ကွၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးယွၤအမဲာ်ချံ ~ Seeing Through God’s Eyes

ယနူၤအါရံၤ ၂၃, ၂၀၂၁

ကွၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးယွၤအမဲာ်ချံ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁မိၤၡ့ ၄၅, ၁မိၤၡ့ ၄၆, ၁မိၤၡ့ ၄ရ:၁-၁၂,
မးသဲ ၁၆:၁-၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄:၁-၇

‘‘ယွၤမၢယဟဲလီၤလၢသုမဲာ်ညါ ဒ်သိးယကဒုးပူၤဖျဲးပှၤအသးသမူန့ၣ်လီၤ. ’’
၁မိၤၡ့ ၄၅:၅ခ

တဘျီတခီၣ်န့ၣ်, ယသးဒံဝ့ၤဒံဝီၤလၢဘၣ်မနုၤအဃိလၢယဘၣ်ဟဲအိၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤအံၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဂုာ်  ကျဲးစၢးဃုထံၣ်တၢ်စံးဆၢဘၣ်ဆၣ်ဒီးယတထံၣ်န့ၢ်ယဲဘၣ်. တမ့ၢ်ဘၣ်လၢယဖးဘၣ်စီၤယိၤသးအဂ့ၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တမံၤလၢအဒုးမံသူၣ်မံသးယၤလၢစီၤယိၤသးဖိအဂ့ၢ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢအဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအထံၣ်တၢ်လၢယွၤအမဲာ်ချံ  န့ၣ်လီၤ. အဝဲနာ်ဝဲလၢကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဂီၢ်လီၤ. စီၤယိၤသးအဂ့ၢ်သိၣ်လိယၤဒ်သိးယကဂံၢ်ထီၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢအဟဲလၢယွၤအအိၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါယဲလၢ, ယွၤဆှၢယၤလၢကီၢ်အမဲရကၤအံၤအိၣ်ဝဲဒီးအတၢ်တိာ်ပာ် န့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤသးဖိဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢပှၤထူစံာ်မၤခုးအဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤလီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ်သးဟ့အီၤ လၢအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ပိာ် ခွါတဖၣ်လီၤ. အဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အသးတလိၤလၢစီၤယိၤသးအဖီခိၣ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်ဘၣ်တဲလၢအဖုၣ်န့ၣ်, စီၤယိၤသး ဘၣ်တၢ်ဆါလီၤကွံာ်အီၤလၢအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒီးအိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးလီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ယဲလၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိ လၢအထူစံာ်မၤခုးဒ်စီၤယိၤသးအဒူၣ်ဖိထၢဖိလီၤ. ပဝဲစ့ၢ်ကီးကဘၣ်တၢ်သးဟ့ပှၤလၢဒုၣ်ဒါတဖၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်သးအုးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်အပူၤယဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢယဒိၣ်ထီၣ်, ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ဒိၣ်  မုၢ်မုၢ်အပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်လီၤလးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ၂၀၀၈ နံၣ်န့ၣ်, ယဒူၣ်ဖိထၢဖိသုးအသးဆူတၢ်  လီၢ်အသီတတီၤဒီးအိၣ်ဆိးပဝဲလၢဝ့ၢ်ဖံးနံက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တၤတၢ်ဒီးယၤအသီတခါမ့ၢ်ဝဲ ယကတိၤအဲကလံးကျိာ်တဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယတဲယဲထဲတမံၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခဲ လၢာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အသီခဲလၢာ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယသးမုာ်ယဲဒၣ်လၢယဒူၣ်ဖိထၢဖိသုးလီၢ်သုးကျဲဘၣ်လၢကီၢ်အမဲ ရကၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်တၤတၢ်အပူၤ, ယတုၤယဲဒၣ်လၢယဖီတၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဖျိထီၣ်ဘၣ်ယဲ ဒၣ်တီၤထီကၠိဖဲ ၂၀၁၁နံၣ် အပူၤ, ဒီးဒိးန့ၣ်ဘၣ်ယဲဒၣ်လံာ်အုၣ်သးလၢအမ့ၢ်သ့ၣ်ညါကူၣ်သ့မံၤလၤဒိၣ်, လၢတၢ်ဘူၣ် တၢ်ဘါတကပၤ (Bachelor of Arts in Christian Ministry) ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ ယွၤအဘျုး အဖှိၣ်အဃိ, ယအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.  ယမၤစၢၤဘၣ်က့ၤယဘူးယတံၢ်လၢအအိၣ် လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ ခီဖျိတၢ်ဲအဲၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ယမၤစၢၤစ့ၢ်ကီး ယမိယပါဒီးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် လၢကျဲ အါဘိန့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤသးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ယၤတၢ်မၤလိဂ့ၤဒိၣ်မးလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ခီဖျိလၢပကွၢ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ချံအဃိ ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်မနုတဖၣ်လဲၣ်. ဒ်စီၤယိၤသးပျၢ်ကွံာ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အတၢ်ကမၣ်အသိးန့ၣ်, ယမၤလိဘၣ်လၢယကဘၣ်ပျၢ်ယဒုၣ်ယဒါတဖၣ်လၢ အဒုးကဲထီၣ်ယၤလၢပှၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး လၢအိၣ်ယံၤဘၣ်ဒီး ယအိၣ်ဖျဲၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                     
ပၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနဟ့ၣ်ယၤတၢ်ထံၣ်အဂ့ၤ, ဒီးဟ့ၣ်ယၤသးလၢအသ့ၣ်ညါနၤအဃိလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ကီၢ်ဖိလါဘဲနံၣ်
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

January 23, 2021

SEEING THROUGH GOD’S EYES

Bible in A Year: Genesis 45, Genesis 46, Genesis 47:1-12; Matthew 16:1-20; Psalm 14:1-7

“…for God sent me before you to preserve life.”  
Genesis 45:5b WEB

I used to wonder why I ended up in the United States. I could not figure it out until I read  Joseph’s story more thoroughly. One thing I admire about Joseph is that he saw everything through God’s eyes. He believed God had a plan for him. Reading through Joseph’s story in Genesis 45 taught me to count the blessings from God and know God brought me to the US for a purpose. Joseph grew up on a farm with his family. His older brothers hated him. They were jealous of Joseph. To make the story short, Joseph’s brother sold him and he ended up in Egypt. I also grew up on a farm. The enemy also hated us.

Suddenly, I had to leave the place where I grew up because of chaos in Burma. In the midst of a disaster, God did miracles for us. In 2008, our family relocated to Phoenix, Arizona. The greatest challenge for me was not speaking English. The only thing I kept saying was, “I don’t know. I don’t speak English.”  Everything was new and challenging. In spite of the struggles, I reached my goal. I graduated from high school in 2011 and earned a Bachelor of Arts in Christian Ministry from Bacone College in 2016.  By God’s grace, I also have a good job. I am able to help my relatives in Burma financially. I am also able to help my family and siblings in many ways. Joseph’s story taught me great life lessons.

Reflection

What do you see when you see through God’s eyes? Just as Joseph forgave his brothers, I learned that I must also forgive the enemy who caused me to flee from my birthplace.

Prayer

God, thank you for giving me a good perspective and a heart that knows you. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Pastor Kawpoelah Beney
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona