နီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် ~ Key To Success

လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၀, ၂၀၂၁

နီၢ်ဝံာ်ခံလၢတၢ်မၤနၢၤအဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၅မိၤၡ့ ၁၃, ၅မိၤၡ့ ၁၄, လူၤကၣ် ၁၃:၁-၃၀,
ကတိၤဒိ ၉:၁-၁၂

‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမ့ၢ်ပှၤစီဆှံတကလုာ်လၢယွၤသုကစၢ်အဂီၢ်, ဒီးယွၤဃုထၢသု, ဒ်သိးသုကကဲထီၣ်ပှၤတကလုာ်လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအဂီၢ်, လၢပှၤကိးကလုာ်ဒဲးလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဖီခိၣ်လီၤ.’’
၅မိၤၡ့ ၁၄:၂

(၁) (ကတိၤဒိ ၉:၉-၁၀), ‘‘ဟ့ၣ်တၢ်ကူၣ်သ့လၢပှၤကူၣ်တၢ်သ့တက့ၢ်, ဒီးကကူၣ်တၢ်သ့ဒိၣ်ထီၣ်လီၤ. ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါပှၤတီပှၤလိၤလၢတၢ်တက့ၢ်, ဒီးကန့ၢ်တၢ်အါထီၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့အခီၣ်ထံး, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်စီဆှံတဂၤန့ၣ်မ့ၢ်တၣ်ကူၣ်တၢ်ဆးလီၤ.’’ ပကဖးဘၣ်လၢသရၣ်ထံၣ်သၣ်ပၠၣ်အတၢ်ကွဲး, ခရံာ်နံၣ် ၁၈၂၄-၁၈၅၄, ပှၤကညီဒီးအတၢ်ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤ, အပူၤ, မုၢ်တနံၤဖဲပပှၤကလုာ်ထံၣ်ဘၣ်က့ၤအလံာ်, ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲဝဲဒိၣ်မးလီၤ. မ့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ကီး ကလုာ်တကလုာ် လၢအပာ်ဒိၣ်ယွၤ, အဲၣ်ထူကလုၢ်ယွၤကထါလီၤ. ပမိၢ်ပၢ်ဖံဖုတဖၣ် ကျဲးစၢးဝဲနီၢ်နီၢ် အဃိ, ကညီအလံာ်အလဲၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဒီး လၢအကျါ ဖဲ ၁၈၅၃ နံၣ် န့ၣ်,  ကညီလံာ်စီဆှံအသီဒီး အလီၢ်လံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်က့ၤအီၤကဲထီၣ်က့ၤလံာ်တကတြူၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်စံးဘျုးယွၤလၢ အဟ့ၣ်ပှၤပမိၢ်ပၢ်ဖံဖု တဖၣ်မ့ၢ်ပှၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢပဝဲဖိလံၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

