အဲၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ ~ Love Righteousness

လါယနူၤအါရံၤ ၁၅, ၂၀၂၁

အဲၣ်တၢ်တီတၢ်လိၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၃၁:၁-၅၅, မးသဲ ၁၂:၁-၂၁,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉:၁၃-၂၀

‘‘ဒီးသုပၢ်န့ၢ်လီန့ၢ်ယၤ, ဒီးလဲက့ၤလံယဘူးယလဲဆံဆဲၣ်ဘျီလံ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယွၤတဟ့ၣ်အမၤအၢဘၣ်ယၤနီတမံၤဘၣ်.’’ 
၁မိၤၡ့ ၃၁:၇

ပမ့ၢ်ဖး (၁မိၤၡ့ ၃၁) ဒီဆၢန့ၣ်, ပသ့ၣ်ညါဘၣ်စီၤယၤကိာ်အတၢ်လဲၤခီဖျိ, အတၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်, ဒီးအဘၣ်တၢ်လီ   န့ၢ်အီၤလၢအမံၤပှၢ်စီၤလၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်. ပမ့ၢ်ကွၢ်က့ၤစီၤယၤကိာ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, အဝဲအနီၢ် ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီန့ၢ်အဝဲၢ်စီၤဧ့ၡီၤလၢဖိဝဲၢ်ကိအလီၢ် (၁မိၤၡ့ ၂၅:၂၉-၃၄), တကးဒံးဘၣ်, လီန့ၢ်အပၢ်စီၤအံၤစဲးလၢ  ကဆိၣ်ဂ့ၤအီၤအဂီၢ် (၁မိၤၡ့ ၂၇) န့ၣ်လီၤ. ဒ်အဝဲလီတ့ၢ်တၢ်အသိးဘၣ်တူၢ်က့ၤတၢ်လီန့ၣ်အီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲ     ကျဲးစၢးပာ်ဒိၣ်ယွၤထီဘိအဃိယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲယအိၣ်လၢအ့စ့ၣ်, သိၣ်လိတၢ်လၢကီၤလၤလံာ်စီဆှံကၠိအခါ, တနံၤန့ၣ်, ယတခွါမုၣ်, ဒီးကၠိဖိမုၢ်တနီၤပလဲၤဟးဆူ အ့စ့ၣ်ဖၠါပူၤလၢပကပှ့ၤဆ့ကၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢကျးတဖျၢၣ်, ယတခွါမုၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဆ့ကၤလၢအသးလီဝဲတဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ်အစ့တလၢဘၣ်အဃိ, ပတဲဘၣ်ကျးအကစၢ်လၢကပာ်ဃာ်န့ၢ်ပှၤဒီးခဲကိာ်ပကဟဲဟံးက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကျးကစၢ် စံးဆၢပှၤလၢ, ‘‘က့ၤစိၣ်စၢ်ခီဖဲသုချုးတဘျီဘျီမးဟဲက့ၤဟ့ၣ်အပှ့ၤသ့လီၤ.’’  လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤ ယတဲဆၢအီၤ လၢ, ‘‘နတသ့ၣ်ညါပှၤ, ဒီးနတပျံၤလၢပကလီအီၣ်နၤဧဲၢ်.’’ အဝဲတဲဆၢဝဲလၢ, ‘‘သုမ့ၢ်ပှၤကညီဒီး သုအိၣ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိတၢ်လူၢ်ခိၣ်န့ၣ်ယသ့ၣ်ညါဒီးနာ်သုလၢသုတလီယၤဘၣ်.’’ တၢ်အံၤမၤမုာ်ပသးဒီးမၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤ လၢပကဘၣ်မၤတၢ်အဘၣ်လၢတၢ်တီတၢ်လိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပက့ၤဟံးန့ၢ်စ့ဒီးလဲၤဟ့ၣ်က့ၤအီၤ တဘျီဃီလီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဂ့ၤထီၣ်ဝဲ, ဒီးတဘျီလၢ်လၢ်ပမ့ၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်လၢအအိၣ်န့ၣ်ဟ့ၣ်ပှၤ လၢအပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤလၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ပဝဲပှၤကညီတကလုာ်အံၤပဘၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါပှၤလၢ အအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤ, တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါ, တၢ်ဆီၣ်လီၤ သး, တၢ်အဲၣ်တူၢ်လိာ်တမှံၤန့ၣ်လီၤ. ပပှၤကလုာ်အတၢ်သးဝံၣ်, ‘‘ယပှၤကလုာ်ယဲဧၢ…,’’ အလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ပပှၤကလုာ်အသကဲာ်ပဝးန့ဆၢၣ် လၢပကပာ်ဒိၣ်အီၤဒီးပာ်ကဖၢလၢသးလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအအိၣ်မူ လၢတၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤ ဒီးတၢ်ဘၣ်ယွၤအသးန့ၣ်, မ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်သနာ်က့ ယွၤကစိာ် ကဖီထီၣ်အီၤဒီး ဆိၣ်ဂ့ၤမၤစၢၤအီၤသပှၢ်ပှၢ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးပဝဲတဂၤဘၣ်တဂၤကမ့ၢ်ပှၤလၢ အလီၣ်ဖျါထီၣ်ပပှၤကလုာ် အလၤကပီၤအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီး အဒိၣ်ကတၢၢ် ယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲပသးဝံၣ်ပပှၤကလုာ်အတၢ်သးဝံၣ်အခါ, ပဆိကမိၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢပတၢ်အိၣ်မူအံၤ, မ့ၢ်အမ့ၢ်လၢပအိၣ်မူတီတီ လိၤလိၤဒ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးအသိးဧါ. မ့တမ့ၢ်အိၣ်မူလၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအပူၤဒီးကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢပှၤဂၤအဂီၢ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤလၢပကမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်မူတီလိၤဂ့ၤဝါလၢနမဲာ်ညါ ဒီးကဲထီၣ်တၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ် ဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအပူၤပဃ့လီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်ဆံးမုၢ်
ကညီယွၤဂ့ၢ်ပီညါတၢ်သိၣ်လိလီၢ်ခၢၣ်သး 
ရဲၣ်န်ခၠိၣ်ခူၣ်ကမါကၢ်, ခဲၣ်လဖိနယါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 15, 2021

