နကဲထီၣ်ပှၤအုၣ်သးဒ်လဲၣ် ~ How Will You Testify Of Christ’s Goodness

လါယနူၤအါရံၤ ၃, ၂၀၂၁

နကဲထီၣ်ပှၤအုၣ်သးဒ်လဲၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ မိၤ​ၡ့ ၄:၁၇-၂၆, ၁ မိၤၡ့ ၅,  ၁ မိၤၡ့ ၆,
မးသဲ ၂:၁၉-၂၃, မးသဲ ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃:၁-၈

‘‘တၢ်လၢမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် ပှၤဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ်ဟဲဝဲ ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ ယူဒၤအပှၢ်မုၢ်ကနၢဒီးစံးဝဲဒၣ် ‘‘ပီၢ်ယၢ်က့ၤလီၤက့ၤသုသးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤမူခိၣ်အဘီအမုၢ်န့ၣ်ဘူးထီၣ်လံ.’’’’
မးသဲ ၃:၁-၂ 

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအတၢ်ဝံတၢ်ယိးလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်စံးဘၣ်ပှၤ, ‘‘ဟံးထီၣ်ယနီၣ်ယိးဘိလၢသုလိၤဒီးမၤလိတၢ်လၢယၤ တက့ၢ်.’’ မုၣ်ကီၤလံၢ်တခီဂုာ်မၤဟးဂီၤပှၤလီၤ. နမ့ၢ်တဝံခရံာ်အနီၣ်ယိးဘိအဃိ, နကဘၣ်ယိးမုၣ်ကီၤလံၢ်အနီၣ်ယိးဘိလီၤ. ယဲယမ့ၢ်ပှၤကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးဖိလီၤ. ဖဲ ၁၉၉၂-၁၉၉၃ န့ၣ်, ဒ်ယမ့ၢ်ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်မၢဖိတဂၤဒီး, ယမၤတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤ ဖဲမးတီကူသဝီ လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကီၢ်ဆီထံးန့ၣ်လီၤ. ခဝ့ၡၢၣ်ဟ့ၣ်ပှၤတနံၣ် ၁,၃၀၀ ကၠးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယစးထီၣ်မၤတၢ်အဆိလၢ သဝီဖိန့ၣ်, ဟံၣ်နီၣ်ဂံၢ်အိၣ်ဝဲအဖျၢၣ် ၄၀လီၤ. ပှၤခရံာ်ဖိဒုအိၣ်ဒၣ်ထဲ ၆ဂၤလီၤ. ပတဲသ့လၢတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဒုးပျီလီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ, ယဖိခွါအိၣ်ခံဂၤ, ဒီး ပအိၣ်လၢဟံၣ်လၢပှၤဘှီ​န့ၢ်ပှၤလၢ သရိာ်အကပၤလီၤ. မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤတနံၤ, ယပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢတၢ်အီၣ်ကအိၣ်တ့ၢ်ထဲတဘျီခံဘျီအဂီၢ်လီၤ. ယဒိထီၣ်မ့ၤ ဒီးဖဲယထိလီၤမ့ၤထံအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယသ့ၣ်မုၢ်ဒ့မ့ၣ်အူအီၣ်ထီ တစဲးအဃိ တချဲထီၣ်အသးဒီးလီၤတဲာ်လၢ ကဟံကျါဒီး မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. ယစိာ်ထီၣ်ယဖိခွါလၢမံဘၣ်အသးလၢစုာ်အပူၤဒီးယစံၣ်လီၤဃ့ၢ်, ဒီးယစံးလၢယကလုၢ်ဖးဒိၣ်, ‘‘မ့ၣ်အူဧၢ, အီၣ်ကွံာ်ခဲလၢာ်စၢ်ခီ, တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဟါန့ၣ်ပအိၣ်လၢသ့ၣ်ခီၣ်ထံး ကျိၣ်စ့တအိၣ်, ကူကၤတအိၣ်, တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်, သးလီၤဘှံးလီၤတီၤဖးဒိၣ်လီၤ. ပဘၣ်လဲၤမံလၢပှၤအဟံၣ်လီၤ. မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်ဒီး တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ, ‘‘မးတီကူသရၣ်ဖိဟဲလၢပသံၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်အဟံၣ်’’ လီၤ. တယံာ်ဘၣ်ဒီး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီးကီၢ်ဆီထံးလံာ်စီဆှံကၠိဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤတၢ်မၤစၢၤ, တၢ်မၤဘူၣ်, ဒီးတၢ်ကူတၢ်ကၤလီၤ. ဖဲမဟါကၢာ်, ဟုသးအိၣ်ဒၣ်ထဲ တဘျီခံဘျီအဂီၢ်, တနံၤအံၤဟုသးအိၣ်လၢထၢၣ်ဖးဒိၣ်ခံထၢၣ်. ဖဲမဟါကၢာ်, စ့အိၣ်တ့ၢ်ထဲ ၂၀၀ဘး, တနံၤအံၤစ့အိၣ်လၢ အကလးဘး. ဖဲမဟါကၢာ်, ယထဲကူအိၣ်ထဲခံဘ့ၣ်, တနံၤအံၤယထဲကူအိၣ်ယဲၢ်ဘ့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်လၢပအိၣ်တဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီး ကဲထီၣ်အသီလီၤ. ပစံးဘျုးယွၤလီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်ပူၤကွံာ်တဘျုးလါလံဒီးယလဲၤထီၣ်ဆူလၢၢ်ဒိၣ်ဝ့ၢ်ဒီးယအိၣ်ဘှံးကဒုလၢ သရၣ်မၠးအီၣ်အဟံၣ်လီၤ. အဝဲအဲၣ်ယၤ ရ့ဒီးယၤမုာ်, ဒီးပကတိၤလိာ်လ့တၢ်သကိးစ့ၢ်ကီးလီၤ. အဝဲသံကွၢ်ယၤ, ‘‘တၢ်မၢဖိလၢကီၢ်ဆီထံးပူၤတဒွဲၣ်အူဟံၣ်နီတဂၤဘၣ်. နဲနမၤဒ်လဲၣ်. နသါပၠးယၤတဘီ.’’ ဒီးယတဲအီၤဒ်အံၤ, ‘‘တချုးမ့ၣ်အူအီၣ်ယဟံၣ်အခါ, ယတၢ်မနုၤမးတအိၣ်ဘၣ်. မ့ၣ်အူအီၣ် ဝံၤတဘျီတၢ်အဲၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဟဲအါမး, သနာ်က့ဘူးကလၢာ်လံ. မ့ၢ်သ့တၢ်မိၣ်ဒွဲၣ်အူယသးတဘျီဒံး.’’ အဝဲစံးဆၢ, ‘‘နဒွဲၣ်အူအသီတဘျီဒုပှၤနီက့ၤနၤဆူပသံၣ်လီၤ, ကိၣ်ထံဧၢ.’’ ဖဲပှၤကညီအတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယွၤအိၣ်ကတီၤ အသးထီဘိလီၤ. ဒ်ဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ် အုၣ်အသးလၢခရံာ်အဂ့ၢ်အသိးယအုၣ်ယသးလၢခရံာ်အတၢ်မၤဂ့ၤယၤလီၤ. မ်ပကမ့ၢ် ပှၤအုၣ်သးလၢယွၤမၤဘၣ်ပှၤ လၢတၢ်အဂ့ၤ, ဒီးလဲၤခီဖျိသးသမူလၢယွၤအဂံၢ်အဘါတုၤတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်အဂ့ၤတမံၤလၢယွၤမၤဘၣ်နၤလၢနအုၣ်နသးသ့ကမ့ၢ်မ​နုၤလဲၣ်. ပာ်ခူသူၣ်တဂ့ၤ. ကဲနဲပှၤအုၣ်သးအဂ့ၤတက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်ပကသ့ၣ်နီၣ်နဘျုး, နာ်နၤ ဒီးကဲထီၣ်ပှၤအုၣ်အသးလၢနဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ထံဆဲးမဲးယွၤ
စၣ်န်ဒံၣ်ယ့ကိၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စၣ်န်ဒံၣ်ယ့ကိၣ်, ခဲၣ်လဖိနယါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 3, 2021

