ယွၤလၢပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ ~ The God We Can Trust

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၇, ၂၀၂၁

ယွၤလၢပနာ်န့ၢ်အီၤသ့

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၅မိၤၡ့ ၂၈:၁၅-၆၈, လူၤကၣ် ၁၈:၁-၃၀,
စံ:ထီၣ်ပတြၢၤ ၄ရ:၁-၉

‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်စံး, တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသသ့ဘၣ်န့ၣ်, ယွၤမၤဝဲသ့လီၤ.’’
လူၤကၣ် ၁၈:၂၇

ပထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢအအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢခဲလၢာ်, တၢ်လၢမၤဝဲတသ့ဘၣ်အိၣ်ဝဲအါမံၤလီၤ. ထီဘိပှၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိလိၣ်ဘၣ်ပှၤလၢကမၤစၢၤအီၤလီၤ. ယွၤမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်သန့ၤအလီၢ်လီၤ. တၢ်လၢပမၤဝဲ တသ့ဘၣ် တဖၣ်န့ၣ်, ကစၢ်လၢပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဝဲတဂၤကမၤန့ၢ်ပှၤလီၤ. ပနာ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢပမၤတန့ၢ်သ့ဝဲ န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ, ယကအုၣ်ယသးလၢ ယွၤမၤတၢ်သ့ခဲလၢာ်, ဒီးတၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ.

ဖဲယလဲၤထီၣ်လံာ်စီဆှံအခါယမၤလံာ်တဘၣ်နီတစဲးဘၣ်. တလါတဘျီတၢ်ဒိးစဲးန့ၣ်, ယဒိးစဲးယမၤန့ၢ်အမးအါ ကတၢၢ်တဆံခံမးထဲလံာ်တဘ့ၣ်လီၤ. လံာ်အဂၤတဖၣ်ယန့ၢ်ဒၣ်လွံၢ်မး, နွံမး, ခွံမးလီၤ. ဖဲကၠိထီၣ်မၤလိတၢ်အဆၢ ကတီၢ်, ကၠိခိၣ်ကိးထီၣ်ယမံၤဒီးတဲယၤ, က့ၤဟံးန့ၢ်နတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢဘီဒၢၢ်, နက့ၤလၢနဟံၣ်သ့လံ. ကၠိခိၣ်တဲယၤ အစှၤကတၢၢ်တနွံခံဘျီသၢဘျီလီၤ. ဘၣ်တနၤ, ယတံၤသကိးတဖၣ်မံလၢာ်လံယမံတန့ၢ်ဘၣ်, ယဆိကမိၣ်တၢ်ဒ်သိး ယမၤလံာ်ကဘၣ်ထီၣ်အဂီၢ်ယကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်. ဒီးယသးန့ၣ်စံးဘၣ်ယၤ, ‘‘ယွၤမ့ၢ်ဃုထၢနၤ ဒီးယွၤကမၤစၢၤနၤလီၤ.’’ တဘျီဃီယဆ့ၣ်နီၤဒီးယဃ့တၢ်လၢကစၢ်ယွၤလီၤ. ယစံးဘၣ်ကစၢ်ယွၤ,  နမ့ၢ်ဃုထၢယၤဒီးဒုးထံၣ်ယၤလၢတၢ်ပနီၣ် တမံၤမံၤတက့ၢ်. ယမံနီၤ, ယဘံၣ်လီၤယမဲာ်ဒီးယထံၣ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢ, ကစၢ်ယွၤဒုးသ့ၣ်ညါယၤလၢ,  အဃုထၢ ယၤန့ၣ်လီၤ. ယဆ့ၣ်နီၤဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်, ယတဲဘၣ်ကစၢ်ယွၤ, ‘‘တၢ်ပနီၣ်လၢယထံၣ်ခဲအံၤမ့မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢနဃု ထၢယၤအတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်, ဟ့ၣ်ယၤခိၣ်ဖးတၢလွံၢ်နံၣ်လၢာ်လၢကကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်သးလၢယဂီၢ်တက့ၢ်.’’ ကစၢ်ယွၤ မၤတၢ် လီၤလိၢ်လီၤလးတုၤဒၣ်လဲာ်ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤဒ်ယဃ့အသိး ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ယၤခိၣ်ဖးတၢလွံၢ်နံၣ်လၢာ်ဒီးယဖျိထီၣ်ဘၣ်ကၠိပှဲၤဒီးတၢ်လၤကပီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသ့ ဘၣ်န့ၣ်ယွၤမၤ သ့ဝဲလီၤ. တၢ်လၢယွၤမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်. နာ်ယွၤတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပဒိးသန့ၤပသးဒီးမနုၤတမံၤလဲၣ်. တၢ်လၢပကြၢးဒိးသန့ၤပသးဒီးပနာ်န့ၢ်အီၤသ့လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်မ့ၢ်ယွၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်လၢပှၤကညီမၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်ယွၤမၤဝဲသ့လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်  

ပၢ်ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ပှၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်လီၤ. ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးမၤစၢၤပှၤ, ဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအနာ်တၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်မါညိတ့ၣ်
အမဲရကၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိသရိာ်တၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်မဟၣ်
အိၣ်မဟၣ်, နဘြၤစကၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 17, 2021

THE GOD WE CAN TRUST

Bible in A Year: Deuteronomy 28:15-68; Luke 18:1-30; Psalm 47:1-9 

“But he said, “The things which are impossible with men are possible with God.””  
Luke 18:27 WEB

There are many things we, on earth, simply cannot do.  We are always in need of others’ help in one way or another. God is our refuge. The God  we worship can do what we cannot do. We believe what is impossible with men is possible with God. Here, I would like to give testimony about how God made possible what was impossible for me.

When I was in Bible school, I just did not do well academically. On a monthly test, my highest score was only 12. My other scores were seven, eight, or nine marks. The principal called me into his office and said, “Go back to your dorm, take your stuff, and go home.” He kept saying that about two or three times a week. One night, everyone was fast asleep, but I could not sleep. I wondered what I should do to improve my studies. My heart told me, “If God chose you, He would help you.” Right away, I got up and prayed. I told God, “If You actually are choosing me, let me see a sign!”  I lay down, closed my eyes, and saw a sign.” I got up again and prayed, “God, if that was the sign you chose me, give me first prize every year for four years; that would become my testimony.”  God performed an extraordinary miracle that shocked everyone. God gave me first prize every year for four years and I graduated with high honors. What is impossible with man is possible with God. Trust God.

Reflection

What do we depend on? Only on God can we rely completely; only in God can we trust fully. The reason is that what is impossible with man is possible with God. 

Prayer

God, You are omnipotent. Bless us, help us, and give us faith.
In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Rev. Mahn Nyunt Tin
American Karen First Karen Baptist Church of Omaha
Omaha, Nebraska