LOVE RIGHTEOUSNESS

Bible in A Year: Genesis 31:1-55, Matthew 12:1-21, Psalm 9:13-20  

“Your father has deceived me, and changed my wages ten times, but God didn’t allow him to hurt me.”  
Genesis 31:7 WEB

If we read Genesis 31 entirely, we will learn about what Jacob had to go through and how he was cheated by his father-in-law, Laban. How is that so? If we studied Jacob’s life, he himself cheated Esau out of the blessings for the eldest son (Genesis 25:29-34). Moreover, Jacob deceived his father to bless him (Genesis 27). Just as he cheated, he was also cheated. However, Jacob made efforts consistently to honor God and God blessed Him. 

When I lived in Insein, I taught at the seminary. One day, my cousin, some students, and I went to the market to buy some blouses. At a store, my cousin saw a blouse that she really liked. However, she did not have enough money. So, we told the store owner to put aside the blouse, and that she would run back to the dorm to get more money and return. To our surprise, the store owner replied, “Go ahead and take the blouse. You can come back and pay for the rest at a later convenient time for you.”  We asked in disbelief, “You don’t know us. Aren’t you afraid we would cheat on you?” She replied, “I know you are Karen from the seminary on the hill. I know you would not cheat on me.” This pleased us and reminded us to always do the right thing.  We immediately went back to the campus, got the money, and paid her in full. Since then, we started having a good relationship. Every time we bought from that store, the owner gave us a discount. 

We Karen are known for revering God, having a good heart, practicing humility, and being hospitable. The lyrics of our Karen national anthem, “Oh my people..,” reveals our people’s character and nature that we need to take pride in and uphold. Those who honor God and follow His will may face adversity and afflictions, but God will surely deliver and bless them. Let us live out our people’s honor in the best way possible for the greatest glory of God. 

Reflection

When we sing our national anthem, let us thoroughly ponder, “Do I live a righteous life according to God’s will, or do I live a life of lies that causes harm to others?”

Prayer

God, please help us to lead a righteous life before you and to be a good example and blessing for others. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Hsi Mu
Karen Theological Study Center
Rancho Cucamonga, California