HOW WILL YOU TESTIFY OF CHRIST’S GOODNESS

Bible in A Year: Genesis 4:17-26, Genesis 5, Genesis 6; Matthew 2:19-23, Matthew 3; Psalm 3:1-8  

“In those days, John the Baptizer came, preaching in the wilderness of Judea, saying, “Repent, for the Kingdom of Heaven is at hand!” 
Matthew 3:1-2 WEB

All of us have burdens. Jesus said, “Take my yoke upon you, and learn of me.”  The devil, however, tries to destroy us. Either you carry Jesus’ yoke or you will carry the devil’s yoke. I am from Pathein-Myaung Mya. During 1992-1993, as I was a disciple of Christ sent by the Karen Baptist Convention, I served in Ma Taw Koo village in Ler Doh township, affiliated with Kaw Saw Teed Region. The Convention provided 1,300 Kyats per year. When I arrived there, the village had 40 households. Only six were Christians. The area there was considered a war zone. 

At that time, I had two sons. We lived in a house built for us by the church. One Sunday, I realized we had rice only for two more meals. As I was cooking rice, one longer piece of wood was flaming high, which then fell on the thatch and burned everything. I ran to carry my son sleeping in a hammock and rushed out of the house, while screaming, “Go ahead and burn everything. It doesn’t make a difference.”  That evening, our family sat under a tree. We had no money, no clothes, no food. There was despair in the air. We had to sleep in someone’s house. In the morning, the news spread, “The home of Ma Taw Koo’s pastor from Pathein was burned down.” Soon, churches and Kaw Saw Teed Bible School brought us donations and clothes. The day before we had rice only for two more meals, now we have two big bags of rice. The day before we had only 200 kyats, now we have thousands. Yesterday I had only two sarongs, now I have five. We even got a new house. Praise God! 

A few months passed. I went to Ler Doh town and stayed with Tharah Mya Aung. He loved me and liked to tease me. He said, “We have never heard of any disciple burning houses. Show me how you did it.” I replied, “I had nothing before the fire. I got a lot after the fire, but I am almost running out. I need to start the fire again.”  He retorted, “You start the fire again, and you would be forced to go back to Pathein, Ko Htee.” When men lose hope, God always provides. John the Baptist testified of Christ’s goodness and I do too. Let us testify of the goodness of God and let us face life with the strength from the Lord until the end. 

Reflection

What is one goodness you can testify of the Lord now? Don’t hide it. Share your testimony.

Prayer

God, help us to remember your grace, trust you, and testify of your goodness. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Rev. Hteehsat Maeywa
San Diego Karen Baptist Church, West Coast Region
San Diego, California