ယွၤလၢမၤဘျါတၢ်ဆါခဲလၢာ်သ့ ~ God Can Heal All Illnesses

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆

ယွၤလၢမၤဘျါတၢ်ဆါခဲလၢာ်သ့

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယၡါယၤ ၃၈, ယၡါယၤ ၃၉, ယၡါယၤ ၄၀, ကလၤတံ ၂:၁၁-၂၁,  ကလၤတံ ၃:၁-၉,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀ရ:၃၃-၄၃

‘‘ဒီးစီၤယၡါယၤစံးတ့ၢ်ဝဲ, မ်ပှၤဟံးန့ၢ်ချၢၣ်ဒၢသၣ်ဃ့တလိၣ်, ဒီးပာ်လီၤအီၤလၢတၢ်ဝ့အဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်, ဒီးကဘျါက့ၤဝဲလီၤ.’’
ယၡါယၤ ၃၈:၂၁

စီၤပၤဃံးစကံယၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးမးဒီးကစၢ်ယွၤမၢဝံယၡါယၤလဲၤတဲအီၤလၢဘျါက့ၤတသ့ဘၣ်. ကဘၣ်တဲ တ့ၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်တၢ်လၢအဲၣ်ဒိးတဲတ့ၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤဃံးစကံယၤအသးဘၣ်ဒိဒိၣ်မးဒီး အဝဲဟီၣ်ဝဲနးနးကလဲာ် လီၤ. ကစၢ်ယွၤသးကညီၤက့ၤအီၤဒီးမၢယၡါယၤလဲၤတဲဘၣ်အီၤလၢ ကဟံးန့ၢ်ချၢၣ်ဒၢသၣ်ဃ့တလိၣ်ဒီး စံၢ်အီၤဒီးပဲလီၤ လၢ တၢ်ဝ့အဖီခိၣ်ဒီးကဘျါက့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးစီၤပၤဃံးစကံယၤဘျါက့ၤဝဲဒီးအိၣ်မူအါထီၣ်ဘၣ်ဝဲ ၁၅ နံၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤမၤဘျါက့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. 

အပူၤကွံာ်အနံၣ်တဆံ ဖဲ ၂၀၁၀နံၣ်န့ၣ်, ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခဲစၢၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးတၢ်ကါယၤမ့ၢ်ဝံၤဒၣ်လဲာ်တၢ်ဆါအဂံၢ်အဂဲၤ တဖၣ်ရၤလီၤအသးလၢာ်လံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤတထံၣ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. ဖဲယအိၣ်လၢတၢ်ကွဲးတၢ်ကါအစီၢ်နီၤခိၣ် (operation table) ဒီးတချုးလၢယသးပ့ၤနီၣ်ယသဒံးအခါကစၢ်ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးယၤခီဖျိထါသးဝံၣ်ဖိတယုၢ်လၢ အမ့ၢ်ဝဲ (No Never Alone) လၢကညီကျိာ် ‘‘ထဲနၤတဂၤဧိၤ’’ န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ်အဖျၢၣ်စံးဝဲ ‘‘ထဲနၤတဂၤဧိၤ တပာ်တ့ၢ်ယဲဘၣ်, တၢ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ဝဲထဲနၤတဂၤဧိၤ တပာ်တ့ၢ်ယဲဘၣ်.’’ ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤလၢကအအိၣ်ဒီးယၤ လီၤ. တၢ်ကွဲးတၢ်ကါဝံၤဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ယဘၣ်သွီ (Chemo) ဃိးဝီဝံၤဒီးတုၤခဲအံၤ, မၤဘၣ်ဒ်ယွၤအတၢ်မၤ လီၤ. ကစၢ်ယွၤမၤဘျါပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကိးမံၤဒဲးသ့ဒီးတီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤလီၤ. နအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢနီၢ်ခိဂ့ၤ, နီၢ်သးဂ့ၤ, အဝဲမၤဘျါနၤသ့လီၤ. ကစၢ်လၢပပာ်ပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအပူၤတဂၤကဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပဂံၢ်ပဘါထီဘိလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဆါလၢကစၢ်ယွၤမၤဘျါတသ့ဘၣ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်. မုၢ်တနံၤအံၤ မ့ၢ်နကဘၣ်ဃ့ထုကဖၣ်လၢမတၤအဂီၢ်လၢတၢ်ဘျါက့ၤအဂီၢ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်   

ကစၢ်သးဘိယွၤလၢအမၤဘျါပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါသ့ကိးမံၤဒဲးတဂၤဧၢ, ယအးလီၤပတၢ်အိၣ်မူလၢနစုပူၤလီၤ. ဝံသးစူၤမၤဘျါဘၣ်က့ၤပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအကလုာ်လုာ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်စတဲၣ်လၣ်မ့
ပှၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 16

GOD CAN HEAL ALL ILLNESSES

Bible in a Year: Isaiah 38, Isaiah 39, Isaiah 40; Galatians 2:11-21; Galatians 3:1-9; Psalm 107:33-43

“Now Isaiah had said, “Let them take a cake of figs, and lay it for a poultice on the boil, and he shall recover.”  
Isaiah 38:21 WEB

King Hezekiah became so ill to the point of death. Prophet Isaiah brought a message from God to King Hezekiah that he would die and needed to set his house in order. The king wept bitterly. God had mercy on the king and told Isaiah to “take a cake of figs and lay it for a poultice on the boil” and he would get well. King Hezekiah recovered and lived for 15 years. It was God Who healed the king. 

Ten years ago, I had cancer that was already spreading to other parts of my body. The surgery did not seem very promising. But, God did not see it that way. I was put on an operation table and right before I fell asleep, God spoke to me through a hymn, “No Never Alone”, in Karen language. The words of the song said, “I will not leave you alone. I promise I will never leave you alone.” God promised me He would be with me. The operation went well. I had eight rounds of chemotherapy. Today, I am still serving God. God can heal all kinds of illnesses and He is true to His promises. Whether you have physical and spiritual illnesses, God can heal you. The God in whom we put our hope is the One Who gives us strength.

Reflection

There is no sickness God cannot heal. For whom would you need to pray for healing today?

Prayer

Dear God, You can heal us from all illnesses. I put my life in your hands. Please heal those who are suffering from all kinds of illnesses. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Stella Min
Karen Baptist Theological Seminary
Myanmar