ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်ကပီၤ ~ God Is My Light

လါအ့ဖြ့ၣ် ၇, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်ကပီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၆, ၅မိၤၡ့ ၇, ၅မိၤၡ့ ၈, လူၤကၣ် ၁၁:၃၃-၅၄, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၂:၁-၆

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကပီၤအိၣ်လၢနပူၤန့ၣ်, ဒ်အသုတမ့ၢ်တၢ်ခံးတဂ့ၤဒီး ပလီၢ်နသးတက့ၢ်.’’
လူၤကၣ် ၁၁:၃၅

လၢပတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤပူၤ ပဘၣ်လဲၤခီဖျိ ဒီးတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်အါမံၤလီၤ. ဖဲပလဲၤခီဖျိဘၣ်သးသမူ အတၢ်မၤကွၢ်, ဒီးပတူၢ်ဘၣ်တၢ်အံၤအခါ, ကဲထီၣ်ဝဲသ့ လၢပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်ဝဲ, ဒီးပတအဲၣ်ဒိးအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ် လၢၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ပဃုကျဲအါဘိလၢကမၤမုာ်ပသးဘၣ်ဆၣ် တၢ်သးမံတအိၣ်ဒီးပှၤနီတဘျီဘၣ်. စးထီၣ်လၢ ယနီၢ် ဆံးခါ တုၤလၢယဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်,  တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတအိၣ်လၢဟံၣ်ပူၤဘၣ်, အိၣ်ထဲတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လီၤ. ယမိမၤ သကိးတၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ယတထံၣ်ယပါလဲၤထီၣ်တၢ်ဘါယွၤကၠိ ခီဖျိအဃုဖံးဃုမၤအီၣ်တၢ်လၢတၢ်ချၢ လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ဟဲက့ၤတဘျီလၢ်လၢ်, ဃုဝဲတၢ်အ့ၣ်လိာ်ဒီးယမိ, သူစ့ၢ်ကီးတၢ်မူတၢ်ဘှီး, ဒီးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလီၤ. ယဝဲၢ်ခွါသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးယီၢ်ထီၣ်ယပါအခီၣ်လီၢ်လီၤ. ကိးနံၤဒဲး ယမိလုၢ်အီၣ်သးသမူလၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤ, ဒီးယဲ စ့ၢ်ကီး တသ့ဖဲအသ့ယဂုာ်ကျဲးစၢးမၤစၢၤယမိဒီးကွၢ်ထွဲယပုၢ်ဆံးဖိတဖၣ်လီၤ. ခီဖျိမိၢ်ပၢ်ခံဂၤတၢ်အိၣ်သးဒ်အံၤ ယံာ်တ့ၢ်လံအဃိ, ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတမုာ်တပၢၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ယမုၢ်လၢ်ထီဘိလၢ ယဟံၣ်ဖိဃီဖိကအိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ် တၢ်ကွံလီၤ. ဖဲလၢယဒိၣ်ထီၣ်အခါ ယသးပူၤပှဲၤထဲတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး, ဒီး ယတၢ်ဆိမိၣ်တၢ်ထံၣ်တဖၣ်ဆှၢယၤဆူ တၢ်ခံးသူကျါဒီးယတူၢ်တန့ၢ်အဃိ, ယဟးထီၣ်လၢဟံၣ်ပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤတပာ်လီၤတဲာ်ယၤဘၣ်. ယွၤဒုးထံၣ်လိာ်ဘၣ်က့ၤယသးဒီးပှၤလၢအအဲၣ်ယၤတဖၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤလၢကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. ယမၤလိဘၣ်လံာ်စီဆှံ, ဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံ, ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီးဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲလၢယဘၣ်သဂၢၢ်က့ၤ ဒီး ခရံာ်အခါ, ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်သးမံလီၤ. ခဲအံၤ ယထံၣ်ဘၣ်လၢယမိၢ်, အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ခံစုတစု, ဒီးအုၣ်စ့ၢ်ကီးအသး, ဒီးအသးအိၣ်ထဲကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ, အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလီၤ. ဒ်မိၢ်အဂ့ၤတဂၤလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ အသိး, ကွဲစ့ၢ်ကီး ယပၢ်ဒီးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤ ကမၤတၢ်လီၤလးလၢယၤ ဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိ အဂီၢ်လီၤ. ‘‘ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်ကပီၤဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယကပျံၤမတၤတဂၤလဲၣ်. ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ် အဘါလီၤ. ယကပျံၤမတၤတဂၤလဲၣ်’’ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၇:၁). 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ကပီၤအိၣ်လၢပသးပူၤအံၤမုၣ်ကီၤလံၢ်အဲၣ်ဒိးမၤခံးအီၤလီၤ. ဒ်သိးပထီဒါမုၣ်ကီၤလံၢ်ကသ့အဂီၢ်, ပကပျဲယွၤအတၢ်ကပီၤ ပၢပသးသမူ နဲၣ်ပကျဲ ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်
ပၢ်ဧၢ, မ်နတၢ်ကပီၤ ပၢယသး ဒီးနဲၣ်ယကျဲထီဘိတဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ဒ့လယၣ်လူ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 7, 2021

GOD IS MY LIGHT

Bible in A Year: Deuteronomy 6, Deuteronomy 7, Deuteronomy 8;
Luke 11:33-54; Psalm 42:1-6

“Therefore see whether the light that is in you isn’t darkness.”  
Luke 11:35 WEB

On life’s journey, we go through many difficult experiences. When we face adversity and feel miserable, it can lead to hopelessness and even the desire to cease to exist. We try to find ways to make us happy, but true happiness is not there to grasp. Since I was little, fights, not love, inhabited my home. My mother served in the church, but I never saw my father attend church because he had to find work somewhere else. Whenever he came home, he instigated fights and used alcohol. He was also physically abusive toward my mother. My older brothers, unfortunately, followed his steps.  Each day, my mother had to make a living by selling goods, and I tried to help her and take care of my younger siblings as much as  I could. This went on for so long and there was never peace in our home. I always hoped my home would be filled with love. Growing up, my heart was full of pain and my thoughts often took me to a very dark place. I could no longer take it and left home.  But, God prepared for me to meet with those who love me and encourage me with the word of God. I started studying the Bible and prayed, which gave me strength. Since I met Jesus Christ personally, I have peace and contentment. Now, my mother is born again and often testifies of God’s love. Her heart is filled with scriptures and humility. As a good mother, she also invites my father and siblings to repent and draw near to God. It is my fervent hope that, one day, God will perform a miracle for my family. “Yahweh is my light and my salvation. Whom shall I fear? Yahweh is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?” (Psalm 27:1)

Reflection

Satan wants to darken the light within us. In fighting against Satan, how should we let God’s light rule our hearts and lead our ways?

Prayer

Dear Father, may Your light rule our lives and lead our ways for ever and ever. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Naw Daylia Loo
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona