ပသးသမူဆၢစဲဘူးလၢပတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ဧါ ~ Our Souls Crave Connection With Our Creator

လါအ့ဖြ့ၣ် ၄, ၂၀၂၁

ပသးသမူဆၢစဲဘူးလၢပတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ဧါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁, ၅မိၤၡ့ ၂:၁-၂၃, လူၤကၣ် ၉:၅၇-၆၂,
လူၤကၣ် ၁၀:၁-၂၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၄၁:၁-၆

‘‘ဒီးဃၣ်လီၤအသးဆူအပျဲၢ်အဘီၣ်အအိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤကစုဒု, မဲာ်လၢအထံၣ်တၢ်လၢသုထံၣ်ဘၣ်န့ၣ်, ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယစံးဘၣ်သု, ဝံဒီးစီၤပၤအါဂၤ, တၢ်မိၣ်ထံၣ်ဘၣ်အသးလၢတၢ်လၢသုထံၣ်န့ၢ်ဒီး, တထံၣ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်. ဒီးတၢ်မိၣ်နၢ်ဟူဘၣ်အသးလၢတၢ်လၢသုနၢ်ဟူန့ၣ်, ဒီးတနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲဘၣ်.’’ 
လူၤကၣ် ၁၀:၂၃-၂၄ 

ယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢခရံာ်ဖိအဒူၣ်ဖိထၢဖိလီၤ. ယန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသနာ်က့, ယတအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့ဘၣ်. စီၤပၤကူၣ်သ့တဂၤ စံး, ‘‘တၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကကဲထီၣ်, ဒီးတၢ်လၢအမၤတ့ၢ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အကမၤအသးလီၤ. ဒီးတၢ်အသီတအိၣ်လၢမုၢ်အဖီလာ်ဘၣ်’’ (စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁:၉). တၢ်တသီဝဲနီတမံၤလၢ မုၢ် အဖီလာ်ဘၣ်. ယသးန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးသိး ဖဲစီၤအၤဒၣ်ထီဒါယွၤဝံၤလၢခံတနံၤလီၤ. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ယဒိၣ်ထီၣ် ဘၣ်လၢခရံာ်ဖိအဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီး ယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢပသးအန့ဆၢၣ်မ့ၢ်တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ, တၢ်က့ၣ်တၢ်ကါလီၤ. ပယွၤ, ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တဂၤ, အတၢ်ဘှီပသးန့ၣ်, ပလိၣ်ဘၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်ပတဲတလၢာ်ဘၣ်. ဖဲယအိၣ် ၁၂ နံၣ်အခါ, ပသုးဘၣ်ပသးဆူကီၢ်အမဲရကၤခီဖျိလၢ ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤလီၤ. ဒ်ပှၤ ၁၂ နံၣ်ဖိတဖၣ် အန့ဆၢၣ် အသိး, ယတသ့ၣ်ညါဒီးယသးတစဲဘၣ်လၢ နီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်ဘၣ်. ယဆၢလၢယသးစဲတ့ၢ်လီၤ. အဂ့ၢ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ် နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါယွၤဆိဒီးနတၢ်အိၣ်မူကဂ့ၤဝဲဆိန့ၣ်လီၤ. တချုးယအိၣ်လၢ အရံၣ်စိနါန့ၣ်, ယထီၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်, ဒီးဖဲန့ၣ်, ယမၤလိဘၣ် ဘူးဒးတၢ်ဘါအတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် ဒီး အတၢ်အိၣ်မူကျဲတဖၣ်လီၤ. လၢခံ, ယထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိအခါ ယမၤလိဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ.      

