တၢ်လုၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး ~ A Sacrifice That Pleases God

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၇, ၂၀၂၁

တၢ်လုၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယိၤၡူ ၁၁, ယိၤၡူ ၁၂, လူၤကၣ် ၂၄:၁-၃၅, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁၀-၁၉

‘‘ယွၤအတၢ်လုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤလီၤ. တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသးန့ၣ်, ယွၤဧၢ နတမၤဘၣ်အီၤတရီတပါဘၣ်.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁၇

တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲလၢယမ့ၢ်ပှၤသးစၢ်တဂၤ, ဒီးဂံၢ်ဘါလၢပှဲၤလၢယဂီၢ်အခါ, ယတမ့ၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်မိၢ် ပၢ်ကလုၢ်တဂၤဘၣ်. ဖဲယသးအိၣ် ၁၉ နံၣ်န့ၣ်, ယထီၣ်ပှၢ်ဒီးမၤန့ၢ်ဖိတဂၤဝံၤအလီၢ်ခံ, ဝၤတဂၤန့ၣ်ပာ်တ့ၢ်ယၤဒီးဖိ တဂၤလၢအသးအိၣ်ဒံးထဲသၢလါဖိတဂၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယသးလီၤဘှံးလီၤဘှါလၢတၢ်ဆိကမိၣ်အါ, တုၤလၢမုၢ်နၤမုၢ်ဆါ,  လီၤဂာ်ဒ်ပှၤလၢတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီးပျုၢ်တဂၤအသိးလီၤ. လၢယတၢ်ဆိကမိၣ်အပူၤမုၢ်တနံၤအံၤဒီးခါဆူညါ, ယတၢ်အိၣ်မူ ကမၤသးဒ်လဲၣ်. ယတထံၣ်စိကွၢ်ဖျါတၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်. ပှၤလၢကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤတအိၣ်, ဒီး ယနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ် ကီး, တၢ်သ့သ့ၣ်ညါယွၤတအိၣ်အဃိ, တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဝံတၢ်ယိးဃၢဝဲလီၤ. လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအမဲာ်န့ၣ်, ယလီၤဂာ်ဒ် ပှၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဒဲးဘးတဂၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်လၢယတၢ်ထံၣ်တဂၤအပူၤ, ယမ့ၢ်ပှၤဟးဂီၤတဂၤလီၤ.  လၢယက မၤဂ့ၤက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ ဒီး ယကဃုထံၣ်တၢ်လၢအဘၣ်ကစၢ်အသးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်.  မ့ၢ်လၢယတမ့ၢ်ပှၤလၢဂုာ်ဃု သ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤဘၣ်အဃိလီၤ. ဒီးပှၤလၢကမၤကပီၤထီၣ်ယမဲာ်ချံမ့ၢ်ဂ့ၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ် စ့ၢ်ကီးဘၣ်. 

ပူၤကွံာ်ကဒီးခံနံၣ်သၢနံၣ်န့ၣ် ယထီၣ်ပှၢ် ကဒီးအသီတဘျီ ဒီးထံၣ်ဘၣ်ဝၤတဂၤအံၤမ့ၢ်ပှၤအီမူအီဘှီးလီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ တမုာ်တလၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဖဲန့ၣ်တဘျီ ယစးထီၣ်ဘါထုကဖၣ်လၢကစၢ်ယွၤ, ‘‘ယကဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဒ်သိးအံၤတစိၤ ယသးသမူလီၤဧါ. အါနံၣ်အါလါ လဲၤခီဖျိဘၣ်တ့ၢ်အီၤလံ.’’ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲစ့ၢ်ကီး ယထံၣ်လီၤက့ၤ ယတၢ်ဂံၢ်စၢ် ဘါစၢ်လီၤ. ဒီးယဃုသ့ၣ်ညါယွၤ လၢမဲာ်ထံမဲာ်နိ, တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသးအပူၤ, ဒီးယဃ့ကညးအီၤလၢ တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ လၢကစၢ်ယွၤစံးဆၢ ယတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်ယံာ်ဝဲဒိၣ်မးလီၤ. အယံာ်ဝဲ ၁၈ နံၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤမၤဘျါက့ၤယတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤ ဒီး ယသးခုထံၣ်ဘၣ်က့ၤ ယဝၤတဂၤအတၢ်အိၣ်မူ လၢအကျဲးစၢးမၤဒီးအိၣ်မူက့ၤဒ်ကစၢ်ယွၤတၢ်ဘၣ်သး အဃိလီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသးန့ၣ်, ဘၣ်မနုၤလၢကစၢ်ယွၤတမၤတရီတပါအီၤန့ၣ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်                                                                            
ကစၢ်ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနဒုးထံၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်သးခုဒ်သိးယကကျဲးစၢးဒီးအိၣ်မူမၤတၢ်လၢနလၤ ကပီၤအပူၤ, ဒီးကဲထီၣ်က့ၤနဖိတံၢ်နီၢ်တဂၤအဃိလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်မုၢ်ဖီ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကလဲဒ့, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

April 27, 2021

A SACRIFICE THAT PLEASES GOD

Bible in A Year: Joshua 11, Joshua 12; Luke 24:1-35, Psalm 51:10-19

“The sacrifices of God are a broken spirit. O God, you will not despise a broken and contrite heart.”  
Psalm 51:17 WEB

When I was young and full of strength, I was not an obedient child to my parents. I got married when I was 19 years old.  After having a child, my husband left me with my child, who was only three months old.  I felt depressed and was under a lot of stress constantly. I was like a person who suffered so much pain and went crazy. I kept thinking, “What will happen to my life today and tomorrow?” I just could not imagine anything. I had no one to turn to for comfort and did not know God then. My burden was unbearably heavy. In human’s eyes, I had to suffer because I sinned. In my mind, I was ruined. It still did not cross my mind to change my life or see things from God’s eyes, which was a result of not seeking God. There was no one around to enlighten and encourage me. 

I remarried after two to three years. This time, my husband was an alcoholic. My experience was never pleasant. At that time, I turned to God and started to pray, “Will I have to suffer for the rest of my life? I have already suffered so many years.”  I also came to see my own shortcomings. I started to seek God with tears, a broken spirit and a contrite heart. I wept and begged God. It took a very long time for God to answer my prayers. It took 18 years. God healed and comforted me and I am now happy to see my husband live a life that pleases God.

Reflection

Why do you think God does not despise a broken and contrite heart?

Prayer

God, thank you for making me a real child of yours and letting me be joyful again as I live to serve You in Your glory. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Mu Paw
Arizona Karen Baptist Church, West Coast Region
Glendale, Arizona