သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မံမီၢ် ~ Remember Your Dream

လါယနူၤအါရံၤ ၂၁, ၂၀၂၁

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မံမီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၄၁:၄၁-၅၇, ၁မိၤၡ့ ၄၂, မ:သဲ ၁၄:၂၂-၃၆,
မးသဲ ၁၅:၁-၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂:၁-၈

‘‘ဒီးစီၤယိၤသးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်မံမီၢ်တဖၣ်လၢအမံမီၢ်လၢအဂ့ၢ်အကျိၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, သုမ့ၢ်ပှၤဟးကွၢ်ဟုၣ်တၢ်လီၤ. ဒ်သိးသုကထံၣ်ဘၣ်ကီၢ်အအိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့ဒီး, သုဟဲလီၤ.’’
၁ မိၤၡ့ ၄၂:၉

အါနံၣ်အါလါအပူၤ စီၤယိၤသး သးပ့ၤနီၣ်အတၢ်မံမီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအထံၣ်ဘၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်သးန့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအတၢ်မံမီၢ်တဘျီဃီ, ဒီးဆီလီၤကဒါက့ၤယွၤအတၢ်တိာ်လၢကဘၣ်မၤဝဲတဆီဘၣ်တဆီ တုၤအမၤလၢပှဲၤဘၣ်က့ၤဝဲတစုန့ၣ်လီၤ. 

ယဖျိထီၣ်ကၠိဒီးယသးအိၣ်ဆဲးထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ တုၤယမံမီၢ်ဘၣ်ယသးန့ၣ်လီၤ. ယပၢ်တခီ မၤန့ၢ်တၢ်ဆံၣ်ဆၢ, သွံၣ်ဆၢ, ဆံၣ်တမုာ်တဖၣ် အဃိမၤတၢ်တကဲလၢၤဘၣ်. မတၤကဆှၢယၤလဲၣ်. ယတဲခူသူၣ်ထဲယွၤတဂၤဧိၤ ဖဲသရိာ်ပူၤ မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤဂီၤ ၇ နၣ်ရံၣ် တၢ်ဘါတချုးထီၣ်, ပှၤတချုးဟဲတုၤဒံးနီတဂၤအခါ, ကိး​နွံဒဲးလီၤ. ယသးတဖျၢၣ်စံးယၤ, နဘၣ်မၤတၢ်ဒီးမၤစၢၤက့ၤနပၢ်လီၤ. ယသးကညီၤယပၢ်, နုာ်လီၤမၤကၠိသရၣ်တၢ်မၤ, ကဲထီၣ် ပဒိၣ်အပှၤမၤတၢ်ဖိ ယံာ် ၂၇ နံၣ်လီၤ. တမ့ၢ်ယွၤအပှၤမၤတၢ်ဖိလၢၤဘၣ်. ယလီၤဂာ်ဒီးလံာ်ထိၣ်ဖိတဘ့ၣ်လၢအကစၢ် လွဲးအီၤလၢပျံၤဖးထီ ဒီးဖဲအယံၤထီၣ်, ထီထီၣ်န့ၣ်, အကစၢ်ဘၣ်ယိၣ်, ကထူၣ်ဖျဲးဒံကွံာ်ဆူထးအဃိ, ထုးတရံးက့ၤ အီၤလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ကစၢ်ယွၤထုးတရံးက့ၤယၤခးဆူၣ်ဆူၣ်, မ့ၢ်လၢယပျံၤန့ၣ်ထီကဲၣ်ဆိးအဃိလီၤ. ယခိၣ်မူၤနၢ်မူၤ ဘၣ်မးယသး, ဖဲယထံၣ်ဘၣ်ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်အိၣ်သးန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယတၢ်မံမီၢ်လံ. ယဟးထီၣ်လၢ ပဒိၣ်တၢ်မၤ, ထီၣ်က့ၤလံာ်စီဆှံကၠိ, ဒီးကဲက့ၤယွၤအပှၤမၤတၢ်ဖိ, ဒိးသူက့ၤသးဆူယွၤလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်မံမီၢ်လၢယွၤတိာ်လၢနဂီၢ်ကမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. နသးပ့ၤနီၣ်တၢ်မံမီၢ်အံၤလံဧါ. နသးပ့ၤနီၣ်နတၢ်မံမီၢ်လၢယွၤတိာ်လၢနဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယွၤတသးပ့ၤနီၣ်နတၢ်မံမီၢ်ဘၣ်. ယွၤကထုးတရံးက့ၤ, ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနတၢ်မံမီၢ် လၢကျဲလၢနတနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်နခိၣ်ကမူၤနၢ်ကမူၤဝံၤ ဒီးကစူးကါက့ၤနၤလီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤဧၢ, ဒုးမံမီၢ်ပှၤဒီးဒုးထံၣ်ပှၤလၢနတၢ်တိာ်လၢပကဘၣ်မၤအီၤလၢတဘျီဘၣ်တဘျီအဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤကဃ့နၤလီ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဘျဲၣ်ထူ
ဘ့ဟီၣ်ကဝီၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိးက်လဲၣ်န်, ခဲၣ်လဖိနယါကီၢ်စဲၣ် 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 21, 2021

REMEMBER YOUR DREAM

Bible in A Year: Genesis 41:41-57, Genesis 42; Matthew 14:22-36,
Matthew 15:1-9; Psalm 12:1-8 

“Joseph remembered the dreams which he dreamed about them, and said to them, “You are spies! You have come to see the nakedness of the land.””  
Genesis 42:9 WEB

For many years, Joseph forgot his dream, but when he saw his family, he remembered his dream instantly, and made planning step by step to realize his dream.  

After graduating, I wanted to go to the seminary. I even dreamed about it. My father had diabetes and could no longer work. Who would pay for my seminary expenses? Every Sunday, I talked to God in secret about my desires and obstacles before the morning service at 7 AM began and people had yet to arrive. But, my mind was telling me, “You must work. You must help your father.” I felt merciful towards my father, so I started working as a teacher. I was an employee of the government for 27 years. I was not the employee of God. I was like a kite that was flown with the long string. I soared so far away that it became a concern for the one who flew the kite. Worrying the string would break and the kite would be lost, he had to rewind the kite wheels. Just like that, God had to rewind my string vigorously, because my string strayed too long. Actually, it made my head spin when I saw the condition of my family. I then remembered my dream. I quit my government job and went to the seminary. I became God’s servant for Him to use me as His vessel. 

Reflection

What do you think is the dream God planned for you? Do you forget about this dream?
Although you may forget about the dream God plans for you, He does not forget.He will rewind your string and make you remember your dream in ways that are beyond your understanding. Your head will spin, but in the end, God will use you.

Prayer

Father God, let us dream and see the plans you have for us.  In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Bleh Htoo
Bay Area Karen Baptist Church
Oakland, California