ပှၤဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ် ~ Partaker Of God’s Grace

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉ 

ပှၤဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- စဖါနယၤ ၁, စဖါနယၤ ၂, စဖါနယၤ ၃, ဖံလံးပံၤ ၁:၁-၂၆, ကတိၤဒိ ၂၃:၂၉-၃၅, ကတိၤဒိ ၂၄:၁-၄

‘‘…အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုအိၣ်လၢယသးကံၢ်ပူၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢယဘၣ်တၢ်စၢဃာ်, ဒီးလၢယကတိၤပူၤဖျဲးတၢ်, ဒီး မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်သးခုကစီၣ်အပူၤန့ၣ်, သုဝဲခဲလၢာ်မ့ၢ်ပှၤဘၣ်ဃုာ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အံၤဒီးယၤလီၤ.’’
ဖံလံးပံၤ ၁:၇

စီၤပီလူးစံးဝဲ အဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ. ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်ပဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးမ့ၢ် ပဟ့ၣ် ဆၢက့ၤတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အပှ့ၤဒ်လဲၣ်. ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢယတၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်ဖိတခါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.  ဖဲ ၁၉၉၄ နံၣ် လါမ့ၤအခၢၣ်သးအဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ် ယတမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒံးဘၣ်. ယသးကအိၣ်ဒံးဒၣ် သၢဆံသၢနံၣ်ဃၣ်ဃၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤပှ့ၤတၢ်ဆါတၢ်တဂၤ, ဘၣ်ဃးဒီးသဒီၣ်, လၢ ခီပနံၣ် တခါအဂီၢ်လီၤ. လၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤသဝီဖိတဖၣ်မ့ၢ်ဟဲထီၣ်ဆါသဒီၣ်ဒီးယပှ့ၤအီၤ, ဒီးအတယၢၢ်လၢပှၤလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ပှဲၤထီၣ်ဒီး ယဘၣ်လဲၤထီၣ်ဆှၢအီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤဖဲယလဲၤဆှၢသဒီၣ်န့ၣ် ပှၤဟ့ၣ်လီၤယၤစ့တဘျီဃီတန့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢအစ့ လၢာ်ကွံာ်အဃိလီၤ. ယဟဲက့ၤဘၣ်ထဲစုယၢ်ခီလီၤ. လၢကျဲန့ၣ်ယထံၣ်လိာ်ယသးလၢပှၤရခၢၣ်ဖိတမျာ်တဖု ဒီးဃ့ယၤစ့ သၢကလီၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယဟ့ၣ်အီၤတန့ၢ်အဃိဖီၣ်ယၤဒီးက့ၤကိးယၤဆူအဝဲသ့ၣ်အိၣ်တၢ်အလီၢ်ဒီး တဲလီၤဝဲလၢ ခီပနံၣ် ကဘၣ်ရွ့ထီၣ်က့ၤယၤလၢစ့သၢကလီၢ်, လၢသၢသီအတီၢ်ပူၤလီၤ. တမျာ်တဖၣ်အိၣ်ဆိး တၢ်အလီၢ်န့ၣ်နဘၣ်လဲၤ ကီကီခဲခဲ, ဒီးမ့ၢ်လၢတၢ်စူၤလီၤသီအဃိ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတဖၣ်ဆူၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤအိၣ်ဘၣ်လၢတမျာ်တဖၣ် အကျါ တဆံလွံၣ်သီညါလီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤတဟဲရွ့ထီၣ်ယၤအဃိတမျာ်ခိၣ်တဂၤတဲယၤလၢ “ပှၤမ့ၢ်တဟဲရွ့ထီၣ်နၤန့ၣ် ပကဘၣ်မၤသံနၤလီၤ. ပပျဲက့ၤနၤတသ့ဘၣ်လီၤ.” နမ့ၢ်သံကွၢ်ယၤ, နပျံၤတၢ်ဧါန့ၣ်, ယသးပူၤ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတအိၣ် နီတစဲးဘၣ်. လၢယသးပူၤအိၣ်ဒၣ်ထဲကစၢ်ခရံာ်တဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ယနာ်လၢကစၢ်ယွၤကမၤပူၤဖျဲးယၤ လၢကျဲတဘိဘိ န့ၣ်လီၤ. ဖဲအပှဲၤထီၣ်တဆံလွံၢ်သီန့ၣ် ယသကိးတဂၤဟဲပၢၢ်ထီၣ် ဒီးအသကိးတဂၤ, ဒီးဟဲဃုကိးက့ၤယၤလီၤ. အသကိးအံၤမ့ၢ်တမျာ်တဖၣ်အသကိးစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဟံးန့ၢ်ဝဲစ့လၢယသကိးအအိၣ်ယဲၢ်ကလးဘး, ဒီးဒုးနဲၣ်ဝဲကျဲ အဃိ ယသကိးဟဲကိးက့ၤယၤသ့န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤအဘျုးဘၣ်ယၤလီၤလီၤဆီဆီထူးထူးတီၤတီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ                                           

လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤမ့ၢ်နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတုၤဒၣ်လဲာ်တၢ်သံအကဒုဟဲတုၤအိၣ်နၤဧါ. လၢတၢ်သံအကဒုပူၤဒၣ်လဲာ်, နမ့ၢ်သ့ထံၣ်က့ၤတၢ်ဘၣ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီး, နကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးအလီၢ်ဒီး သးသမူန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်  

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ပမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်လ့ပစီဂ့ၤ, ပမ့ၢ်တဘၣ်တၢ်လ့ပစီဂ့ၤ, ပကသ့ထံၣ်က့ၤနဘျုးနဖှိၣ်လၢ အဘၣ်ပှၤတဖၣ်ဒီးပကသ့စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤထီဘိအဂီၢ် ထိးဘၣ်ပသူၣ်ပသးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့ကညးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဇီၣ်မ့ 
ပလီဝ့ၢ်မုၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်,
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 29

PARTAKER OF GOD’S GRACE

Bible in a year – Zephaniah 1, Zephaniah 2, Zephaniah 3; Philippians 2:1-11;Proverbs 23:29-35, Proverbs 24:1-4

“…I have you in my heart, because both in my bonds and in the defense and confirmation of the Good News, you all are partakers with me of grace.”
Philippians 1:7 WEB

Paul said he was a partaker of God’s grace. How about us? How are we partakers of God’s grace and how do we respond to God’s grace? I would like to testify about God’s grace that He lavishly rained on me. In mid May, 1994, I was about 33 years old. I was not a pastor yet. I worked as a merchant for a seafood company. When villagers living near the ocean came to sell shrimp, I bought and delivered them to the company. One day when I delivered shrimp, the buyer did not have enough money to pay me. I came back empty-ended. On the way I encountered Rakhaing robbers who demanded 300,000 kyats from me. I did not have money so they took me as a hostage to their place. The robbers demanded from the company a ransom of 300,000 kyats in three days for my release. The place of the kidnappers was remote. It was the beginning of the rainy season so the weather was harsh. I was held imprisoned for 14 days because no one came after me and paid the ransom. One of the robbers said, “If no one comes after you, we have no choice but to kill you. We can’t let you go.”  If you asked me if I was afraid, I had to answer I was not afraid at all. In my heart was the full presence of Christ. Somehow, I was utterly convinced that God would find a way out for me one way or another.  On the 14th day, my friend showed up with his friend. His friend was also a friend of the robbers. My friend gave him 50,000 kyats and he showed him the way to rescue me. Indeed, it was God’s merciful grace that I got to partake in richly. 

Reflection

In your life, you will encounter adversity even in the shadow of death. In that dark place, God’s grace is available and if you partake in it, you will find redemption and life.

Prayer

Dear Father, touch our hearts to find Your grace and give You praises in painful and pleasant times. In Jesus’ Name we pray. Amen. 

Rev. Zaw Min
Palaw Wai Mu Karen Baptist Church
Myanmar