စုကဝဲၤဒီးစိကမီၤ ~ Weapons And Power

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈

စုကဝဲၤဒီးစိကမီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယၡါယၤ ၁၇, ယၡါယၤ ၁၈, ယၡါယၤ ၁၉, ၂ကရံၣ်သူး ၁ဝ, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၆:၁၆-၃၁

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပဒုးတၢ်အစုကဝဲၤတဖၣ်န့ၣ်, တဘၣ်ဃးဘၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဘၣ်, မ့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢယွၤအပူၤ, တုၤအမၤလီၤပှီၢ်တိာ်အဒိၣ်အထီတဖၣ်, ဒီးတ့ၢ်လီၤကွံာ်တၢ်ကူၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်, ဒီးကယဲၢ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအသး ထီဒါ တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤန့ၣ်, ဒီးမၢကဲကုၢ်ကယဲၢ်တၢ်ဆိကမိၣ်တမံၤလၢ်လၢ်ဆူတၢ်စူၢ်ခရံာ်အပူၤလီၤ.’’ 
၂ကရံၣ်သူး ၁ဝ:၄-၅

ပကထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ကစီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤဖဲလၢထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်, လီၤလီၤဆီဆီ-ထံကီၢ်လၢအဒိၣ်အိၣ်ဒီး ဂံၢ်ဘါဆူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, ဖဲနံၤသဘျ့, ကလုာ်မုၢ်နံၤ, သုးမုၢ်သံၣ်ဘိအမုၢ်နံၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ထံကီၢ်ပၢပြးပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အဂံၢ်အဘါ, အစိအကမီၤဆူဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဒ်အမ့ၢ်စုကဝဲၤဒီးအပှၤသုးဖိအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒ် သိးအဒုၣ်အဒါသ့ၣ်တဖၣ်အသုတဆိကမိၣ်ဆံးအီၤ, အသုတဟဲမၤနၢၤအီၤအဂီၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်ဘီမုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဆိပာ်တဖၣ်လၢအစိအကမီၤကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မၤပျံၤထံကီၢ်လၢအထီဒါအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်မၤလိက့ၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအတၢ်အိၣ်မူလၢတၢ်သးခုကစီၣ်အပူၤ, ပသ့ၣ်ညါဘၣ်အဒုၣ်အဒါ, ဒီးပှၤထီဒါအီၤအါကတၢၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝ့ၢ်ကရံၣ်သူးလီၤ. စီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ်ဒုၣ်ဒါလၢအထီဒါအီၤ သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဒ် ‘‘ပှၤတၢ်မၢဖိအဘျၣ်, ပှၤမၤလီတၢ်, ဒီးပျိာ်လဲအသးလၢခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိ’’ (၂ ကရံၣ်သူး ၁၁:၁၃) အသိး, ဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတမ့ၢ်ထဲလၢပှၤတၢ်ချၢဘၣ်, လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤဒၣ်လဲာ်ပှၤလၢအထီဒါစီၤပီလူး အတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်, ဒီးစီၤပီလူးအတၢ်ကွဲးသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်အါမးလီၤ. ဒုၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်အိၣ်ဖျါလၢခိ မ့ၢ်ဝဲဒ်ပှၤစံးသ့ကတိၤသ့, တၢ်ကူၣ်တၢ်ဖးအထီလၢအထုးန့ၢ်ပှၤဂၤ, တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဖီခိၣ်, ဒီးဆှၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိးကတူၢ်လိာ်ယ့ၣ်ၡူးအဂၤတဂၤ, တၢ်သးခုအကစီၣ်အဂၤ (၂ ကရံၣ်သူး ၁၁:၄) န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကဟံးဃာ်စုကဝဲၤဒ်အမ့ၢ် ခရံာ်အတၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, ဒီးအတၢ်ဝံသးစူၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလၢ ယွၤအစိကမီၤ အဖီလာ်သတးဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်လ့ပစီမနုၤတဖၣ်အိၣ်လၢ ပကအဲၣ်ဒိးပိာ်ထွဲ ပှၤပျိာ်လဲအသးလၢခရံာ်အပှၤတၢ်မၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖျါလၢခိ ဒီးစူၢ်နာ်ယ့ၣ်ၡူးအဂၤတဂၤ ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်အသီတမံၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပျဲနသးစီဆှံကစၢ်ပၢနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိလံၤကိးဂၤလၢနတၢ်ကူၣ်သ့ ဒ်သိးပသုတကဒံကဒါဘၣ်လၢပှၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဖးလၢကထုးယံၤပှၤဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢနပှ့ၤက့ၤအီၤန့ၣ်တဂ့ၤ, လၢကစၢ်ခရံအမံၤပူၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံာ်စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့
ပှၤကညီဘျၢထံယွၤဂ့ၢ်ပီညါဖၠၣ်စိမိၤ
ကီၢ်လါ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 8

WEAPONS AND POWER

Bible in a Year: Isaiah 17, Isaiah 18, Isaiah 19; 2 Corinthians 10; Psalm 106:16-31

For the weapons of our warfare are not of the flesh, but mighty before God to the throwing down of strongholds, throwing down imaginations and every high thing that is exalted against the knowledge of God and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.”  
2 Corinthians 10:4-5 WEB

We will see in the news that nations, especially with mighty military capabilities, would display their strength and power to the world on their holidays, National Day, or Armed Forces Day by parading their weapons and troops. Through the exhibition a nation also warns the enemies not to underrate their military strength and mess with them. The intentions of the military forces include upholding territory, security, and sovereignty. 

If we learn about the ministry of Paul, we will find that those, most adversarial and oppositional against him, were from Corinth. Paul described them as “false apostles, deceitful workers, masquerading as Christ’s apostles” (2 Corinthians 11:13). The enemies of Paul were not just outsiders, they were also in the church who opposed the teaching and writing of Paul. These enemies were articulate, highly persuasive, and also conceited with their self-righteous knowledge and faith. Regrettably, they also misled church members to another Jesus and a different “good news” (2 Corinthians 11:4). Paul taught Corinthian church members to use the weapons of Christ’s patience and humility with the power of God and God will help the church members to be faithful to eternity.    

Reflection

What temptations are out there that might lead us to follow the ones masquerading as Christ’s apostles and believe in another Jesus and a different “good news”?

Prayer

Dear God, please guide Your children with Your wisdom so the schemes of men would not lead them to become doubtful and pull them away from the church You bought with Your blood.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Rev. Dr. Christopher Day
Karen Baptist Theological Seminary
Myanmar