ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်နသး ~ Pay Attention To The Directions

လါယနူၤအါရံၤ ၁၆, ၂၀၂၁

ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်ဒုးပလီၢ်နသး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁မိၤၡ့ ၃၂, ၁မိၤၡ့ ၃၃, မးသဲ ၁၂:၂၂-၄၅,
ကတိၤဒိ ၂:၁-၁၁

‘‘ဒီးတၢ်ဒုးပလီၢ်နသးကအံးက့ၤကွၢ်က့ၤနၤ, ဒီးတၢ်သူၣ်ဆးသးဆးကပၢၤနၤ…’’
ကတိၤဒိ ၂:၁၁ 

ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ် ၇ ဂၤ, အပိာ်ခွါ ၃ ဂၤ, အပိာ်မုၣ် ၄ ဂၤ, န့ၣ်လီၤ. လၢပိာ်မုၣ်ကျါ ယမ့ၢ်ပှၤသၢဂၤတဂၤလၢပိာ်မုၢ် ၄ ဂၤအကျါ, ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအဆီဟံၣ်ဆီဃီ အသးစၢ်ကတၢၢ်အဃိ, ယမိပါကိၢ်တၢ်လၢယဂီၢ်ဒိၣ်မး မ့ၢ်လၢ ယတၢ်သ့ၣ်ညါတထီၣ်ဘးဒီးစှၤဝဲအဃိလီၤ. ယမိပါသိၣ်ယၤ, ဒုးပလီၢ်ယၤဘၣ်ဃး တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ, တၢ်အဲၣ်ဖိအဲၣ်ဝၤလီၤ. ဖဲအခါဝဲန့ၣ် တၢ်သိၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် သ့ၣ်တဖၣ်, ယတပာ်လၢတၢ်နီတမံၤဘၣ်. ယတကွၢ် ထွဲဟံၣ်ဃီဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. ယတကတီၤတိၢ်ဧိၤစ့ဧိၤဘၣ်. တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဟံၣ်ဃီစ့ၢ်ကီးတအိၣ်ဘၣ်. ယလီၤတူာ်လီ ကာ် လၢတၢ်ကဟုကယာ်ဝၤဒီးဖိ ဒိၣ်မးလီၤ. ယဝၤ စ့ၢ်ကီး တဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤဒံးဒီး လဲနုာ်ဘၣ်ဆူ တၢ်အီသံး အတၢ်လ့ပစီအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဃိသး, ဟံၣ်အပူၤ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်ဃူတၢ်ဖိး တအိၣ်ဘၣ်. တုၤမ့ၢ်ယံာ်ထီၣ် ၁၅နံၣ် မး, ယသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်က့ၤ ယမိပါ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကဟုကယာ်, အံးထွဲ ကွၢ်ထွဲ ဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤ. ယဘှီက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ ခီဖျိ ယထံၣ်က့ၤ တၢ်ကပီၤ ဒီးယသုးဘူးယသးက့ၤဆူယွၤ အအိၣ် ခီဖျိတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ, တၢ်ထုကဖၣ် လီၤ. ယဂုာ်ဟံးန့ၢ် သရၣ်သမါသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်သိၣ်လိ အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ယဘှီက့ၤယသး, ယကွဲက့ၤစ့ၢ်ကီးယဝၤလီၤ. အခဲအံၤ, ယဝၤမၤတၢ်ဆူၣ် ဒီးတအီသံးလၢၤဘၣ်. ယဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဲဲၣ်လဲၤဆူသရိာ်စိၤမိၤ ဒီး အဲၣ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤလီၤ. ယဟံၣ်ဖိဃီဖိ အိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလီၤ. မ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ယဟံၣ်ဃီခဲအံၤမ့ၢ်ဝဲဟံၣ်အမုာ် လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယစံးဘျုး ဘၣ်က့ၤကစၢ်ယွၤဒိၣ်ဒိၣ်အါအါန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဒ် လံၤတၢ်ကတိၤဒိ ၂:၁၁ စံးဝဲ, တၢ်ဒုးပလီၢ်နသး ကအံးက့ၤကွၢ်က့ၤနၤအသိးန့ၣ်, အလီၢ်အိၣ်လၢ နကတူၢ်လိာ် အါထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်လၢ မိၢ်ပၢ်သရၣ်သမါအအိၣ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, သိၣ်လိပှၤဒ်သိးပကမ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ အတူၢ်လိာ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပဒီပှၤလၢအကြၢးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ထွ့ညိၣ်
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 16, 2021

PAY ATTENTION TO THE DIRECTIONS

Bible in A Year: Genesis 32, Genesis 33; Matthew 12:22-45; Proverbs 2:1-11

“Discretion will watch over you. Understanding will keep you,”  
Proverbs 2:11  WEB

I have seven siblings: three males and four females. I am the third daughter among the four daughters. I got married at a very young age, which caused my parents to worry a great deal because I was young and immature. My parents taught me and directed me regarding how to take care of the household, my husband, and children. At that time, I did not pay attention to my parents’ direction. I did not take good care of my household. I did not handle the money well.  I also failed in caring for my husband and nurturing my children. My husband also was immature and fell into the temptation of alcohol. As a result, there was no love or peace at home. It took 15 years for me to understand my parents’ teaching about taking responsibility for my family. I changed my behavior because I saw the light. I started drawing near to God by studying the word of God and praying. I try to learn as much as I can from the teachers and pastors and follow their directions. I made changes in my life and also invited my husband to do the same. Now, my husband works very hard and does not drink anymore. My children love going to church and worship the Lord. There is love and peace in my home. By God’s grace, I now have a pleasant home. I am grateful to God immensely. 

Reflection

Proverbs 2:11 tells us that “Direction will protect us and understanding will guard us.” Is there a need for you to pay more attention to the direction from your parents or teachers?

Prayer

God, teach us so we will accept and pay attention to wise directions. 
In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Tway Nyo
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona