ပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ~ Value Others Above Yourselves

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀

ပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၁, ယံးရမံယၤ ၂:၁-၃၀, ဖံလံးပံၤ ၁:၂၇-၃၀, ဖံလံးပံၤ ၂:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၅:၁-၁၁

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်သဆၣ်ထီၣ်ပခံမ့ၢ်အိၣ်လၢခရံာ်အပူၤ, တၢ်အမုာ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံမ့ၢ်အိၣ်, သးအတၢ်ရ့လိာ်မ့ၢ်အိၣ်, တၢ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်သးကညီၤတၢ်မ့ၢ်အိၣ်သတးဒီး, လၢသုဆိကမိၣ်တၢ်ဒ်သိးသိး, အိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒ်သိးသိး, အိၣ်ဒီးသုသးတဖျၢၣ်ဃီ, ဒီးဆိကမိၣ်တၢ်တမံၤဃီအဃိဒီး, မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် ယတၢ်သးခုတက့ၢ်. လၢတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့ဒီးတၢ်ဟူထီၣ်သါလီၤကလီကလီန့ၣ်, မၤတၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသုသးသတးဒီး, မ်ပှၤပာ်ပှၤဂၤ ဂ့ၤန့ၢ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတက့ၢ်. သုတကွၢ်တဂၤလၢအတၢ်ဒၣ်ဝဲ, တဂၤလၢ အတၢ်ဒၣ်ဝဲတဂ့ၤ. မ်အကွၢ်တဂၤလၢ ပှၤဂၤအတၢ်, တဂၤလၢပှၤဂၤအတၢ်စ့ၢ်ကီးတက့ၢ်. သးတမံၤလၢအအိၣ်လၢ ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်, မ်အအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢသုပူၤတက့ၢ်.’’  
ဖံလံးပံၤ ၂:၁-၄ 

ဖဲ ၂၀၀၇ နံၣ်အပူၤန့ၣ်, ယဘၣ်တၢ်မၢယၤလၢယကလဲၤထံၣ်လိာ်သးလၢ ပှၤကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ခံဂၤ ဖဲလူၤသရဲၣ် တၢ်ရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်တၢ်မၤစၢၤဝဲၤလီၢ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, လၢအမ့ၢ် မီၣ်တံၢ်ဘ့းစတၢ်ဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤကညီတဖၣ် လၢအဟဲလၢယိၤကီၢ်ဒီး အအံၤမ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပဂီၢ်ခီဖျိလၢပမၤသကိးဘၣ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဒီး တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံယထံၣ်လိာ်သးဒီး သရၣ်ဒိၣ်သးဂ့ၤဒီး သရၣ်သးဆၢလီၤ. ပှၤကညီတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဟဲဒိၣ်ထီၣ်ဒီးအလိၣ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အလဲၢ်လၢကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယွၤန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးဘါထုကဖၣ်ဝံၤ, ပကွဲမုာ်ပှၤကညီတဖၣ်လၢ ကသူဝဲပ သရိာ်လၢ မုၢ်ဆါခီန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီးပှၤကတိၤအဲကလံးကျိာ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘါယွၤလၢဂီၤခီ, ပှၤကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘါ တၢ်လၢမုၢ်ဆါခီ, ဒီးမဲ့ကစံၣ်ကဲၣ်န်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘါတၢ်လၢဟါခီန့ၣ်လီၤ. မီၣ်တံၢ်ဘ့းစတၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအံၤ တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သၢဖုဒီးမူထီၣ်ဂဲၤထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ဟါခီတဘျီဖဲပထံၣ်လိာ်သးလၢရၣ်ဒိၣ်သးဂ့ၤအဟံၣ်ဒၢးန့ၣ်, အဝဲအတၢ်ကတိၤဒုးမူထီၣ် ဖံလံးပံၤ ၁:၁-၄ ယဂီၢ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်သးဂ့ၤတဲယၤလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်လၢကီၢ်ပယီၤဒီးယိၤကီၢ်မ့ၢ်ယွၤအတၢ်တိာ် လၢကဆှၢ ပှၤကညီခရံာ်ဖိတဖၣ်ဆူ ကီၢ်အမဲရံကၤဒ်သိးကရၤလီၤယွၤအတၢ်အဲၣ် အတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် လၢ အတူၢ်ဘၣ်တ့ၢ်ဝဲ မ့ၢ်ဝဲဒ်သိးကဘၣ်တၢ်လီၤပြံလီၤပြါဒ်ဂီၤထၢၣ်သၢတၢ်အိၣ်ဖှိိၣ်ဒီး ကစိာ်ထီၣ်ခရံာ်အတၢ်သးခု ကစီၣ် ဆူထံကီၢ်တဘ့ၣ်လၢ အတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤစှၤကွံာ်ဝဲလၢတၢ်အဲၣ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသးတစၢၢ်ဆၢလၢ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဘၣ်. အဝဲအသးစၢၢ်ဆၢအါလၢပှၤအဂၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တချုးယအိၣ်ဘှံးလၢမီၣ်တံၢ်ဘ့းစတၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်မူဒါ လၢစှၤနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ပှၤကညီတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး, တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢအပာ်ပှၤအဂၤအတၢ်လိၣ်တဖၣ် လၢအတၢ်လိၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိတၢ်တဲာ်အဂ့ၤတဖၣ် လၢပှၤကညီတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ကဲဝဲတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢယဂီၢ်တုၤလၢမုၢ်တနံၤဒီးဒုးဘူးထီၣ် ယၤလၢယွၤအတၢ်သးခုကစီၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မုၢ်တနံၤအံၤယမၤမ​​နုၤကသ့လၢ ယကပာ်ပှၤတဂၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်ယကစၢ်ဒၣ်ယဲလဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤသိၣ်လိယၤကျဲအဘၣ်လၢယကပာ်ပှၤဂၤဂ့ၤန့ၢ်ယကစၢ်ဒၣ်ယဲတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်စတဲန်ခြူ
မီၣ်တံၢ်ဘ့းစတၢ်ဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံးန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 30

VALUE OTHERS ABOVE YOURSELVES

Bible in a Year: Jeremiah 1, Jeremiah 2:1-30; Philippians 1:27-30, Philippians 2:1-11; Psalm 115:1-11  

“Therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, not looking to your own interests but each of you to the interests of the others.”  
Philippians 2:1-4 NIV

In 2007, I was asked to meet with a couple of Karen pastors at the office of Lutheran Social Services. Our church, Monte Vista Baptist Church, had sponsored several Karen families from Thailand and it had been a real blessing, working with these very humble and thankful people. I later met Pastor Tha Hgay and Pastor Tha Hser. The Karen church had grown and they needed a larger building to meet. After much conversation and prayer with the leadership at Monte Vista, we invited the Karen parishioners to use our facility in the afternoon. We had an English congregation meeting in the morning and a Mexican congregation meeting in the evening. This small congregation at Monte Vista was now hosting three churches and the church was coming alive.

One evening, at a gathering at Pastor Tha Hgay’s apartment, he told me a story that brought the passage in Phil 1: 1-4 alive for me. Pastor Tha Hgay told me that what they had been through in Burma and Thailand was a part of God’s plan to get the Karen Christians over to the United States to share the Good News of God’s Love in Jesus Christ. The pain they had gone through was for the purpose of being scattered like the early church, so the good news could be shared with people in this country who had lost their excitement about the love of Christ. He was not interested in his own pain and suffering, but more concerned about the needs of others.

Over the next few years, before I retired as Pastor of Monte Vista, the Karen people illustrated putting the needs of others ahead of their own many times. The impact that has had on my life then continues even today and brings me closer to God’s Good News in Jesus Christ.

Reflection

What can I do today to show someone that I value him or her?

Prayer

Father, please show me the right way to value others above myself. In Jesus’ name, I pray. Amen.

Pastor Stan Crews
Monte Vista Baptist Church
Phoenix, Arizona