ဘၣ်မနုၤပှၤကညီတဖၣ်အဲၣ်ဒိးဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မနုၤကဲထီၣ်သးလၢပသံဝံၤအလီၢ်ခံလဲၣ်. မ့ၢ်လၢ, ပသး အညါပူၤလၢတၢ်လီၢ်အယိာ်န့ၣ်, ပသ့ၣ်ညါ လၢပှၤတ့လီၤပှၤကစၢ်တဂၤအိၣ်ဝဲဒီး, ပဆၢစဲးဘူးဒီးအီၤဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ် န့ၣ်လီၤ. သနာ်က့, ယွၤလၢပှၤကညီတ့တဖၣ် မၤစၢၤပှၤတသ့လၢပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်ပာ် ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒ်လုၢ်လၢ်ထူသနူအဃိ ပလဲၤကပာ်ကွံာ် ယွၤအတၢ်တိာ်တဖၣ်လီၤ. ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယမူဒါအိၣ် သပှၢ်တၢၢ် လၢယကဘၣ်မၤစၢၤပှၤတဖၣ်လၢ အကစဲးဘူးဒီးတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်, လၢသူၣ်ဒီးသးန့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံာ် အနံၣ် ၂၀၀၀ ဘျဲၣ်ဘျဲၣ်, ဒ်ပဖးဘၣ်ဖဲ လူၤကၣ် ၁၀:၁-၂၄ န့ၣ်, ကစၢ်ခရံာ်ဆှၢလီၤအပျဲၢ်တဖၣ်လၢ ကမၤစၢၤပှၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢကသ့ၣ်ညါပှၤလၢအတ့လီၤအဝဲသ့ၣ် ဒီးကစဲဘူးဒီးတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်လၢသူၣ်လၢသးအဂီၢ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ်အံၤ, ကစၢ်ခရံာ်ဆှၢလီၤနၤဒီးယၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပမ့ၢ်ဝဲသိဖိတဖၣ်လၢထွံၣ်မံၤ အကျါလီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ကကွၢ်ပှၤဒီးကအဲၣ်ဒိးဆၢ လီၤဂာ်ဒီးပှၤဧါ. မ့တမ့ၢ်, ဟီၣ်ခိၣ်ကွၢ်ပှၤ ဒ်သိဖိလၢဟးတကျဲၢ်တကျဲၢ်, ဒ်တၢ်မံၤလာ်လၢကသူတခွး လၢထွံၣ်မံၤအဂီၢ် ဧါ. ပဝဲ, ခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ပအိၣ်ဒီး တၢ်စံးဆၢသ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ ကယဲၢ်မ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်သပှၢ်တၢၢ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ဒူဝဲလၢ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢအကမၣ်လီၤ. အန့ၣ်သတး, ပကဘၣ်အိၣ်မူ ဒူန့ၢ်ဒံးအလီၢ် လီၤ. ဒီးတၢ်သဘျ့ဒီးတၢ်သးဒူ ဟဲဝဲလၢတၢ်စဲဘူးဒီးတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်, နမၤစၢၤပှၤလၢအသးသမူကစဲဘူးလၢတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ဧါ. မ့တမ့ၢ် နမၤဒၣ်ထဲလုၢ်လၢ်ထူသနူတဖၣ်ဧါ. ပကအိၣ်မူဒူအါထီၣ်လၢခရံာ်အဂီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤလၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်, တၢ်လၢပထံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတထံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မၤစၢၤပှၤလၢပအိၣ်မူလၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ ဖဲမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အဆၢကတီၢ်အံၤ, ဖဲတၢ်ဖျါဒ်ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်မၤနၢၤတၢ်သနာ်က့, ပသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်ဒုးဘၣ်တၢ်မၤနၢၤတ့ၢ်အီၤဝံၤလံလၢနၤလီၤ.  လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ, အၤမ့ၣ်.

ရၣ်ကၠ့မ်စ်စံလ်
အ့ဘ့ၣ်န့စၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 4, 2021

OUR SOULS CRAVE CONNECTION WITH OUR CREATOR

Bible in A Year: Deuteronomy 1, Deuteronomy 2:1-23; Luke 9:57-62,
Luke 10:1-24; Psalms 41:1-6

“Turning to the disciples, he said privately, “Blessed are the eyes which see the things that you see, for I tell you that many prophets and kings desired to see the things which you see, and didn’t see them, and to hear the things which you hear, and didn’t hear them.””  
Luke 10:23-24 WEB

I was born in a Christian family. I was saved, but had no freedom. A wise king once said, “What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun” (Ecclesiastes 1:9). There is really nothing new under the sun from the time of Adam until now. My heart is the same as the day after Adam disobeyed God. But, it was by God’s grace that I grew up in a Christian family and learned about the nature of our fickle hearts. Oh, how we need our Savior to heal and change our hearts! When I was 12, we moved to the United States through the UN Refugee program. As with most 12-years-olds, I did not really know or care about my spiritual well-being. I wish I did because the sooner we know God, the better our lives will be. Before I settled in Arizona, I grew up attending Thai Elementary School, where I learned the Buddhism ways of thinking and ways of life. Moreover, I took the world religion class in college and was intrigued. 

Why do humans have an insatiable interest in after-life? Why? Because, deep down inside us, we know someone created us and there is a longing for a connection with the Creator.  However, man-made religions cannot help us find the Creator. If we treat our faith as rituals, customs, and traditions, we will be missing God’s purposes. I feel responsible and passionate about connecting people with the Creator, the true God, in heart and soul. Over 2000 years ago, in Luke 10:1-24, Jesus sent His disciples to help people to know the Creator and be connected to Him. In 2020, Jesus is sending you and me. We are lambs among wolves. Can the world look at us and desire to be like us? Or Is the world looking at us like a limp lamb, an easy meal for the wolves? We, Christ’s church, have answers to all the world problems of this world. Yes, we do. The world is bold with their false zeal. So, we just need to live even bolder. And freedom and boldness come from being connected with the Creator. 

Reflection

Church, are you connecting people’s souls to the Creator? Are you just going through the motions with rituals and traditions? How can we live bolder for Christ?

Prayer

God, Creator of all things, seen and unseen, please help us to live fearlessly in this last generation, where the wicked seem to be winning, but we know the battle is already won. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah James Zeal
Ebenezer Karen Baptist Church
St. Paul, Minnesota