ်, လၢဝံသးစူၤဃ့ဘါထုကဖၣ်သကိး ဒ်သိးယွၤကမၤတၢ်လီၤလးလၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဘါထုကဖၣ်သကိး တဂၤလၢအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤလၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ အပူၤလီၤ. ဖဲမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် ပထံၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤလီၤလး, အတၢ်ဒိကနၣ်ပတၢ်ထုကဖၣ် န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဆ့ၣ်ဝါထီၣ်ဒီး တၢ်အၢၣ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်လၢမူခိၣ်ဒီးတၢ်စူၤဖးဒိၣ်, ကလံၤမုၢ်ဟဲဝဲလီၤ. ပဒဲအခိၣ်ဒုးတဖၣ် သ့ၣ်ဖးဟးဂီၤဒီး ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်စူၤတၢ်စီၣ်အကျါလီၤ. တုၤလၢမုၢ်ထူၣ်ဃၣ်ဃၣ်မး ကလံၤမုၢ်ဒီးတၢ်စူၤပတုာ်ဝဲလီၤ. တယံာ်ဘၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်သုးပ့ၣ်ဆှါဟဲတုၤဒီး တဲဝဲဒၣ် ပတၢ်လဲၤတကဲထီၣ်လၢၤဘၣ်. တုၤအဝဲသ့ၣ်က့ၤဒီး ပဝဲခဲလၢာ်လၢဘၣ်စီၣ်ဒီဂၤညါ သးခုစံးဘျုးက့ၤယွၤလၢအတၢ်အိၣ်ပှိၤပှၤလၢတၢ်လီၤလးအပူၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပပာ်ပတၢ်သန့ၤအလီၢ်နီၢ်နီၢ်လၢယွၤစ့ၢ်ကီးဧါ. မ့ၢ်ပနာ်န့ၢ်အီၤဒီးကိးထီၣ်အီၤလၢပတၢ်လဲၤခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ. ယွၤကအိၣ်ပှိၤပှၤလီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤအိၣ်ပှိၤမၤစၢၤ ပှၤလၢအသန့ၤသးလၢနၤ, ပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါသးလၢနၤ, ဒီးလီၣ်ဖျါထီၣ်  နတၢ်မၤလီၤလးတဖၣ် ဒ်သိးနမံၤကဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤဒီးမၤလၤကပီၤနၤလၢခရံာ်ကစၢ်အမံၤအပူၤတက့ၢ်.  လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ရၣ်ဒိၣ်ကၠ့ၣ်စံၣ်ထၢန့ၢ်ချ့
စပိးခဲၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စပိးခဲၣ်, ဝၣ်ၡ့ၣ်တၢၣ်န်ကီၢ်စဲၣ် 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 6, 2021

GOD’S LOVE PROTECTS US

Bible in A Year: Genesis 11:10-32, Genesis 12, Genesis 13; Matthew 5:21-42, Psalm 5:1-12  

“But let all those who take refuge in you rejoice. Let them always shout for joy, because you defend them. Let them also who love your name be joyful in you.”  
Psalm 5:11  WEB

The time was in April, 1996. We fled to the very first refugee camp in Thailand in a border-village called Way Su. We had to live on the ground. The material for a roof they gave us was a plastic cover. In a few days, Thai interrogation officials rounded up camp leaders and said, “Select six leaders among you. Tomorrow at 10 AM, we will pick you up in a helicopter. You will need to meet and talk to the government on the border.”  At that time, having been selected as one of the camp leaders, I told him we would not go. However, they said what they needed to say and left. They insisted we prepare for a meeting tomorrow.

I told churches and camp leaders to please pray for a miracle. We prayed hard to the Lord in churches and families wholeheartedly. In the morning we saw God’s miracle. In the sky were clouds that quickly poured down heavy rain accompanied by powerful winds. Our plastic roofs were destroyed and all of us were soaking wet from the rain. It was almost noon when the rainstorm ceased. Not long after the rain, the Thai interrogations officials came by and said the trip was canceled.  Right after they left, in our thoroughly wet clothes, we praised God for spreading His protection over us. 

Reflection

Is our dependence really on God? Do we believe Him and call upon Him in times of trouble? God will spread His protection over us.

Prayer

God, please spread your protection over those who depend on you and draw strength from you. Show us your miracles for the sake of glorifying and honoring you in the Name of Christ. In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Rev. J.C. Hter Nay Clay
Spokane Karen Baptist Church
Spokane, Washington