ယွၤအစုမၤတၢ် ~ God’s Hands At Work

လါအ့ဖြ့ၣ် ၈, ၂၀၂၁

ယွၤအစုမၤတၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၉, ၅မိၤၡ့ ၁၀, လူၤကၣ် ၁၂:၁-၃၄,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၂:၇-၁၁

‘‘ဒီးမ့ၢ်ဝဲလၢ နပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒီးနတၢ်န့ၢ်သါ လၢနဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနစိဒိၣ်နကမီၤဒိၣ်, ဒီးလၢနစုယူာ်ထီၣ်အသးလီၤ.’’
၅မိၤၡ့ ၉:၂၉ 

တဘျီခါယဒိးလဲယသးလၢ Overseas Processing Entity (OPE) အပှၤမၤတၢ်ဖိ, လၢတၢ်အိးထီၣ်ကျဲလၢ ပှၤဒဲကဝီၤဖိ လၢကသုးလီၢ်သုးကျဲ ဆူထံကီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအပတီၢ် အိၣ်အါမး, လၢဒဲကဝီၤဖိတဖၣ် ကသုး အသးဆူထံကီၢ်အဂၤန့ၣ် လီၤ. မ့မ့ၢ်ယဲတခီ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢအမ့ၢ် ပှၤဆှၢလံာ်ဖိတဂၤဒီး ကိးမုၢ်နံၤ ဒဲးန့ၣ် ယဘၣ်ဆှၢတၢ်ပရၢအဒၢ ဒီး, ဟးဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ်, ပှၤလၢအမံၤလီၤလၢ ကဘၣ်ထီၣ်ကဘီယူၤတၢ်မၤလိသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ပရၢတဖၣ်န့ၣ် အါဒၣ်တက့ၢ် ဖျါပှဲၤဒီးတၢ်သးဖှံ တၢ်မုၢ်လၢ် ခီဖျိ အသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဝဲလၢကသုးဘၣ်အသးဆူထံကီၢ်အဂၤဘူးလံန့ၣ်လီၤ. တနံၤန့ၣ်, ယဝံထီၣ်ယတၢ်ပရၢအဒၢ ဒီးဟးဆှၢ တၢ်ပရၢဖိ တဖၣ် ဆူဟံၣ်ဒူၣ်လၢကဘၣ်ထီၣ်တၢ်မၤလိအခါ, ယလီၤဘှံးဒိၣ်မး, မ့ၢ်လၢဟံၣ်တဖျၢၣ် ဒီးတဖျၢၣ်အတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ ယံၤဝဲအဃိလီၤ. ဖဲလံာ်ဒၢဘူးတ့ၢ်ကလၢာ်, ဒီး ယလဲၤတုၤဆူဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်, ဟံၣ်ကစၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ယၤ, ‘‘ ဖိဒိၣ်ခွါဧၢ, နဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢယတဲတၢ်ဒီးနၤ ကသ့ဧါ.’’ ယစံးဆၢသ့လီၤ. ဟံၣ်ကစၢ်ဝဲအံၤအဝဲဖျါလၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်သး ဒ့ဒီ လၢကသုးအသးဆူထံဂၤကီၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးစံးဘၣ်ယၤ, ‘‘ယဝၤတအိၣ်ဘၣ်. ယဖိသၢဂၤအနီၢ်ဆံးဒံး. ယကတိၤ ပှၤကျိာ်တဘၣ်ဘၣ်. ထံကီၢ်လၢ ယလဲၤတတုၤ နီတဘျီအံၤကကီစ့ၢ်ကီးလၢယဂီၢ်ဧါ.’’ မ့ၢ်လၢအဝဲမ့ၢ်ပှၤ ခရံာ်ဖိဒီး ယစံးဆၢအီၤ, ‘‘တၢ်ကီတၢ်ခဲကအိၣ် ဘၣ်ဆၣ် ယွၤအစုမ့ၢ်ဆှၢနၤ ဒီးနလဲၤခီဖျိအီၤသ့ဝဲလီၤ.’’ ယစံးတၢ်ဝံၤဒီး ယဟဲက့ၤလၢကျဲအခါ ယကွၢ်တရံးကဒါက့ၤအီၤ ဘၣ်ဖဲ အကွၢ်ထွဲက့ၤယၤ အခါ, ဖျါလၢအမဲာ်န့ၣ် နံၤကမှံဝဲလၢ ကသဂၢၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. အတၢ်နံၤကမှံကမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ပနီၣ်လၢ အကသန့ၤအသးလၢ ယွၤတဂၤ လၢအဒုးဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢဒဲကဝီၤ ခီဖျိလၢအစိဒိၣ်အကမီၤဒိၣ်ဒီး ယွၤအံၤကယူာ်ထီၣ်အစုလၢအလိၤခါဆူညါလီၤ.

ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဧၢ, မ့ၢ်ယွၤအစုဆှၢနၤဒီးမၤတၢ်ဒီးနၤစ့ၢ်ကီးဧါ. ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ, ဖဲနဖိတဒိကနၣ်နကလုၢ်, ဖဲနဟံၣ်ဖိ ဃီဖိတဖၣ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး, ဖဲနတၢ်ဖံးတၢ်မၤဟါမၢ်ကွံာ်, ဖဲတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဘၣ်နၤအခါ, (မးသဲ ရ:၂၄-၂၅), တဲပှၤ လၢထံကလုၢ်ဘၢတၢ်, ဒီးကလံၤကအူဆူၣ်ဘၣ်ဟံၣ်တဖၣ်လၢအသူၣ်လီၤအသးလၢလၢၢ်ခိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ.  ဘၣ်ဆၣ်ဟံၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဂၢၢ်ဝဲမ့ၢ်လၢသူၣ်အသးလၢလၢၢ်ဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပအိၣ်ပဆိးလၢယွၤပူၤ ဖဲယွၤအစုမၤတၢ် လၢပဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တနံၤအံၤ နကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤနသးလၢ ယွၤအစုမၤတၢ်လၢနဂီၢ် ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

စၢ်ဧၢ, မၤစၢၤဘၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢအအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢနပူၤတဖၣ် လၢကပျဲ နစုအတၢ်မၤ လၢအတၢ်လဲၤကျဲ တုၤအဝံၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဆၢန့ၣ်ဝါ
လ့ခၢၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
လ့ခၢၣ်, နံၣ်ဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 8, 2021

GOD’S HANDS AT WORK

Bible in A Year: Deuteronomy 9, Deuteronomy 10; Luke 12:1-14;
Psalm 42:7-11 

“Yet they are your people and your inheritance, which you brought out by your great power and by your outstretched arm.” 
Deuteronomy 9:29 WEB

Once, I got a job at Overseas Processing Entry (OPE).  They made arrangements for those who would be resettled in foreign countries. There were many steps to follow for those who would be resettled overseas. I worked as a postman. Each day, I had to deliver many letters and inform them they had to take lessons about travelling on a flying trip. Most of the people who received the letters were happy with the hope to start a new life soon. One day, I was delivering letters and got really tired because houses were distant from one another. I had only a few letters left to deliver. When I got to a house, the lady of the house told me, “Nephew, can you give me a little time and talk to me?” I told her I could. She was ambivalent about relocating to another country. She told me, “I do not have a husband. My children are very little. I can’t speak another language. Do you think things are going to be too hard for me in that foreign country I have never been to? I answered, “Things will be hard, but God’s hands will be at work for you and you will be able to overcome them.”  Then, I left. When I turned to look at her, I saw a smile on her face. To me, her smile was a symbol that she would depend on the God who would bring her out of the camp by His power and deliver her with His outstretched arm.

Dear brothers and sisters, do you know God’s hands are at work for you?  When you face troubles, when your children are disobedient, when your family members do not get along, when you lose your job, when you become ill, Matthew 7:24-25 tells us that the flood will come and the storm will rage on the house built on the rock as well. However, this house will stand stable on the rock. Let us live resolutely in God’s hands that are at work for us. 

Reflection

Today, how would you remind yourself that God’s hands are at work for you?

Prayer

God, please help our brothers and sisters, whose lives are built on You, to allow Your hands to guide us to the end. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Hser Nay Wah
Lincoln Karen Baptist Church
Lincoln, Nebraska