(၂) (လူၤကၣ် ၁၃:၃၀),‘‘ ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ပှၤအိၣ်လၢခံတဖၣ်န့ၣ် ကအိၣ်က့ၤလၢညါ ဒီး ပှၤအိၣ်လၢညါတဖၣ်န့ၣ်, ကအိၣ်က့ၤလၢခံလီၤ.’’ ပကဖးဘၣ်စ့ၢ်ကီးလၢသရၣ်ထံၣ်သၣ်ပၠၣ်အတၢ်ကွဲး, ခရံာ်နံၣ် ၁၈၅၄-၁၉၁၄, ပှၤကညီ ဒီးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်, အပူၤ, ပဖးဘၣ်လၢ, ဖဲတၢ်သးခုကစီၣ်တုၤအိၣ်က့ၤပှၤ, ဒီးပမဲာ်စီၣ်နါစီၣ်ထီၣ်လီၤ. ပဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါက့ၤဒ်ပှၤတကလုာ်, ဖဲအဲကလံးမၤန့ၢ်က့ၤ ကီၢ်ပယီၤလာ်ခီန့ၣ်လီၤ. ဆၢကတီၢ်တုၤအိၣ်က့ၤ ပဝဲကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ ကီၢ်အမဲရကၤအပူၤတဖၣ်, လၢပကသ့ၣ်ညါ လၢယွၤဆှၢဃီၤပှၤန့ၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ဒ်သိး ပကကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်အုၣ်အသးလီၤ. မ်ပကမ့ၢ်ပှၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢယွၤအဘီအမုၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်, ဖဲပှၤကညီဘျၢထံခရံာ် ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အိၣ်သူၣ်လီၤအသးတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.  မ်ကမ့ၢ်ဒၣ်လၢယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်က့ၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ခဲလၢာ်မ့ၢ်ဒၣ်လၢ ယွၤ အဘျုးအဖှိၣ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဘၣ်ပှၤအဃိ ပမၤဘၣ်ဒံးယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. မ်ပသုတဝံသးကၢၣ်လၢ ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤတဂ့ၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဆီၣ်သနံးပှၤလၢကျဲအါမံၤဘၣ်ဆၣ်ယွၤအစုတဖုၣ်လၢပဂီၢ်ဘၣ်. ပတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်, ပတၢ်လဲၤခီဖျိ တကတီၢ်ဘၣ်တကတီၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ထီဘိပိာ်ထွဲထီၣ်က့ၤအခံလၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါမးလၢ ပတထံၣ်တုာ်ကွၢ်ဖျါဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုးယွၤဒီးပကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတကလုာ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်အုၣ်အသးလၢယွၤ အလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်လီၤ န့ၣ်, မ့ၢ်ပကစံးသကိးပဝဲဒ်လဲၣ်.                                                                

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢဒ်နထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤပပှၤကလုာ်အသိး, မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်တမံၤဃီ, ပကမ့ၢ်ကလုာ်ဖးဒိၣ်တကလုာ် ဒ်အမ့ၢ်ယွၤအပှၤဃုထၢလၢယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်, ဒီး ပကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မူရၣ်ထူ
လ့ခၢၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
လ့ခၢၣ်, နံၣ်ဘြၣ်စကၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 10, 2021

KEY TO SUCCESS

Bible in A Year: Deuteronomy 13, Deuteronomy 14; Luke 13:1-30;
Proverbs 9:1-12 

“For you are a holy people to Yahweh your God, and Yahweh has chosen you to be a people for his own possession, above all peoples who are on the face of the earth.”  
Deuteronomy 14:2 WEB

(1) Proverbs 9:9-10 – “Instruct a wise person, and he will be still wiser. Teach a righteous person, and he will increase in learning. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding.” We read in Tharah  T Than Bya’s book, A.D. 1824-1854 – The Karen and Persecution, that when the Karen found their own written language, they valued it very much. Karens also feared God and loved scripture. Our parents and grandparents worked hard and more Karen literature was published. In 1853, the Old Testament and the New Testament were combined, and a whole Bible became available. We thank God for giving us precious foreparents.

(2) Luke 13:30 – “Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.” We also read in another book written by Tharah T Than Bya, – The Karen and Progress, that we received the Gospel and it opened our eyes. We were also recognized as a nation after the English conquered lower Burma. It’s time for our Karen Baptists, especially the ones in the USA, to know God sent us here and we are to witness for Christ. Let us offer valuable services to God’s kingdom work wherever the Karen Christians settle. May all be for God’s glory! It is only by God’s grace that we are still in the service to God. Let us not be idle in His service!

Reflection

There is pressure everywhere, but God’s hands are never too short. The storms do not last forever, but God’s grace lasts forever. 
How would you answer the request to praise God and witness for His glory?

Prayer

God, motivate our people and help us to be like-minded.  Let us be Your chosen people who bring glory to You! Let us be steadfast in our faith. 
In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mar Htoo Ra
Lincoln Karen Baptist Church
Lincoln, Nebraska